Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Synpunkter luftas om ordination av kvinnor

Under sammanträdet som tog fram konsensusuttalandet som vi tidigare publicerat, diskuterades också ett antal uppsatser om ordination av kvinnor - vilket är huvudsyftet med detta studium.

Ledamöterna i studiekommittén för ordinationsteologi avrundade det tre dagar långa sammanträdet som hölls 21-24 juli med presentationer från en rad olika synvinklar när det gäller ordination av kvinnor, en kontroversiell fråga för Adventistsamfundet i världen.

De som stöder ordination av kvinnor och de motsätter sig ordination gavs lika mycket tid och möjlighet under sammanträdet att framlägga de bibliska beläggen för sina ståndpunkter.  Även uttalanden av Adventistsamfundets grundare Ellen White, som adventister tror utövade den bibliska profetians gåva under mer än 70 år av offentlig tjänst, studerades.

”Vi har nu nått den punkt då de två grupperna har presenterat de hermeneutiska problemen och principerna. De har förklarat och framlagt alla fakta och slutsatser som de har funnit för båda ståndpunkterna”, sade kommitténs ordförande Artur Stele, viceordförande i Generalkonferensen och ledare för Bibelforskningsinstitutet vid Generalkonferensen.

”Presentationerna har vi fått i tryckt form och vi har nu också hört dem. Vi hoppas att de inom några dagar kommer att finnas tillgängliga på internet för alla som vill studera och forska”, tillade han. Uppsatserna kommer att arkiveras på nätet, enligt uppgift.

Stele tillade att ”nästa steg, med utgångspunkt i vad som presenterats, är att försöka se om vi kan hitta en gemensam grund, om vi verkligen kan komma fram till en gemensam ståndpunkt” i ordinationsfrågan. Om detta inte kan låta sig göras ”då måste vi förbereda två olika rapporter och koncentrera oss på vilka lösningar vi kan föreslå”, sa han.

”Vi har upplevt en god anda, vilket var en stor välsignelse”, avslutade han. ”Båda grupperna har trots sina olika åsikter verkligen visat respekt för varandra, och det var en mycket vänskaplig stämning, en mycket öppen atmosfär.”

Bland de uppsatser som presenterades under mötena fanns en historisk översikt över frågan om kvinnors ordination ”i Sjundedags Adventistsamfundets regler och tillämpning” vilken presenterades av samfundsarkivisten David Trim. Sammanlagt 17 uppsatser presenterades under de tre dagarna.

I en uppsats om hermeneutiska principer visade Jiří Moskala, nytillträdd dekan vid Adventistsamfundets teologiska seminarium vid Andrews University, att det inte finns något uttalande i Bibeln som befaller: ”Ordinera kvinnor till pastorer!” Han noterade också att det inte finns någon uppmaning: ”Ordinera inte kvinnor till pastorer!”

Moskalas slutsats: ”Det finns inga teologiska hinder” att ordinera kvinnor. ”Tvärtom, den bibliska-teologiska analysen pekar i den slutliga riktningen att Guds Ande river ner alla murar mellan olika grupper av människor i församlingen och frikostigt ger sina andliga gåvor till alla, även kvinnor, i syfte att den ska åstadkomma det uppdrag Gud kallar oss alla att utföra.”

Gerard Damsteegt, docent i kyrkohistoria vid teologiska seminariet argumenterade för den motsatta åsikten genom att hänvisa till adventismens föregångare i den wesleyanska Metodistkyrkan, liksom de tidiga kyrkofäderna och protestantiska reformatorerna, som motsatte sig ordination av kvinnor: ”Om vi ser till Adventistsamfundets pionjärer och deras syn på kvinnors deltagande i församlingens uppdrag”, sade han, ”märker vi att deras position i mycket liknar Wesleys och metodismens. Pionjärerna uppmuntrade kraftfullt att kvinnor deltog, förutom i ledarämbetena som föreståndare och pastorer.”

Adventistpastor Stephen Bohr argumenterade också mot ordination av kvinnor och sade att Ellen Whites roll handlade om att hon ”avskildes av Gud till att vara profet, inte till äldste/föreståndare. Att säga att eftersom Ellen White var profet så hade hon rätt att vara föreståndare eller pastor, skulle vara som att säga att eftersom jag är pastor så har jag rätt att vara profet! Slutsatsen följer helt enkelt inte försatsen!”

