Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

TED reagerar på beslut under GC:s årsmöte
Dela

TED reagerar på beslut under GC:s årsmöte

Tisdagen den 11 oktober 2016 så ledarna för Adventistsamfundet från hela världen samlades till sitt årsmöte i Silver Spring, Maryland, godkändes ett dokument som bär titeln Unity in Mission: Procedures in Church Reconciliation (Enade i uppdraget: Tillvägagångssätt för samfundsförsoning). Dess syfte är att ge vägledning om hur man kan underlätta försoning ”med samfundsenheter som tycks ha förbisett eller ignorerat de bibliska principer som kommer till uttryck i samfundets tro och lära, beslutade åtgärder eller regelverk.”

Det fullständiga dokumentet finns på Adventist Reviews hemsida och har tagits fram till följd av olika unioner runt om i världen har tolkat eller begärt en anpassning av Adventistsamfundets internationella regelverk för att deras starka övertygelser om jämställdhet och kvinnors roll i samfundets ledarskap och tjänst ska tillgodoses. I vissa länder har tillämpningen av regelverket också juridiska konsekvenser.

Omröstningen den 11 oktober skedde efter betydande diskussioner på flera organisationsnivåer och uppfattas av samfundets Generalkonferensledning som ett sätt för samfundet att gå framåt tillsammans i en fråga som har varit omtvistad i över trettio år.

Dokumentet visar att det under de kommande tolv månaderna kommer att finnas utrymme för dialog. Detta är viktigt. I dagens moderna värld, i synnerhet i ett europeiskt sammanhang, har jämställdhetsfrågor stor betydelse, både i samhället i allmänhet och inom kyrkan.

”Samtidigt”, säger Raafat Kamal, ordförande i Adventistsamfundets Transeuropeiska division (TED), ”vi vill se till att en sådan dialog inte åsidosätter våra unioners prioriteringar, utan helt enkelt blir ett sammanhang innanför vår mycket större förmån att dela vår tro i Europas olika och mångfaldiga samhällen.” Denna förmån kan tydligt ses i TED:s missionsrapport som presenterades för Generalkonferensstyrelsen under fredagskvällsmötet den 7 oktober.

Under ett extrainkallat möte i Adventistsamfundets huvudkontor innan tisdagens omröstning, påminde Kamal TED:s unionsledare om en rad uttalanden som gjorts och bekräftande möten som hållits av TED efter GC:s generalförsamling i San Antonio, 2015. Han noterade att unionernas och TED:s ledare i hela regionen har åtagit sig att fortsätta stödja utvecklingen av kvinnor i tjänst och ledarskap. [Se TED bekräftar kvinnor i samfundsledarskap november 2015.]

Med detta åtagande, och inom ramen för sina unika och olika kulturer, har unionerna inom TED funderat över pastorala frågor och jämställdhetsfrågor på en mängd olika sätt vilket resulterat i en mångfald av perspektiv och tillämpningar. Unionerna har utforskat frågan inom vad de ser som ett biblisk mandat, vilket också skett inom världssamfundet, och har kommit fram till olika slutsatser. Detta återspeglas också bland samfundsmedlemmarna lokalt.

TED anser att det finns utrymme inom samfundet för en mångfald av perspektiv – och att ömsesidig respekt för varandra är en högt värderad del av vår kristna enhet. Pastor Kamal konstaterar att missionsandan även i Apostlagärningarna, efter kyrkomötet i Jerusalem, ledde till variationer i tillämpningen av de principer som man hade kommit överens om.

Till exempel, visar Apg. 15:29 att omvända hedningar inte ska äta mat som offrats till avgudar, samtidigt som Paulus senare säger att det bara är ett problem om det blir till en stötesten för ”svagare bröder” (Rom. 14 och 1 Kor. 8). Kyrkomötet i Jerusalem drar också slutsatsen att omskärelse inte är en del i frälsningen utan snarare är ”ett sådant ok på lärjungarnas axlar som varken våra fäder eller vi själva har orkat bära?” (15:10). Men i nästa kapitel (16:3) omskär Paulus Timotheos medan han i Gal. 2:3-5 har motsatt uppfattning och försvarar Titus från omskärelse. Kultur och sammanhang i varje omständighet avgör åtgärden. Och ”åtgärden” har ett syfte – att föra evangeliet framåt.

