Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

TED:s uttalande om ordination

Under den europeiska pastorskonferensen i Slovenien uttalade sig Transeuropeiska divisionens ordförande Bertil Wiklander med anledning av situationen som uppkommit i Adventistsamfundets världsgemenskap där tre unioner gått emot gällande ordning och beslutat sig för att ordinera pastorer utan hänsyn till gender.

Här följer uttalandet i sin helhet:

Uttalande om kvinnors ordination till pastorstjänst

Presenterades vid TED:s europeiska pastorskonferens
Rogaska-Slatina, Slovenien, 25 augusti 2012
Bertil Wiklander, divisionsordförande

 

Den Transeuropeiska divisionen (TED) är en del av Adventistsamfundets generalkonferens (GC). Det innebär att TED följer generalkonferens ordning, utom i de fall då vi begär och får tillstånd att tillämpa en variation till den gemensamma ordningen i världssamfundet. De elva unionerna inom TED är alla medlemmar i generalkonferensen (liksom TED) och i deras stadgar fastslås att deras tro, samfundsordning och arbetsordning ska vara i harmoni med GC/TED.

Dessa föreskrifter i vår samfundsordning förklarar den ståndpunkt som TED:s styrelse tagit om kvinnors ordination till pastorstjänst.

Frågan om ordination av kvinnor till pastorer har funnits med i TED åtminstone sedan 1982. Nästan varje år sedan dess har anteckningar förts i protokollet om diskussioner i frågan, begäran från någon union, nya ordningar som godkänts och förfrågningar från någon union som godkänts. På 1980-talet handlade frågorna oftast om ordination av kvinnor till församlingsföreståndare och diakonissor. Ordination av föreståndare godkändes av generalkonferensförsamlingen år 1990 och diakonissor vid generalförsamlingen år 2010.

I maj 1989 gjordes en kartläggning av våra unioners inställning till ordination av kvinnor. En klar majoritet var då inte positiv till att faktiskt ordinera kvinnor till pastorer även om de kanske inte ansåg att det var bibliskt fel att ordinera kvinnor.

Den ordning som blev resultatet av generalkonferensen 1990 och senare, tillät kvinnor att bli ordinerade till församlingsföreståndare, att kvinnor anställdes som medarbetare i pastoral själavård (om de ordinerades som församlingsföreståndare) och även att ”inviga” kvinnor till pastorsliknande tjänster inom unionen. Detta ledde så småningom till en större öppenhet och även en känsla av starkt behov för att ordinera kvinnor till evangeliets tjänst i TED. Detta var fallet i vissa unioner mer än i andra, möjligen beroende på det kulturella sammanhang i vilket vi lever och arbetar.

Som svar på denna utveckling under 1990- och 2000-talet, har TED i flera år anordnat regelbundna rådslag för kvinnliga pastorer. Vi har allvarligt tittat på de rekommendationer som kommit från dessa rådslag. Därför har löner, anställningsvillkor, titlar och arbetsbeskrivningar för manliga och kvinnliga pastorer blivit mer och mer lika i många unioner. Den 18 november 2009 röstade TED:s styrelse enhälligt för att revidera riktlinjerna för invigda pastorer, där allt som var möjligt att göra inom ramen för samfundsordningen för att skapa jämställdhet mellan könen i pastorsverksamheten godkändes för TED.

I januari-mars 2010 inledde generalkonferensordförande Jan Paulsen en undersökning bland de 13 divisionerna i världen om deras inställning till ordination av kvinnor. TED inbjöd alla sina unioner att delta. Resultatet visade att alla våra unioner enhälligt menar att det inte finns några bibliska skäl till att inte ordinera kvinnor och att det inte skulle vara ett problem om generalkonferensen beviljade TED befogenhet att låta de unioner som så begär ordinera kvinnor till pastorer. Av alla dagens elva unioner i TED var det endast en unionsordförande som menade att hans union för närvarande inte skulle ordinera kvinnor till pastorer, även om det var tillåtet, men han hade inget att invända mot att andra unioner skulle göra det. Men en majoritet av världens divisioner delar inte vår uppfattning och GC:s ledning beslutade därför att inte ta upp frågan vid GC:s generalförsamling några månader senare.

