Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Uttalande om bibliskt ledarskap

Fakultetet vid seminariet på Andrews Universitet kom den 24 augusti med ett gemensamt uttalande om de bibliska föreställningarna om ledarskap, mäns och kvinnors jämställdhet som lemmar i Kristus kropp, församlingen.

Lärarna vid Adventistsamfundets främsta utbildningscentra för pastorer har publicerat en sju sidor lång studie med titeln ”Kristus är unik som kyrkans huvud” (”On the Unique Headship[*] of Christ in the Church”, se pdf-fil nedan för den engelska texten i sin helhet).

Dokumentet som godkändes under torsdagen, ”representerar seminarielärarnas konsensus som tagits fram som en tjänst för det världsvida Adventistsamfundet”, säger universitetet i ett pressmeddelande.

”Jag är glad att kunna erbjuda samfundet denna bibelteologiska studie som lyfter Kristus unika ledarskap i församlingen”, säger seminariets dekanus Jiří Moskala. ”Det är min förhoppning att den kommer att avsevärt bidra till den pågående debatten om ledarskap.”

Dokumentet inleds med att entydigt förklara att församlingens huvud, eller ledare, är ingen annan än Kristus.

”Även om det helt riktigt finns ledare i församlingen, kan ingen annan människa göra rättmätiga anspråk på att ha rollen som huvud i församlingen”, skriver man. ”Som kyrkans huvud är Kristus den yttersta uppenbarelsen av Guds kärlek som upprätthåller och bevisar Guds moraliska kärleksstyre och därmed besegrar inkräktarens, ’denna världens härskares’, förfalskade regering.”

Senare tar uttalandet upp bibliska uppfattningar om mäns och kvinnors roller.

”Eftersom Kristus är församlingens (Kristus metaforiska bruds) unika Brudgum kan inte församlingens medlemmar själva vara församlingens ’brudgum’, men kollektivt är män och kvinnor tillsammans Kristus brud”, hävdar man.

Uttalandet nämner inte ordination av kvinnor, en splittrande fråga bland en del medlemmar, en fråga som troligen kommer att röstas om av världssamfundet vid Generalkonferensförsamlingen som samlas i San Antonio, Texas, i juli 2015.

Uttalandet bekräftar att Gud skapade mannen och kvinnan jämställda i Edens trädgård och menar att Gud vill återställa den jämställdheten.

”Även om olika tolkningar av 1 Mos. 3:16 känns vid någon form av avbrott i och med syndafallet i det jämställdhetsideal som rådde innan syndafallet, kallar Bibeln konsekvent oss tillbaka till Guds ursprungliga plan för full jämställdhet utan hierarkier (Höga V. 7:10; Jes. 65:17, 25; jfr 1 Mos. 1:29–30)”, påpekar uttalandet.

”Paulus skrifter upprätthåller, även om de ofta missförstås (2 Pet. 3:16), denna Edenmodell (Ef. 5:21-23) och bekräfta med resten av Bibeln evangeliets ideal för Edenmodellens slutliga återställelse (jfr Matt. 19:8; 2 Kor. 5:17; Gal. 3:28).

Ellen White understryker också detta återlösande paradigm: ”Kvinnan bör fylla den position som Gud ursprungligen gett henne, som hennes makes jämställda" (Adventist Home, s 231).

Moskala sade att han hoppas att uttalandet från Andrews kan bidra till att viss splittring bland samfundets medlemmar får ett slut.

”Jag ber att detta dokument kommer att få ett enande inflytande i samfundet”, sade han.

ANN / Andrew McChesney, Adventist Review

[*] "Headship theology" har blivit ett framträdande begrepp i den pågående diskussionen inom Adventistsamfundet om ordinationsteologi, och i synnerhet i förhållande till ordination av kvinnor. Det är ett begrepp som är svårt att översätta till svenska, men det har sin upprinnelse i en tolkning av Paulus utläggning om förhållandet mellan man och kvinna i 1 Kor. 11:3. Där beskrivs mannen som kvinnans "huvud", ett begrepp som i grundtexten är omdiskuterat. Det uttalande som här publiceras har sammanställts av teologer som både är motståndare och förespråkare till ordination av kvinnor.