Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Unionsbeslut om ordination i Nederländerna

Adventistsamfundet i Nederländerna blir den första unionen i vår division som i ett unionsmöte beslutar att kvinnor och män ska behandlas lika när det gäller ordination till pastorstjänsten. Men verkställan av beslutet kan invänta Generalkonferensens beslut 2015.

Adventistsamfundet i Nederländerna håller unionsmöte under tre söndagar vart femte år. Första förhandlingsdagen, söndagen den 28 oktober, präglades av rapporter och tillsättning av valberedning och kommittéer. Söndagen den 4 november hölls den andra förhandlingsdagen. Delegaterna ägnade stor del av dagen till att lägga fram förslag till beslut som ska gå vidare till bl.a. förslagskommittén. Vilka förslag som går vidare avgörs genom omröstning.

Ett av de förslag som med stor majoritet skickades vidare till förslagskommittén handlade om att snarast låta kvinnor ordineras till tjänsten som pastorer på samma villkor som män från den 1 januari 2013. 71 % av delegaterna röstade för att förslaget skulle gå vidare till förslagskommittén som har till uppgift att se till att förslagen utformas på ett sätt som är förenligt med samfundets ordning.

Samma söndag omvaldes unionsföreståndaren Wim Altink (53) och ny sekreterare för unionen blev pastor Tom de Bruin (33). En ny ekonomichef valdes också, Istrahel Schorea (40), medlem och föreståndare i Rotterdams internationella Adventkyrka där många medlemmar kommer från det som var Nederländska Antillerna, i Västindien.

I söndags, den 11 november, hade förslagskommittén arbetat igenom förslagen inför den nya mandatperioden. Även förslaget om ordination. Förslaget diskuterades länge. Beslutet som vann stor majoritet (ingen rösträkning blev nödvändig) lyder så här:

"Mäns och kvinnors jämställdhet

Mot bakgrund av den bibliska principen om mäns och kvinnors jämställdhet, motsätter sig unionsmötet i princip den nuvarande ojämställda situationen i samfundet. Därför begär de av samfundsstyrelsen att, även med tanke på det nederländska samhället, påpeka detta med kraft i världssamfundet.

Så snart som möjligt, men inte senare än sex månader efter Generalkonferensens nästa generalförsamling (2015), ska jämställdhet råda mellan män och kvinnor på alla samfundsnivåer i Nederländerna. Detta innefattar en jämställd ordination av kvinnliga pastorer."

- Detta beslut andas både en beslutsamhet att avsluta den kvarvarande könsdiskrimineringen i samfundet och samtidigt ett starkt åtagande att stå kvar i den process som världssamfundet har fastställt fram till juli 2015 i denna fråga, säger missionsföreståndaren Wim Altnik. Detta beslut vill vänta på resultatet av det världsvida studiet av ordinationsteologin och det slutliga beslut som kommer att fattas i frågan vid Generalkonferensens generalförsamling år 2015. 

Samfundssekreteraren Tom de Bruin säger i en kommentar att den nederländska samfundsstyrelsen får förtroendet att avgöra hur snart "snart som möjligt" är.

- Huvudtanken är att vi vill ta en kraftfull ståndpunkt i frågan, säger de Bruin. Vi accepterar att Generalkonferensen vill studera ordinationsfrågan, men vi accepterar inte ojämställdhet.

Transeuropeiska divisionens inställning

Bertil Wiklander, ledare för den Transeuropeiska divisionen (TED) och därmed representant för Generalkonferensen i vår region, är glad över att samfundet i Nederländerna stödjer kvinnor och män som jämlikar i alla troendes prästerskap. Han påpekar också i sitt uttalande att när Generalkonferensen år 1990 fattade beslut om att avstå från att ordinera kvinnor till pastorer så gjorde man det inte av teologiska skäl, utan praktiska. Man ville inte riskera att förlora den världsvida enheten i samfundet på grund av kulturella skillnader.

- Jag förstår att en del i vår region börjar tappa tålamodet eftersom det har gått 22 år samtidigt som fler och fler kvinnor i vår division tar upp kallelsen att tjäna som pastorer utan att man kommit någonstans i frågan om deras ordination till pastorer.

- Samtidigt uppskattar jag att det finns i nederländska unionen ett tydligt engagemang att verka tillsammans med samfundet i studiet av ordinationsteologin, vilket inkluderar frågan om kvinnors ordination, säger Bertil. Jag uppskattar att den nederländska unionen inte avser att verkställa ordinationen av kvinnor förrän den nuvarande processen har avslutats vid Generalkonferensens generalförsamling år 2015.