Men frågan restes dock från golvet vid generalkonferensen i Atlanta i juni/juli 2010 i samband med diskussionen och beslutet om att ordinera diakonissor. Det beslutades att samfundet ska studera ordinationens teologi och söka en bättre biblisk förståelse för vad ordination egentligen innebär: Om samfundet kan ordinera kvinnor till församlingsföreståndare och diakonissor, varför inte då också till pastorer? Vi har nu en detaljerad tidtabell för detta studium, och det är klart att det kommer att bli ett mycket omfattande arbete som innefattar ordination av kvinnor och alla aspekter av ordinationen i församlingen. Varje division har ombetts att lämna en forskningsrapport genom sina bibelforskningsråd, som i sin tur inhämtar synpunkter från unionerna. Rapporten ska godkännas i divisionsstyrelsen och skickas till GC:s bibelforskningsinstitut. TED är nu i full färd med detta arbete och vår divisionsstyrelse kommer att ombes godkänna vår forskningsrapport i november 2013. Ett samordningsorgan vid GC kommer att studera rapporterna från alla 13 divisioner och lämna en rapport till GC:s ledarskap sommaren 2014. Om rapporten rekommenderas av GC:s årsmöte i oktober 2014, kommer ett förslag att läggas inför GC:s generalförsamling i San Antonio, 2015. Vår inställning i TED är att vi aktivt deltar i studiet av ordinationsteologin och inväntar resultatet, i tro att Guds Ande kommer att leda denna fråga till en bra lösning för hans kyrka.

I november 2010 antog TED:s styrelse ett dokument kallat ”Ledarskap och ordination av kvinnor”. Syftet var att ta itu med spänningen mellan de utomordentliga missionsutmaningarna samfundet står inför inom vårt territorium och behovet av att mobilisera alla våra medlemmar, män och kvinnor, å ena sidan, och samfundets ordning för ordination av kvinnor, å andra sidan. Fyra förfrågningar har ställts till GC. Förfrågningarna och svaren är följande:

  1. Vi begär att studiet av ordinationsteologin som beslutades vid generalkonferensförsamlingen i Atlanta prioriteras. Generalkonferensen har beviljat detta.
  2. Vi begär av generalkonferensen att de se över och ändrar generalkonferensens ordning så att formuleringarna blir genderneutrala och att alla ledarskapspositioner är öppna för män och kvinnor. Inget formellt svar har mottagits och vi kommer att fortsätta att arbeta med GC:s sekretariat på denna punkt.
  3. Vi begär av generalkonferensen att ge utrymme för variationer i stadgar och samfundsordningar för att tillgodose de unika behov som finns i den Transeuropeiska divisionen genom att ”konferens- och unionsordföranden ska vara ordinerade/invigda pastorer” i ordalydelsen av dess ordning. Vi känner att detta är brådskande och begär därför respektfullt att det behandlas så snart som möjligt, men inte senare än generalkonferens årsmöte 2011. Detta sattes på agendan i oktober 2011, men frågan behandlades inte formellt eftersom Nordamerikanska divisionen önskade en liknande variation som endast avsåg konferensordföranden. Deras begäran avslogs och i och med detta föll även TED:s begäran.
  4. Vi begär av generalkonferensen om tillstånd att ordinera kvinnor till evangeliets tjänst inom den Transeuropeiska divisionen och skapar därigenom jämlikhet mellan kvinnliga och manliga pastorer och följer samma process och förfarande som för närvarande gäller för ordinerade män och pastorsbeviljningar. Denna punkt är vilande i väntan på resultatet av studiet av ordinationsteologin.


I november 2011 efter omröstningen vid årsmötet övervägde TED under bön hur man ska hantera detta. Vi konsulterade brett och fick synpunkter från unionerna. Vi inser och förstår att vi är en del av ett globalt samfund och måste lyssna på och vara i harmoni med det beslut som fattats av samfundet i stort. Kommittén beslutade:

  1. Att återigen bekräfta kvinnliga ledares, pastorers och medlemmars roll.
  2. Att förebyggande arbeta för att stödja utvecklingen av kvinnor i deras ledarskap inom TED och presentera en färdplan för TED:s vårmöte 2012 om hur detta ska kunna ske. Detta är ett pågående arbete.

