Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Vägen framåt efter ordinationsbeslutet

Under augusti månad samlades Adventistsamfundets styrelse två gånger för att behandla frågan om hur svenska unionen ska går vidare efter beslutet i San Antonio i juli om att inte tillåta divisionerna bestämma om ordination av kvinnor. Även den Transeuropeiska divisionen (TED) kallade under augusti de danska, norska, svenska och holländska missionsföreståndarna till ett möte.

Det fanns ett behov av att stämma av med de unioner i Europa som sedan flera år haft som målsättning att behandla män och kvinnor i pastorstjänst lika.

I sitt möte redan den 16 augusti meddelade samfundsstyrelsen tydligt vilken viljeinriktning man önskade att missionsföreståndare Göran Hansen skulle framföra till TED:s ledning och grannunionerna.

Tillsammans med TED:s ledning beslutade de skandinaviska och holländska samfundsledarna att man inte vill agera i någon upprorsanda. Istället vill man arbeta inom samfundets regelverk (Working Policy). Samtidigt är man inte nöjd med status quo eftersom det kan skada samfundets förmåga att föra ut adventbudskapet. Jämställdhet mellan könen är i vår del av världen en etisk samvetsfråga både i samhället och bland våra medlemmar. Det finns också frågetecken om samfundets nuvarande policy håller mot gällande arbetsrätts- och diskrimineringslagar.

TED kommer att rikta en begäran till GC:s årsmöte i höst om att bekräfta kvinnans roll som ledare och pastor i församlingen – beslut som togs redan 1985 och 1990 av generalförsamlingen, men som hamnat i skuggan av sommarens beslut. Sommarens beslut har alltså inte på något sätt förändrat de tidigare besluten om att inviga kvinnliga pastorer och att ordinera kvinnliga församlingsföreståndare.

Man vill dessutom att GC:s juristavdelning undersöker den juridiska och arbetsrättsliga situationen i EU och Norge i förhållande till synen på jämställdhet i Adventistsamfundets regelverk. Man vill också att GC:s styrelse ser över samstämmigheten mellan Adventisternas tro och lära nummer 14 och samfundets jämställdhetspolicy (BA 60 10).

Vill behandla alla pastorer lika

Den 23 augusti följde samfundsstyrelsen upp mötet i TED med en diskussion och beslut om den fortsatta processen i Sverige. Bakgrunden är att samfundsstyrelsen i december 2012 beslutade sig för att i studiet av ordinationsteologin och förberedelserna inför GC:s generalförsamling 2015 verka för en biblisk förståelse av jämställdhet inför Gud och att kallelsen att tjänstgöra som pastor inte ska bero på etnicitet, ålder eller kön. Detta beslut ställdes som en motion till Unionsmötet 2013 som inte gick igenom trots att den i allt väsentligt endast beskrev den svenska unionens tillämpning av Adventistsamfundets rådande regelverk sedan många år. Unionsmötet beslutade att den svenska unionen skulle avvakta generalkonferensens beslut 2015 innan man uttalar sig eller tar ståndpunkt i frågan om ordination av kvinnor.

Samfundsstyrelsen har i sitt möte den 23 augusti enhälligt beslutat att Adventistsamfundet i Sverige ”vill behandla alla pastorer lika”, ”från anställning till eventuell offentlig bekräftelse”. I dialog med grannunionerna vill den svenska unionen titta närmare på hur man inom ramen för det rådande regelverket kan ”finna vägar för full likabehandling i former som inte behöver innefatta ordination och invigning”. För detta har man tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram ett förslag på detta i dialog med grannunionerna. Arbetsgruppen består av Liane Edlund, Georg Filippou, Göran Hansen, Rainer Refsbäck, Bobby Sjölander och Karin Wieczorek. Målet är att samfundsstyrelsen ska kunna fatta ett beslut i frågan senast i juni 2016 och i övrigt stödja den process som inletts med TED och grannunionerna.

Samfundsstyrelsen beslutade också att tillsvidare avstå från ordination och invigning tills man har ett färdigt förslag att ta ställning till från arbetsgruppen. 

Adventistsamfundet i de skandinaviska länderna tillsammans med Nederländerna har alla på något sätt fattat beslut i frågan om jämställd behandling av män och kvinnor i pastorstjänst. I Nederländerna fattade unionsmötet med stor majoritet beslutet att börja ordinera kvinnliga pastorer redan 2012 vilket strider mot Adventistsamfundets rådande regelverk. I Danmark beslutade unionsmötet 2013 att män och kvinnor i alla ansvarsställningar ska behandlas lika, och att man tills vidare avstår från ordination av pastorer fram till sommaren 2015. I Norge fattade samfundsstyrelsen ett liknande beslut.

Arbetsgruppen, som utsetts av den svenska unionens styrelse har redan haft två samlingar och fortsätter sitt arbete under hösten.

Jag vill vädja till dig att be för detta arbete och att vi alla, kvinnor och män, ung och äldre, fortsätter att koncentrera oss på vår gemensamma missionsuppgift! 

Göran Hansen
Missionsföreståndare
Adventistsamfundet i Sverige