Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Ted Wilson omvald under första förhandlingsdagen
Dela

Ted Wilson omvald under första förhandlingsdagen

Första förhandlingsdagen i Saint Louis inleddes med inspirerande missionsberättelser, lite röstningsstrul som sig bör och att pastor Ted Wilson får en tredje, men kort mandatperiod.

Generalförsamlingens första förhandlingsdag inleddes med högstämda välkomstanföranden och utmanande tankar om att sätta Jesus först, söka ett mer meningsfullt böneliv och låta oss fyllas av den heliga Anden för att göra en skillnad i mötet med människor. Dock var det svårt att hindra funderingarna om var de unga och kvinnorna fanns, med tanke på vilka som framträdde för att inspirera världskyrkan inför detta unika generalförsamlingsmöte. Tre nestorer Mark Finley (evangelist och assitent till GC:s ordförande) Dwight Nelson (pastor vid Andrews University Church) tillsammans med Barry Black (adventistpastor i den amerikanska senaten) talade om vikten av bön, den heliga Anden och Bibelstudium.

Generalkonferensens ordförande, pastor Ted Wilson, gick under förmiddagen igenom en övergripande rapport om vad generalkonferensens olika avdelningar åstadkommit sedan senaste generalförsamlingen 2015 i San Antonio, Texas. Uppmaningen att alla medlemmar ska vara engagerade (total member involvement) har präglat samfundets arbete i många delar av världen och Wilson lyfte ett antal inspirerande exempel. Presentationen avslutades med en oväntad höjdpunkt då en filippinsk militäröverste och hans hustru döptes inför de samlade delegaterna. Bakgrunden till dopet är att Adventist World Radios (AWR) arbete i Filippinerna sedan 2017 har nått ut i områden som präglats av ett gerillakrig mellan staten och kommunistiska gerillarörelsen Folkets nya armé. Under många år har olika försök till fred gjorts utan att lyckas. Men sedan AWR:s särskilda satsning tillsammans med medlemmar i församlingarna började ta fart runt omkring i landet, så har budskapet om Jesus, nåd och försoning nått också gerillasoldaterna. Tusentals har omvänt sig, låtit döpa sig och återvänt för att överbevisa sina stridskamrater om Guds kärlek. Överste Eric Guevarra och hans hustru Leah har tagit ett starkt intryck av det som skedde med de brutala gerillasoldaterna och vill därför också överlämna sig till Jesus i dopet. Sedan 2017 har 124 000 människor döpts runt om i Filippinerna som ett resultat av AWR:s arbete.

Vaccinfrågan kom inte upp på agendan

Innan lunch skulle ett antal formaliafrågor avklaras för att få mötet igång. Först och främst skulle agendan godkännas. En delegat från Nordamerikanska divisionen ville få med ett nytt ärende på agendan som rörde samfundets officiella uttalande om vaccination. Uttalandet låter medlemmarna avgöra för sig själva om man ska ta vaccin eller inte men lägger inte någon religiös betydelse i vaccination som företeelse. Under pandemin har det blivit uppenbart att det finns en del adventister som tydligt tar ställning mot vacciner och som önskar att kyrkan som helhet ska ha samma inställning. De menar att samfundets uttalande hindrar dem att motsätta sig tvingande vaccinprogram på religiösa grunder. Det blev lite rörigt kring frågan till en början, eftersom presidiet ansåg att ärendet inte ligger på generalförsamlingens beslutsnivå. Det var också problem med att den digitala utsändningen av förhandlingarna tycktes släpa efter, så personer som önskade ge sitt bifall till förslaget inte lyckades göra sin röst hörd.

När detta klarats ut så uppstod ett annat problem genom att wifi-nätverket i lokalen hade svårt att hantera så många uppkopplade samtidigt. Så flera formella omröstningar avgjordes genom tyst acklamation. Bland annat välkomnades ett antal nya och omorganiserade unioner in i det systerskap av unioner som vi kallar generalkonferensen. Röstningsproblemet löstes under lunchen.

