Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Nyheter

Dela

TED begär en ny pastorsbehörighet

Adventistsamfundets Transeuropeiska divisionsstyrelse (TED) beslutade den 16 februari om en bestämd begäran till Generalkonferensen (GC) att överväga en enda behörighet för pastorer, eller att man ändrar de befintliga behörigheterna så att de blir mer inkluderande.

Det extrainsatta styrelsemötet var en uppföljning på diskussioner och beslut som divisionsstyrlesen fattade under sitt årsmöte.

En enhällig divisionsstyrelse står bakom beslutet efter månader av omsorgsfulla överläggningar, lyssnande, rådgivning och bön, i det mycket komplexa och utmanande sammanhang som samfundet möter i ett sekulariserat Europa.
I inledningen till begäran pekar man på man sitt åtagande att respektera och försvara Generalförsamlingens beslut samtidigt som man menar att beslut som fattas på högsta nivå måste anpassas till ett lokalt sammanhang.

Beslutet i San Antonio skapade många diskussioner inom TED:s unioner och väckte också samvetsfrågor. Detta har gett upphov till oavsiktliga och ibland oönskade konsekvenser. Bland annat att kvinnor som är verksamma som pastorer och föreståndare fått höra av välmenande medlemmar att de inte längre får predika i församlingen. Sedan dess har TED och unionerna ägnat mycket tid åt att bekräfta kvinnor i pastorstjänst och deras kallelse från Gud.

Divisionsstyrelsen konstaterade att den tid och energi som ägnats åt att hantera följderna av beslutet i San Antonio avlett uppmärksamhet från samfundets uppdrag, gjort att många unga medlemmar känner ett främlingskap och skadar bilden av samfundet i de samhällen som församlingarna i Europa försöker nå.

Samtidigt som åtgärder har vidtagits för att följa den modell som rådet i Jerusalem följde (Apg. 15), betonar divisionsstyrelsen starkt att samfundet måste fortsätta att sträva mot en förståelse för hur samvetsfrågor och lojalitet kan lösas.

För TED handlar det bl.a. om olika tolkningar av diskrimineringslagstiftningen i flera länder, tillsammans med motsägelser i samfundets styrdokument och regelverk. Rättsutlåtanden som tagits emot av fyra unioner och som bygger på nationell och EU-lagstiftning, visar på att frågan inte är enkel att lösa.

Divisionsstyrelsens mål är ett nära samarbete med GC för att finna en lösning som både möter kraven i de nationella lagstiftningarna och löser motsägelserna i regelverket. Divisionsstyrelsens beslut innehåller också en uppmaning till unionerna inom TED att fram till GC:s årsmöte avvakta med att eventuella avvikande tillämpningar av regelverket rörande behörigheter medan diskussionerna pågår.

Beslutstexten lyder som följer:

Samtidigt som vi medger att det nuvarande systemet för pastorsbehörighet (ordination) och behörighet som invigda pastorer (commissioned) fungerar för en stor del av samfundet, och önskar respektera det beslut som fattats av Generalförsamlingen i San Antonio, vill vi begära att följande övervägs:

En enda pastorsbehörighet som utfärdas till alla som är engagerade i pastorstjänst, vilket ställer regelverket i linje med Adventisternas tro och lära, nr 14. Detta skulle innebära en ändring av regelverket genom att parentesen och fotnoten till BA 60 10 tas bort och / eller att E 60 tas bort / ändras till att syfta på en enda behörighet.

Audrey Andersson, TED:s divisionssekreterare förklarade att ”detta är inom regelverket. Vi kan inte själva skapa en ny behörighet, men vi kan rekommendera det för GC till beslut.”

Det finns också andra alternativ för GC att överväga, som att utöka den invigda pastorns roll eller skapa en ny, könsneutral behörighet. Rekommendationen är inte tvingande men enligt Raafat Kamal, TED:s divisionsordförande, ”öppnar den dörren för en positiv dialog och lösningar”.

TED har en lång historia av att värdesätta alla som är kallade till evangeliets tjänst. Den senaste begäran kombinerar detta förhållande med de olika unionernas pragmatiska behov samtidigt som den står i harmoni med världssamfundets beslut.

Victor Hulbert tedNEWS / Rainer Refsbäck

Tidigare artiklar i denna sak: