Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

}
Unionsmötets första dag
Dela

Unionsmötets första dag

Unionsmötets första förhandlingsdag har handlat om många formalia. Hälsningar mottogs från andra kristna samfund som en inledning. En hel del information om hur unionsmötet fungerar presenterades och val av presidium och justerare gjordes.

Den första formella frågan som togs upp kom från stadgekommittén om möjlighet att använda sig av elektronisk omröstning under förhandlingarna. Det blev ett närmast fullständigt stöd för att modernisera röstningsförfarandet. Många uttryckte under dagen en lättnad och glädje över att det fungerat så bra. Alla omröstningar blir slutna, vilket undanröjer en del av det sociala tryck som kan uppstå vid handuppräckning. Det skapar en lugnare och behagligare stämning bland delegaterna.

Sedan ägnades förmiddagen åt att behandla stadgefrågor som kunde ha direkt påverkan på det pågående unionsmötets förhandlingar. Ett av förslagskommitténs kanske mest brännande förslag presenterades också för att ge delegaterna möjlighet att sätta sig in i kommitténs sätt att tänka. Frågan om pastorernas jämställda behörighet engagerar många och det är viktigt att alla förstår hur frågan kommer att behandlas. Förslaget kommer inte att tas upp till behandling förrän under torsdagen. Mötet röstade också för att ge styrelsen möjlighet att närmare förklara hanteringen då man valt att upphöra med ordination till dess Generalkonferensen gör det möjligt att ge män och kvinnor en likvärdig pastorsbehörighet.

Efter en god lunch med hetta, var det dags för ämbetsmännens rapporter som alla mottogs och lades till handlingarna. För första gången framförde lekmannarevisorn Anneli Berglund en egen rapport där hon fokuserar på hur samfundsstyrelsen och administrationen skött sina åtaganden gentemot samfundets regelverk och styrelsebeslut. Även den auktoriserade revisorn Lars Lundberg gav samfundsledningen gillande efter konstens och myndigheternas alla regler. Efter lite diskussioner gavs samfundsstyrelsen ansvarsfrihet.

Ny samfundsledning

Den senare delen av eftermiddagen ägnades åt att välja ny ledning för samfundet. Bobby Sjölander som varit missionsföreståndare 2007-2013, fick åter förtroendet att leda samfundet inför kommande verksamhetsperiod. 164 röster för, 26 emot och 8 blanka. Bobby säger om förtroendet som visats honom: ”Jag är tacksam för att Jesus är huvudet för vårt samfund i Sverige och i världen. Jag önskar att vi, jag och varje medlem, ska få vara hans redskap i arbetet att sprida det eviga evangeliet. Tack för förtroendet att få arbeta som missionsföreståndare och jag ber att Gud ska välsigna varje ny ledare, varje församling och varje medlem när vi tjänar honom tillsammans.”

Rainer Refsbäck valdes till missionssekreterare med 166 röster för, 24 emot och 9 blanka. Rainer är i dagsläget medieavdelningens ledare och redaktör, ett arbete som han trivs med och gärna hade fortsatt. ”När valberedningen kontaktade mig funderade jag både en och två gånger. Jag vill inte vara den som står i vägen om Gud vill använda mig så här. Jag tackar för förtroendet och hoppas bidra på ett positivt sätt. Jag vill vara en möjliggörare för övriga medarbetare på kontoret och ute på fältet. Vi har stora utmaningar när det gäller att få alla medlemmar engagerade och göra pastorsarbetet lockande.”

En helt ny person bland ämbetsmännen är Arnold Wittman som valdes till ekonomichef. Han har inte tidigare arbetat inom Adventistsamfundet och är okänd för många. Men han har goda vitsord från Jönköpings församling där han är medlem. Valberedningens biträdande ordförande Audrey Andersson förklarade för delegaterna att Arnold på egen begäran inte kommer att anställas i sin tjänst som ekonomichef, utan önskar att arbeta på konsultbasis istället. Både valberedningen och han själv försäkrar att kostnaderna och övriga villkor kommer att motsvara de som han skulle ha som anställd. Det blir den nya samfundsstyrelsen som kommer att fatta beslut om det exakta innehållet i avtalet. Mot denna bakgrund valdes Arnold med 144 jaröster, 30 emot och 27 blanka.

Anna Tegebo valdes till ungdomsledare och utbrast med glädje: ”Äntligen! Jag har arbetat i så många år med ungdomar och tonåringar. Nu får jag också vara med och bestämma!” Anna har gjort ett fantastiskt arbete med tonåringarna under många år. Vid sin sida får hon Karolina Poland som biträdande ungdomsledare med ansvar för barn- och familjeverksamheten. Karolina brinner för barnens plats i kyrkan och samfundet och lovar att arbeta för detta. ”Jag kommer att stå upp för barnen! De är viktigast! Vi kommer att jobba mycket med lärjungaskap och utveckla ledare.”

Dock saknar valberedningen förslag till en andra biträdande ungdomsledartjänst som den nya styrelsen kommer att få tillsätta. Även ledare för evangelisations- och församlingsutvecklingsavdelningen förblir vakant efter unionsmötet.

Rainer Refsbäck