 

Den stora frågan är naturligtvis vad Bibeln säger om ordination av kvinnor. Vi kommer att lämna ett svar ur vårt perspektiv i november 2013, som bygger på en mycket omfattande forskning. Under tiden ber jag er alla att be för detta studium. Utan Guds Ande och Jesus Kristus kan vi inte göra någonting. Men jag vill tillägga att du kan göra mer än att be. Du kan också studera frågan för dig själv, så att du förstår vad Guds ord lär på denna punkt.

Ett sätt för dig att bekanta dig med frågan är att läsa pastor John Lorencins lilla bok om ordination av kvinnor, den finns tillgänglig på engelska med titeln Priestly Ministry in the Old and the New Testament: Should Women be Ordained? (2012). Pastor Lorencin var den jugoslaviska unionens ordförande fram till 1994 och var då mycket emot ordination av kvinnor. Han medger att han hade en traditionell syn och stod under inflytande av sin kulturella kontext där det fanns tre huvudsakliga religioner: Ortodox kristendom, romersk katolsk kristendom och islam. Han hade inte bildat sin uppfattning utifrån Bibeln, så när han avgick bestämde han sig för att studera ordinationen i Bibeln. I sin bok går han igenom hela Bibeln som en pastoral bibelläsare, på ett enkelt språk. Han finner att Kristus i Nya testamentet har tagit över det offrande prästerliga ämbetet från Gamla Testamentet, så det finns inte mer. Istället har Kristus uppfyllt offersystemet och blivit vår överstepräst i himlen där han nu erbjuder sina förtjänster i vårt ställe inför Gud. Som vår överstepräst är han också huvud för Kristus kropp, kyrkan, prästerskapet som består av alla troende och som inte gör skillnad mellan man och kvinna. Han påpekar också att det inte finns något ord för ”ordination” i Bibeln. Det användes i King James översättning av Bibeln från 1611 men där används det därför att ordet fanns i gamla katolska bibelöversättningar från 1300- och 1400-talen. I själva verket varnar pastor Lorencin för en romersk-katolsk obiblisk sedvänjas inverkan på ordinationssynen, som har sina rötter i det hedniska romerska befordringssystemet (latin ordinatio) till en högre ”ordning” (latin ordo) i de statliga ämbetena. Alla förhållningssätt till ordinationsriten som förmedlar en känsla av särskild status eller karaktär som inte redan finns hos personen genom den heliga Andens gåva är obiblisk. Ordinationen är därför ett Andens verk där församlingens roll är att erkänna och bekräfta. Många av de frågor som tas upp i boken har också påpekats i Seventh-day Adventist Encyclopedia, i artikeln om ”ordination” (1996).

Och det finns naturligtvis även annan litteratur i ämnet. Lärarna vid Andrews University har samlat ett antal artiklar i ämnet i en volym som heter Women in Ministry (redaktör: Nancy Vyhmeister, Andrews University Press, 1998) och denna värdefulla bok är fortfarande tillgänglig. Jag kan tillägga att dr Jan Barna, en av våra uppskattade lärare vid Newbold College, har i sin doktorsavhandling från 2009 skrivit om detta ämne och han förhandlar just nu om att få den publicerad. Han lägger betoning på bibelsyn och den tolkningsmodell som används när man tar upp frågan om ordination av kvinnor.

Jag vill säga till er att jag aldrig har gjort någon hemlighet av min egen personliga övertygelse. Jag menar att ordination av kvinnor är bibliskt och lämpligt. Men jag är också mycket angelägen om att vi hanterar denna viktiga fråga i harmoni och samverkan med världssamfundet. Jag vet att Herren kommer att välsigna våra gemensamma ansträngningar att utforska hans ord och att dela det med våra bröder och systrar över hela världen. Och jag tror att det bästa vi kan göra är att be om att Guds Ande leder sin församling så att den förstår denna fråga i harmoni med hans vilja. Som förvaltare av den protestantiska reformationens arv, låt oss se denna fråga ur ett andligt perspektiv och be Gud att leda oss till en förståelse av hans sanning. Och låt oss göra det i en anda av respekt för varandra, att vi alla söker sanningen och att Kristus har lovat att den heliga Anden kommer att ”vägleda er med hela sanningen”.