När nätverket var återställt och digitala omröstningar kunde återupptas avgjordes frågan om vaccinationer med en stor majoritet (ca 90 %) mot att ta upp frågan på agendan.

Flera stadgefrågor handlade om enkla redigeringar för att få bättre tydlighet. Andra stadgefrågor väckte mer principiella frågor, som varför GC:s avdelningsråd föreslås godkänna GC:s styrelseprotokoll, när det borde göras av styrelsen själv. Den frågan återgick till stadgekommittén. Ytterligare stadgefrågor kommer att tas på onsdag.

Det första ändringsförslaget som rör församlingshandboken Church Manual handlade om att skriva om reglerna om vem som får bjudas in att tala inför församlingen och inte. Handbokskommittén fokuserar sitt förslag på vem som har rätt att fatta beslut om vem som får tala till församlingen. Församlingshandboken gör det nu också möjligt att hålla digitala sammanträden i församlingens styrelser och andra beslutande möten. I samband med ett par förslag till redigeringar föreslogs att man försöker använda ett mer inkluderande språk när det handlar om pastorer, vilket kommer att tas i beaktande framöver.

Ordinationsfrågan smög sig på

Ett förslag som har sitt ursprung i vår egen division väckte oväntat mycket diskussion och fick en överraskande utgång.

Förslaget handlade om att göra det tydligare vad som gäller nya föreståndare och deras installation (eller ordination). Normalt ska en föreståndare ordineras för att ha rätt att utföra flera av uppgifterna som föreståndare (exempelvis leda Herrens måltid). Men på en del platser händer det att kvinnor väljs till föreståndare, men de får inte samma erkännande som manliga föreståndare då man avstår från att ordinera dem. Detta trots att samfundets regelverk tillåter kvinnliga föreståndare att ordineras sedan 1980-talet. Förslaget som ställdes till omröstning förtydligar att när församlingen väljer en föreståndare så godkänner man automatiskt att denne också ordineras. Förslagets ordalydelse handlar inte på något sätt om att man måste välja kvinnor till föreståndare, men en koppling fanns till diakoners och diakonissors ordination.

En delegat för GC/Nordamerika menade att förslaget bakvägen försöker föra in att kvinnor kan väljas och ordineras till föreståndare och i förlängningen också omfatta kvinnliga pastorer. Man ville hävda att generalförsamlingen aldrig tidigare fattat något beslut som tillåter kvinnor att väljas till föreståndare, och att frågan måste studeras och sändas tillbaka till handbokskommittén. Många delegaters inlägg handlade om att försvara kvinnor i rollen som föreståndare och det självklara i att de också ska erkännas genom ordination. Andra inlägg ville att frågan studeras ytterligare, trots att frågan studerats grundligt sedan 1960-talet och är praxis i många delar av världen.

Ordningsfrågan om att avsluta diskussionen för att gå direkt till omröstning avgjordes med stor majoritet, så också att godkänna ändringsförslaget (75 % för). Detta kan tyda på att det har skett ett skifte sedan förra generalförsamlingen då frågan om ordination av kvinnliga pastorer röstades ner med en knapp majoritet. Men nu hade ju denna fråga inte med ordination av kvinnor att göra i sak.

Ted Wilson omvald

Strax innan kvällssessionen skulle avslutas kom valberedningen med besked om att man nu kommit fram till ett förslag på ny ordförande för generalkonferensen: Ted Wilson. Generalförsamlingen gick omgående över till omröstning och pastor Ted Wilson omvaldes med en stark majoritet: 74,9 %. Ted Wilson tackade för förtroendet och uppmanade alla delegater och världskyrkans alla medlemmar att tillsammans med honom engagera sig i uppdraget. Han påminde om Jesus ord i Matteus evangelium 4:19: ”Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare.”

Ted Wilsons tredje mandatperiod blir dock kort, eftersom nästa generalförsamling som ska välja ordförande ligger bara tre år bort, 2025.

Rainer Refsbäck missionssekreterare