Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Samfundsstyrelsens beslut 20 mars

Adventistsamfundets styrelse var samlad 20 mars 2011. Här följer en kort rapport om en del punkter som diskuterades och en del beslut som fattades.

Medlemsrapport 2010

Vi kunde rapportera att medlemsantalet per dec 2010 var 2791 i adventistsamfundet i Sverige. Vi kunde med glädje konstatera att 43 personer blev döpta eller intagna på bekännelse under året. Vi konstaterade dock att den siffran är lägre än siffror från tidigare år. Vi kunde också med sorg rapportera att 22 personer begärde utträde från adventistsamfundet. De flesta är från Hultafors församling som blev nedlagd under 2010. I samband med den här diskussionen vill styrelsen veta vad som gör att personer väljer att begära utträde från samfundet. Administrationen har fått i uppdrag att återkomma till styrelsen i den här frågan.

Tionde 2010

Tionde rapporten för 2010 visade att tiondet ökade med 5,7% jämfört med samma period 2009. Tionde är samfundets ekonomiska ryggrad. Ett stort tack till alla som troget ger till ”Guds förrådshus”.

Verksamhetsrapporter

Verksamhetsrapporter för år 2010 presenterades och diskuterades. Det finns mycket att tacka Gud för året som har gått och mycket att lära oss inför det här året och kommande åren. Rapporterna godkändes och lades till handlingarna av styrelsen. Rapporterna kommer i sammanfattad form att publiceras i samfundets årsbok som publiceras i Missionärens majnummer.

Personal/bemanning

Styrelsen fattade beslut om att bevilja en projektanställning på 40% under en 15 månaders period i Slussfors. Beslutet bygger på en ansökan från Slussfors församling för att evangelisera i Wilhelmina.

Styrelsen fattade beslut om att kalla Knut Gille som pastor från 15 juni 2011. Knut kommer att arbeta i Norrköpingsprojektet som han var en del av innan han reste till Asien.

Vesa Annala har under den senaste tiden hjälpt till i Kalmar församling på timbasis. Från 1 maj 2011 har Vesa fått ett 2 års förordnande som pastor på heltid i Kalmar och Karlskrona församlingar.

Izla Kaya som har jobbat på ADRA kontoret som handläggare i snart två år får tillsvidare tjänst från 1 juli 2011.

Utbildning av bibelarbetare och pastorer

Styrelsen diskuterade och godkände ett dokument som beskriver samfundets krav på blivande medarbetare som vill arbeta som bibelarbetare eller pastor inom samfundet. Dokumentet tydliggör de möjligheter en utbildning på Newbold College ger och vad skillnaderna mellan en pastorsutbildning och en bibelarbetarutbildning är. Vilka minimikrav på utbildning som ställs för att arbeta som pastor eller bibelarbetare är alltså nu tydligare.

Må Gud välsigna alla våra medarbetare och allt det arbete som görs. ”… jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också skall fullborda det till Kristi Jesu dag.” (Fil. 1:6)

Daniel Hailemariam missionssekreterare