Richard Davidson, professor i Gamla Testamentet vid seminariet på Andrews University, uppmärksammade kommittén på den bibeltext som står i centrum av debatten: ”I den moderna diskussionen om kvinnor bör ordineras som pastorer eller inte är den grundläggande texten för både förespråkare av och de som motsätter sig ordination av kvinnor 1 Mos. 1–3.”

Davidson pekade på den roll som ges Adam och Eva vid skapelsen: ”Enligt 1 Mos. 1:27-28 är mannen och kvinnan lika välsignade. Båda ska dela lika på ansvaret för fortplantningen, ”uppfyll jorden”. Båda skulle lägga jorden under sig. Båda ges samma medstyrande herravälde över Guds skapelse.”

Som en illustration av deras mycket olika läsning av samma bibeltext, hävdade Paul S. Ratsara, ledare för Södra Afrika-Indiska oceanenregionen och Daniel K. Bediako ledare för Valley View University, en adventistinstitution i Ghana, att ”Gud skapade man och kvinna som jämlikar och med åtskilda roller. I församlingen ska män leda.” De hävdade att om ordination av kvinnor tillåts, antingen globalt eller på regional basis, kommer samfundets inflytande och teologiska enhet försvagas. ”Ett beslut att ordinera kvinnor till pastorer kan endast göras utanför Bibelns gränser”, avslutade de.

Andra presentationer jämförde en biblisk beskrivning av auktoritet med modeller som bygger på ”elitism” och ”hierarki” och utforskade de åsikter som adventistgrundaren Ellen White hade om kvinnors lämplighet att tjäna i olika församlingsroller.

Darius Jankiewicz, ledare för avdelningen för teologi och kristen filosofi vid seminariet uppmanade kommittén att förkasta manliga auktoritets- och ledarskapsmodeller som han hävdar är rotade i post-apostolisk kristendom. Han framhöll att ”om något förutom hängivenhet till Kristus och hans församling, andliga gåvor och mognad får avgöra lämplighet för olika funktioner i församlingen då skapar vi en elitistisk gemenskap, vare sig vi har för avsikt att göra det eller inte.”

Edwin Reynolds, teolog i Nya testamentet vid Southern Adventist University, betonade en helt annan syn på hur auktoritet bör fungera i församlingen. ”Andligt ledarskap och auktoritet att undervisa tycks tillfalla apostlarnas och de äldstes roller i Nya testamentet”, noterade han i sin presentation. ”Dessa roller tycks inte vara lämpliga för kvinnor att söka sig till enligt principen om att kvinnan underordnar sig mannen som huvud.”

Teresa Reeve, professor i Nya testamentet vid seminariet och en av flera kvinnliga föreläsare, nådde en motsatt slutsats: ”Nya testamentets ordning för ordination som en formell utnämning och ett erkännande av en person för uppdraget eller rollen som pastor hindrar inte ordination av kvalificerade kvinnor till tjänst som pastorer.”

Denis Fortin, kyrkohistoriker, gav en detaljerad sammanfattning av Ellen Whites perspektiv på kvinnor som tjänare i församlingen: ”Ellen White förstod ordinationen som en förordning som tjänar församlingen så att den kan ge människor i uppdrag att utföra olika typer av tjänst och ansvar, samt som en förbön om Guds välsignelse över deras tjänst. Det finns ingen antydan i hennes skrifter om att ordinationsriten bör begränsas endast till män eller att den bör användas för att forma någon slags hierarki i församlingen. Hon uppmuntrade med eftertryck att kvinnor deltar i alla former av tjänst.”

Adventistsamfundets världsledare Ted N. C. Wilson, ex officio medlem i kommittén, lovordade mötets hjärtlighet: ”Den heliga Anden omgav kommittén med en respektfull och tillmötesgående atmosfär där Bibelns och profetians andes åsikt i ämnet kunde studeras”, sade han. Han bad medlemmarna att ”be för alla inblandade som försöker följa Guds ledning.”

Studiekommitténs ledamöter kommer att återkomma i januari 2014 för fem dagars sammanträde för att utvärdera de rapporter som presenterades och staka ut vägen framåt för studieprocessen. Kommittén kommer också att ta emot rapporter från bibelforskningskommittéerna i de 13 divisionerna som samtidigt studerar frågorna på regional nivå.

Mark A. Kellner, Adventist Review / Rainer Refsbäck

Artikeln kan läsas på engelska här.