Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Samfundsstyrelsen om kvinnliga pastorer

Samfundsstyrelsens ställningstagande i fråga om mäns och kvinnors tjänst som pastor inom Adventistsamfundet i Sverige.

Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige har under en lång tid varit välsignat av att ha kvinnliga pastorer som har tjänstgjort i olika församlingar och även andra centrala uppgifter. De har med tydlighet fullföljt sina uppgifter och utan deras tjänst i Guds verk skulle Adventistsamfundet vara i en betydligt svagare position. Detta är vi oerhört tacksamma till dem och Gud för och önskar att Gud ska fortsätta att kalla människor, män och kvinnor, att tjäna honom både som pastorer och i andra tjänster så att Guds verk i Sverige kan gå framåt. Mot bakgrund av situationen i vårt världsvida samfund där man i olika delar av världen gör skillnad på manlig och kvinnlig pastorstjänst så vill vi här i Sverige tydligt markera var vi står i den här frågan.

Samfundet i Sverige har redan på alla praktiska plan gjort vad man kunnat för att inga skillnader ska finnas mellan en kvinnlig och manlig pastorstjänst. Detta innebär att den som invigs till pastor i princip har samma ansvar och befogenheter som den som ordineras till pastor i Sverige. Detta har skett enligt de riktlinjer som Transeuropeiska divisionen har och som gör detta fullt möjligt för samfundet i Sverige. Därför finns det idag ingen skillnad mellan en invigd pastor och en ordinerad pastor när det gäller lön. Det finns inte heller någon skillnad i befogenheter när det gäller en invigd eller ordinerad pastors arbete i den svenska unionen. En invigd pastor har alltså samma befogenheter när det gäller dop, vigsel, nattvard, begravning, ordination av föreståndare, upprättandet av nya församlingar i samarbete med samfundsledningen, som en ordinerad pastor har. Den enda tjänsten som idag, enligt Generalkonferensens policy, måste innehas av en ordinerad pastor är tjänsten som missionsföreståndare. I övrigt gäller inom samfundet i Sverige, rent praktiskt, jämställdhet mellan invigda och ordinerade pastorer.

Frågan om ordination av kvinnor har studerats och diskuterats under flera år och just nu pågår en speciell studieprocess angående betydelsen av ordination som helhet och där resultatet ska presenteras inom de närmaste åren. Då vi, med många andra runt om i vårt världsvida samfund, anser att det finns tydliga Bibliska grunder för att erkänna även kvinnors kallelse till tjänst som pastorer så vill vi fortsätta att verka för detta både inom samfundet i Sverige och i hela vårt samfund. Vi är övertygade om att detta är enligt Guds plan och vilja och ber att Gud ska leda oss i att bekräfta människors kallelse till tjänst som pastor oberoende av vilket kön de tillhör. Vi anser att detta är en viktig fråga och önskar få möjlighet att fullfölja Guds kallelse att sprida evangeliet genom att människor, oberoende av kön, ska kunna tjäna och verka för honom på bästa sätt. Vi står därför helt och hållet bakom Transeuropeiska divisionens begäran till Generalkonferensen att i vår division få tillstånd att ordinera kvinnor till tjänst som pastorer. (Denna begäran sändes till Generalkonferensen efter TED:s beslut i november 2010).

Samfundsstyrelsen beslutar:

  • Att bekräfta att varje invigd och ordinerad pastor inom Adventistsamfundet i Sverige innehar samma förmåner, ansvar och befogenheter i sin tjänst.
  • Att vi grundar vår verksamhet i Sverige på en biblisk förståelse av jämställdhet inför Gud (GC working policy BA 60 05) och vill arbeta för att kallelsen att tjänstgöra som pastor inte ska bero på etnicitet, ålder eller kön.
  • Att vi uppdrar åt ledningen av Adventistsamfundet i Sverige att tydligt förmedla detta ställningstagande till det världsvida Adventistsamfundet i dess olika beslutsprocesser.
  • Att lägga fram dessa ställningstaganden inför Unionsmötet 2013 i form av en motion.

 

Samfundsstyrelsen
Stockholm 9 december 2012