Bertil vill samtidigt framhålla att han hade önskat att två saker hade tagits i beaktande när man formulerade beslutet.

- För det första hade beslutet vunnit på att också nämna att unionen, genom TED, redan bett Generalkonferensen om tillåtelse att ordinera kvinnor och att vi som divisionsfamilj väntar på deras svar. Svaret kommer ju 2015. Men att redan nu, innan vi fått svar, besluta sig för att göra i framtiden det vi redan har bett om tillstånd att få göra, ser lite konstigt ut.

- För det andra så tror jag att det i princip inte är tillrådigt att formulera ett beslut nu om vad som kommer att ske om tre år, eftersom ingen vet exakt hur resultatet från ordinationsstudiet kommer att se ut, säger Bertil. Samfundet kan ju t.ex. helt ändra ordningen och använda ett annat, mer bibliskt sätt att uttrycka sig när det gäller installationen av pastorer. Detta skulle den nederländska unionen ha behövt räkna med i sitt beslut.

- Dessutm finns det medlemmar i samfundet i Nederländerna som inte är klara över ordinationen av kvinnor och denna studieprocess som nu pågår menar jag skulle hjälpa dem, fortsätter Bertil. Nu när detta beslut fattas får de inte den tid att förstå det som kan bli resultatet av det världsvida studiet, utan man säger till dem i förväg vilket resultatet kommer att bli och vad de ska förstå.

- Samtidigt, när det är sagt, så vill jag understryka att TED är djup engagerad i arbetet för samfundets enhet, samtidigt som vi gör allt för att erkänna män och kvinnor i deras andliga och administrativa ledarskap i vårt samfund, säger Bertil. Den heliga Anden leder oss genom Ellen Whites tjänst när hon säger: "Kvinnor som är villiga att ägna en del av sin tid till att tjäna Herren bör förordnas... De bör avskiljas för detta arbete genom bön och handpåläggning. I en del fall kommer de att behöva rådgöra med församlingsledare och pastorer; men om de är hängivna kvinnor som håller en livskraftig kontakt med Gud, kommer de att vara en god kraft i församlingen" (Review and Herald, 9 juli 1895, s. 434).

- Jag fortsätter att be för att Gud ska leda hans församling till full klarhet i frågan om "ordination" och att vi ska få vishet att hantera den nuvarande situationen i en sann kristen anda, i tålamod, ödmjukhet, med omsorg också för andras bästa och ett engagemang att göra det som är rätt, avslutar Bertil Wiklander.

Bakgrunden

Det nederländska unionsmötets beslut kommer trots att Generalkonferensensstyrelsens årsmöte i oktober diskuterade liknande beslut som fattats av unioner i Tyskland och Nordamerika. Dessa unioner hade dock valt att införa en annan ordning för ordination av kvinnor med omedelbar verkan. Generalkonferensstyrelsen menade i sitt uttalande att dessa beslut var "allvarliga misstag". De sanktioner som förväntades från Generalkonferensstyrelsen mynnade ut i att världssamfundet inte erkänner de beslut om ordination som fattats av dessa unioner. Istället vill man invänta det studium av ordinationsteologin som påbörjats.

Även den norska unionen har fattat ett principbeslut om ordination av kvinnor i sin samfundsstyrelse.

Rainer Refsbäck

Om Adventistsamfundet i Nederländerna: Adventistsamfundet i Nederländerna växer och välkomnade vid sitt senaste unionsmöte fyra nya församlingar i sin union som redan har 56 församlingar. Under de senaste fem åren har man särskilt satsat på att bli en engagerad kyrka i samhället, vilket också lett till en jämförelsevis fantastisk medlemstillväxt, från 4950 till 5500 medlemmar. Detta har varit särskilt märkbart i Rotterdamområdet där två nya församlingar grundats och där det numera går 1 adventist på varje 700:e rotterdambo.

De fyra nyplanterade församlingar som välkomnades in i unionen var: "X-preszo" en stadsdelsförsamling i Rotterdam som leds av Renate Hazel som nyligen invalts i TED:s styrelse och som vunnit många medlemmar från flera olika kulturella bakgrunder. Församlingsplanteringen "Het Kompas" har riktat sig till människor från f.d. nederländska kolonier i Västindien. De två andra församlingsplanteringarna är "Uniek" i Utrecht och "Het Middelpunt" i Purmerend.