Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Omorganisation i samfundets bolag

Adventist Media & Förvaltning AB byter namn till Vegchef AB och Skandinaviska bokförlaget med bokhandel blir en tjänst inom Adventistsamfundet.

Det kanske förvånar någon att Adventistsamfundet driver företag och är organiserat som ett koncernbolag. Adventistsamfundet har i alla tider drivit affärsverksamheter av olika slag i form av hälsoinstitutioner och förlagsverksamhet.* Samtidigt är Adventistsamfundet som trossamfund en skattebefriad ideell organisation som inte ska redovisa moms och så vidare. Därför drivs vissa näringsverksamheter som hör till samfundet i form av aktiebolag. 

Adventistsamfundets förlagsverksamhet Skandinaviska Bokförlaget är idag en tjänst främst riktad till samfundets medlemmar och inte en affärsdrivande verksamhet i en sådan omfattning att den behöver ligga utanför trossamfundet. Med tanke på förlagets storlek skapar det onödig administration att driva det i bolagsform vilket skett som en del av Adventist Media & Förvaltning AB sedan 2006. Därför kommer förlagsverksamheten med bokförsäljning att flyttas tillbaka in i Adventistsamfundet från 1 juli. Det kommer inte att påverka dig som kund så mycket eftersom försäljningen kommer att fortsätta via webbutiken som tidigare, men utan moms. Plusgirokontona 934-0 samt 63 97 84-8 som hört till bolaget har avslutats. Istället ska alla fakturabetalningar som inte går via webbutiken ske till Adventistsamfundets bankgiro 269-9973.

Adventist Media & Förvaltning AB startade 1968 som Esdakost AB och bytte namn till Svenska Nutana AB 1987. När samfundet sålde hälsokostverksamheten 2006 var tanken att samfundets medieverksamhet, förlag och bokförsäljning skulle få bättre förutsättningar genom att flytta in i bolaget som bytte namn till Adventist Media & Förvaltning AB. 2018 startade Adventistsamfundet den växtbaserade kockutbildningen Vegchef som inom kort också blev en del av bolaget för att bättre hantera skatter och moms.

Vegchef har utvecklats positivt och förtjänar en tydligare styrning och ekonomi i ett eget bolag. Därför har samfundsstyrelsen beslutat att dels, som nämnts ovan, plocka ut förlagsverksamheten och dels byta namn på bolaget till Vegchef AB. Bolaget kommer också att placeras under Ekebyholmsskolan AB eftersom verksamheten drivs i nära samverkan med skolan. Nu sluts cirklen. Den ursprungliga idén med en växtbaserad kockutbildning var, när den väcktes 2014, att skapa nya inkomstbringande verksamheter på Ekebyholm. Men när kockutbildningen skulle komma igång 2018 var det bara Adventistsamfundet som var redo att ta på sig riskerna och investeringarna som krävdes. Nu när verksamheten visat sig välfungerande och har haft en stabil utveckling är tiden mogen att föra den tillbaka till ursprungsplanen, till samfundets skolverksamhet.

Rainer Refsbäck missionssekreterare

* En av grundorsakerna till att de första adventisterna - som till en början menade att all organisation var av ondo och Babylon - faktiskt ändå valde att organisera sig, var att det krävdes någon form av juridisk person för att kunna äga tryckeriet med dess utrustning man använde för att trycka upp traktater och litteratur gemensamt.