Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

}
Dela

Samfundsledningen får hjälp för tillfället

På grund av pensionsavgång och sjukskrivning har samfundsstyrelsen fattat beslut om en tillfällig omfördelning av ansvar och arbetsuppgifter i samfundsledningen. Sedan ekonomichefen Ronny Hermansson gick i pension i somras har arbetsbelastningen ökat för övriga i samfundsledningen. På grund av att samfundssekreteraren Bo Forssten mot slutet av september blev sjukskriven har samfundsstyrelsen fått kalla in extra resurser för att inte minst planeringen av unionsmötet 2017 ska klaras av.

Eftersom samfundssekreteraren Bo Forssten sjukskrivits för en längre tid och samfundsledningen redan saknar ekonomichef, så informerades samfundsstyrelsen vid sitt sammanträde 2 oktober att pastor Georg Filippou (som också sitter som pastorsrepresentant i styrelsen) ansvarar för agenda, protokoll och uppdragslistor i samfundsstyrelsen till dess Bo återkommer i tjänst. Georg kommer också att fortsätta assistera med planeringen inför unionsmötet 2017 i Bos frånvaro.

Vid avdelningsrådet den 27 september diskuterades situationen och där kom man överens om att efter behov lösa övriga arbetsuppgifter mellan avdelningsledarna.

Eftersom samfundets firma tecknas av två i förening och missionsföreståndare Göran Hansen nu är ensam i tjänst, har styrelsen utsett Bobby Sjölander att tillsammans med Göran eller annan styrelsemedlem teckna samfundets firma.

Under hela våren arbetade valberedningen och styrelsens arbetsutskott, enligt den arbetsgång som regleras av stadgarna, för att finna en ersättare till ekonomichefen Ronny Hermansson som gick i pension i somras. Valprocessen som genomfördes avslutades utan att man lyckats hitta någon för tjänsten som ekonomichef. I samfundsstyrelsens majmöte, beslutades därför om ett avtal med Ronny om att fortsätta hjälpa till som konsult. Ronny kommer därför fram till unionsmötet 2017 att sköta bokföring och bokslut för Adventist Media & Förvaltning AB, ta fram Adventistsamfundets budget för 2017 i samråd med samfundsledningen, ekonomiavdelningen och revisorerna och i samråd med samfundsledningen hålla kontakten med de företag som förvaltar samfundets kapital och investeringar. Burenstam & Partner kommer genom diskretionär förvaltning att förvalta samfundets investeringsportfölj.

Samfundets administration utökas med Bobby Sjölander och Willy Aronsen i ekonomiska beslut mellan 1 och 3 prisbasbelopp. Samfundsstyrelsen har också ersatt Ronny i de styrelseuppdrag han lämnar.

Vi behöver be om Guds ledning och välsignelse för samfundets ledare och för valberedningens arbete som under oktober inleds med sikte på unionsmötet sommaren 2017.

Rainer Refsbäck