En sådan praktisk anda passar med rådet som gavs av Adventistsamfundets grundare Ellen White. Hon skriver: ”Länge hållna åsikter får inte betraktas som ofelbara. Det var judarnas ovilja att ge upp sina sedan länge etablerade traditioner som visade sig bli deras undergång. De var fast beslutna att inte se någon brist i sina åsikter eller i sina utläggningar av Skriften; men hur länge än människor kan ha haft vissa åsikter, måste de förkastas om de inte tydligt stöds av det skrivna ordet. De som uppriktigt önskar sanningen kommer inte att vara ovilliga att låta sina ställningstaganden ligga öppna för undersökning och kritik, och kommer inte att bli irriterade om deras åsikter och idéer möter motstånd.” [The Review & Herald, 26 juli 1892]

TED:s ämbetsmän kommer att arbetar tillsammans med unionerna och noggrant studera dokumentet och se hur de övergripande principerna i dokumentet bäst kan tillämpas inom ramen för kulturen och missionsuppdraget i Europa. TED ser dokumentet som en allmän riktlinje och erkänner behovet av lyhördhet och urskiljning för vad det är i beslutet som har direkta konsekvenser för de beslut som fattas av några av våra unioner.

Sådan urskiljning inkluderar behovet av en mycket uppriktig diskussion om betydelsen av jämställdhet i europeisk adventism och en större acceptans inom samfundet i adventistvärlden för att mångfald och acceptans kan gynna missionsuppdraget och vara ett positivt stöd för enheten i Kristus snarare än oenighet.

Den Transeuropeiska division, ja, faktiskt stora delar av Europa, lever i ett stark väckelse- och reformationsarv. Det är nästan 500 år sedan Luther spikade upp sina 95 teser på kyrkdörren i Wittenberg. Europeisk adventism lever i detta arv, håller Bibeln högt och söker ständigt att gå framåt i sin förståelse av bibliska värderingar.

Många av de stora reform- och väckelserörelserna i det förflutna hade sitt ursprung i Europa, och även i dagens sekulariserade europeiska samhälle, söker övertygade, lojala och engagerade adventister fortfarande efter sätt att nå ut i vad som nu är en mycket svårare kultur. Och en kultur både inom och utanför kyrkan där ojämlikhet mellan könen inte längre förstås. Martin Luther, John Wesley och även många av våra adventistsyskon under sovjeteran tog ställning för sitt samvete för att vara vittnen för Gud. Moderna, europeiska adventister lever fortfarande med detta verksamma samvete.

Kamal säger: ”Vi måste vara försiktiga så att vi inte i beslut som uppmanar till ‘försoning’ upphäver denna anda, utan snarare att vi strävar efter att arbeta i harmoni med varandra så att vi likt uppmaningen i Gal. 6:2 aktivt visar att vi bär varandras bördor.”

I över ett år nu har TED:s ledare arbetat med de olika unionerna inom sitt territorium och med Generalkonferensens ledare för att hitta en väg framåt. Detta arbete kommer att fortsätta inom det utrymme som ges i dokumentet ”Unity in Mission”. Kamal sammanfattar: ”Jag vädjar till att vi inte ska fatta beslut, sända ut budskap eller dra slutsatser och göra uttalanden som kommer att hålla oss upptagna de kommande fyra åren med frågor som splittrar oss. I stället hoppas jag att ni ansluter er till oss i att fokusera på vårt uppdrag som adventister – skälet till varför vi finns i Europa.”

Han tillägger: ”När jag på senare tid har besökt ett antal av våra unionsstyrelser och extraordinära unionsmöten som avhandlat fråga om kvinnors ordination, har jag förstått att våra medlemmar och ledare vill vara en del av den världsvida adventistfamiljen och de inser att vår styrka kommer från Herren tillsammans som en världsvid gemenskap.” Kamal betonar att ”vi behöver varandra för att växa tillsammans. Att bygga en hälsosam mångskiftande församling kräver att vi ger möjlighet till öppen dialog och uppmuntrar dem som har modet att diskutera kontroversiella frågor, samt har viljan att ta itu med dem. Vi måste närma oss mångfalden med fullkomlig ödmjukhet på våra knän där vi låter oss bli lärjungar om vi någonsin ska lyckas etablera mångskiftande troendeförsamlingar.”

Med ett sådant tillvägagångssätt kan Jesus bön i Joh. 17 bli verklighet både på det lokala och globala planet, ”då skall världen tro” genom vårt enade, Kristuscentrerade budskap.

tedNEWS / Rainer Refsbäck

SE ÄVEN: Adventist Review: Annual Council Approves measure to encourage adherence to church policies.