Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Uttalande om varningen

Adventistsamfundets svenska union har fått en varning av Adventistsamfundets generalkonferensstyrelse för unionens strävan att uppnå likabehandling av män och kvinnor i pastorskåren inom unionen. Mot bakgrund av varningen vill samfundsledningen och samfundsstyrelsen bekräfta var vi står i nedanstående punkter.

Bakgrund

Vid årsmötet hösten 2018 beslutade generalkonferensstyrelsen om en process för att hantera avvikelser från samfundets regelverk. I enlighet med denna process har den svenska unionen fört samtal med Transeuropeiska divisionen. Syftet med dialogen varit att identifiera i vilka delar unionens beslut att jämställa pastorskåren avviker från regelverket och att finna alternativ och vägar framåt. Samtalen har förts i en positiv och konstruktiv anda. I juni 2019 begärde generalkonferensledningen oväntat att divisionen skulle rapportera avvikelser och rekommendera påföljder för de danska, nederländska, norska och svenska unionerna. Unionerna ombads också uttala sig om sin inställning till dessa avvikelser. Divisionen och unionerna i fråga ansåg att det var för tidigt att dra några slutsatser av diskussionerna och rekommenderade att inga påföljder skulle ges i det här skedet.

Därför blev unionerna vid årsmötet 2019 förvånade över att generalkonferensledningen rekommenderade att de varnas för avvikelser från regelverket. Unionerna informerades om den föreslagna varningen på eftermiddagen innan förslaget skulle tas upp till behandling dagen därpå. Den föreslagna varningen nämnde inte heller vilka avvikelser som åsyftades. Unionen fick därför inte möjlighet att försvara eller förklara sin inställning innan beslut fattades, förutom en fyra minuter kort muntlig framställning efter att förslaget presenterats. Under förhandlingarna förklarade generalkonferensordförande Ted Wilson att en ordinerad pastorskår är avgörande för samfundets organisation. Varningen utfärdas därför att unionerna i fråga har upphört att ordinera pastorer. Istället ges pastorer den alternativa behörighet som regelverket tillåter.

Varningen har överklagats på grund av den rättsosäkra behandlingen av ärendet. Processen som beslutades 2018 fullföljdes inte. Därför hade inte generalkonferensstyrelsen tillräcklig bakgrundsinformation för att fatta sitt beslut.

Tydliga regler och ordning när det gäller pastorernas behörighet är viktigt för Adventistsamfundets svenska union. Men dessa regler kan säkerställa kyrkans förmåga att uppfylla sitt uppdrag endast när de bygger på Bibelns grundläggande undervisning om ledarskap och Andens gåvor och när de möter behoven och förutsättningarna som råder där kyrkan verkar.

Vi bekräftar…

Beslut om en jämställd pastorskår fattades av samfundsstyrelsen i mars 2016 och bekräftades av unionsmötet i juli 2017. Med anledning av varningen vill samfundsstyrelsen därför uttala följande bekräftelser:

  1. Vi bekräftar Bibelns överhet och dess tydliga uppdrag till alla kristna att fullfölja missionsbefallningen;
  2. Vi bekräftar Adventistsamfundets uppdrag, grundläggande tro och lära och dess profetiska roll att förkunna de tre änglarnas budskap om ett evigt evangelium, sann tillbedjan av Skaparen och rättfärdiggörelse av nåd genom tro;
  3. Vi bekräftar att Gud i sitt ord inte gör skillnad på män och kvinnor i uppdraget att fullfölja missionsbefallningen. Vi bygger detta på Gamla testamentets profetior om att Gud i den sista tiden ska utgjuta sin Ande över alla – män och kvinnor, och Nya testamentets undervisning om Andens gåvor till församlingen, det allmänna prästadömet och exempel på kvinnor i kyrkans alla roller;
  4. Vi bekräftar den tillfälliga ordning som Adventistsamfundets svenska union har antagit för att jämställa pastorskåren inom ramen för samfundets regelverk och i enlighet med adventisternas tro och lära om enhet i Kristus kropp (nr 14) och Andliga gåvor och tjänster (nr 17). Den avvikande ordningen är tillfällig till dess unionen och generalkonferensen har funnit en tillfredsställande lösning om pastorernas behörighet;
  5. Slutligen bekräftar vi alla de män och kvinnor, anställda och medlemmar, som svarar på kallelsen att tjäna Gud i denna sista tid och i det samhälle där vi lever för att göra Jesus känd och älskad och hans ankomst efterlängtad. Vi låter inte spänningar eller olikheter mellan oss, i olika delar av världen eller inom församlingen, hindra Guds Ande från att använda oss som lemmar i Kristus kropp.

Samfundsstyrelsen i Adventistsamfundets svenska union den 1 december 2019.