Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Skolinspektion utan anmärkning!

Efter fyra månader av grundlig inspektion meddelade Skolinspektionen att det inte finns något att anmärka på Ekebyholmsskolan. Beskedet togs emot med stor glädje av skolans personal, ledning och huvudman.

Ekebyholmsskolan ägs och drivs av Adventistsamfundet sedan 1932.

  • 1965 fick skolan rätt att utfärda studentexamen.
  • 1983/84 blev grundskolan berättigad till statsbidrag genom beslut i Riksdagen.
  • 1990/91 beviljades skolan statsbidrag för gymnasiet.
  • 1993 beviljades Ekebyholmsskolan av regeringen rätt till statsbidrag som riksinternat/fristående gymnasieskola.
  • 2011 fick skolan rätt till bidrag för det nationella naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap samt naturvetenskap och samhälle och det nationella samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna samhällsvetenskap samt medier, information och kommunikation.
  • 2014/15 hade grundskolan (F-9) 188 elever och gymnasieskolan 32 elever.

I januari meddelade Skolinspektionen att alla friskolor och sju kommunala skolor i Norrtälje kommun skulle inspekteras. Senast det skedde var 2009. Då fick Norrtäljes skolor rejält med bakläxa, även på Ekebyholmsskolan påpekades brister. Sedan dess har Ekebyholmsskolan arbetat hårt för att uppfylla skollagens mål och anvisningar när det gäller skolans arbetsområden: undervisning och lärande, trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling samt styrning och utveckling av verksamheten.

– Den som någon gång varit inne på Skolverkets hemsidor förstår hur ofantligt mycket skolorna har att följa och ha kunskap kring, säger Bo Forssten som är ordförande för Ekebyholmsskolans styrelse. Politiska direktiv och nya insikter om utbildning gör att regelverket hela tiden utvecklas.

Under inspektionen har skolans rektor Yvonne Löfgren och biträdande rektor Kirsi Peltonen ägnat många timmar åt att sammanställa svar på Skolinspektionens många frågor. Inspektörerna har på plats intervjuat elever och lärare, gått igenom statistik för betyg, provresultat och enkätsvar för att sedan återkomma med nya frågor. Inspektionen ska bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen.

– Skolinspektionen har genomfört en mycket gedigen genomlysning av utbildningsverksamheten och många personer har bidragit till att besvara frågorna, säger Bo Forssten.

I Skolinspektionens beslut för både grundskola och gymnasium från den 6 maj står att: ”Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats.” Det är inte en alldeles lätt bedrift. Av de 1254 grundskolor som inspekterades under 2014 fick endast 445 godkänt utan några påpekanden. Av 312 inspekterade gymnasieskolor undgick endast 68 påpekanden.

Dessutom konstateras i beslutet att Ekebyholmsskolans genomsnittliga meritvärde (228) är högre än rikets genomsnitt (215), vilket visar att eleverna som går ut grundskolan på Ekebyholm har goda betyg på goda grunder. Även i gymnasiet ligger avgångsbetygen över riksgenomsnittet.

– Vi tackar Gud för hans vägledning av skolverksamheten genom den adventistiska utbildningsfilosofin, säger Bo Forssten. All personal har med mycket energi samverkat och bidragit till resultatet. Jag vill dock speciellt lyfta fram rektor Yvonne Löfgren och biträdande rektor Kirsi Peltonen som med stort ansvar offrat många helger och kvällar till förmån för skolans resultat.

Rektor Yvonne Löfgren vill framhålla att utan skolans lärare och personal hade inte inspektionen gett ett så lyckat resultat.

– Det är tack vare våra fantastiska lärare som vi kunnat få ett sådant beslut, säger Yvonne Löfgren. Det är resultatet av deras arbete som har granskats och godkänts.

Rainer Refsbäck

Nästa skolinspektion kommer att genomföras om tre år. Du kan läsa Skolinspektionens beslut i sin helhet här: www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/