Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Officiella uttalanden

Dela

Sabbatens gränser

Adventister firar sabbat från solnedgång fredag till solnedgång lördag efter Bibelns mönster för beräkning av tiden. Detta skapar dock många utmaningar och frågor om gränsdragningar för adventister som bor långt norrut på jordgloben där solens upp- och nedgång varierar stort under året. Adventistsamfundets hållning är att ha solens nedgång som riktmärke, men att medlemmar inte ska kritisera eller fördöma varandra för hur man praktiserar detta efter sitt samvete.

Slutsatser och rekommendationer om sabbatens gränser

Studiekommittén ”Borderlines of the Sabbath”, 28 februari – 1 mars, 1980

 1. Sammanfattning av fakta om sabbatens gränser
  1. I studiet av det bibliska materialet blev följande punkter uppenbara
   1. ”Kväll” markerar dygnets början och slut
   2. ”Kväll” är övergångsperioden mellan ljus och mörker
   3. Inom ”kvällen” är solens nedgång den mest specifika tidpunkten som markerar denna övergång
   4. Därför styrs dygnscykeln av naturfenomen
   5. Ovanstående definition tillämpas även på tidpunkten för sabbatens början och slut
   6. I detta studium har kommittén inte funnit några andra tidsbegrepp som har betydelse för sabbatens början och slut.
  2. Ellen G. White, i både uttalanden och praktik, visade efter 1855 sitt stöd för solnedgången som den tidpunkt som markerar sabbatens början och slut.
  3. Kommittén har beaktat historiskt material som behandlar sabbatsfirande bland sjundedagsadventister. Överlag bekräftar beläggen trohet till solnedgångsprincipen som avgörande för sabbatens början och slut (bland materialet som beaktats finns det som varit relevant för den norska situationen).
  4. Kommittén har också granskat rabbinskt material om sabbatens början och slut.
 2. Sammanfattning av slutsatserna för sabbatens gränser
  1. Mot bakgrund av den bibliska informationen bekräftar vi på nytt att solnedgången avgör tiden för sabbatens början och slut. Men denna information ger också en viss flexibilitet rörande definitionen av ”kväll” som visar att den täcker en period av minskande dagsljus innan faktiskt mörker.
  2. Därför medges att det bibliska materialet kan ge grund för en flexibel definition av ”kväll” på platser där minskat dagsljus snarare än solnedgång är det naturfenomen som kan observeras. Men en sådan definition av ”kväll” bör ändå hållas i nära samband med solnedgångskriteriet.
 3. 2b (ovan) är en vägledning för sabbatens början och slut och inte en godtycklig, stelbent regel för vars överträdelse medlemmar kan kritiseras, klandras eller uteslutas. Anställda och medlemmar uppmanas att undvika splittring och fördömelse och istället respektera varandras samveten och att med uppriktig kärlek betrakta dem som samvetsgrant avviker när det gäller tidpunkten för sabbatens början och slut under den ”mörka tiden”. Denna respekt för varandras samveten ska inte tolkas som tillåtelse för anställda eller medlemmar att driva fram sin personliga uppfattning för att skapa splittring.
 4. Procedurfrågor
  1. Dessa slutsatser och resultat ska överlämnas som denna studiekommittés rapport till NEWAD:s [Nordeuropeiska – Västafrikanska division] styrelse för övervägande och beslut.
  2. Uppsatserna som presenterats för studiekommittén har tagits fram för NEWAD:s bibelforskningskommitté och är inte tillgängliga för mångfaldigande eller publicering i detta skede. Men kopior av varje uppsats ska deponeras hos och finnas tillgänglig för läsning på kanslierna för NEWAD, generalkonferensens Bibelforskningsinstitut, Västnordiska unionen (Norge och Danmark), Svenska unionen och Finska unionen.
  3. Publicering av denna studiekommittés slutsatser måste beslutas av Generalkonferensen eller NEWAD.

 

[Notering: Det finns ingen officiell notering om att ett formellt beslut fattats av divisionen eller generalkonferensen med anledning av studiekommitténs rapport och dess slutsatser. Dock finns ett faxmeddelande 26 mars 1980 från generalkonferensen till divisionen som bekräftar att PREXAD (General Conference President’s Executive Advisory) har godkänt slutsatserna och rekommendationerna med några mindre redaktionella ändringar – inkluderade i ovanstående text. Därefter har inga vidare åtgärder vidtagits. Flera av dokumenten finns tillgängliga på https://ellenwhite.org/media/document-file/951.]

[Bakgrund: Frågan om när sabbaten ska inledas och avslutas, inte minst under vinter och sommar, har i perioden under alla tider aktualiserats och diskuterats bland adventister i de nordiska länderna. Inte minst i Norge har frågan väckt uppmärksamhet under både 1950-talet och 1970-talet på ett sådant sätt att frågan nått generalkonferensen. I slutet av 1970-talet nådde diskussionen en sådan styrka att den nordeuropeiska/västafrikanska divisionen (nuvarande transeuropeiska divisionen) beslutade att tillsätta en studiekommitté kallad ”Borderlines of the Sabbath” (sabbatens gränser). Forskningsuppdrag sändes ut i förväg för att får frågan ordentligt genomlyst från flera olika håll. Denna forskning presenterades i nio omfattande uppsatser om följande ämnen:

- Gamla testamentets terminologi rörande dygnscykeln och sabbatens gränser (två uppsatser);
- Nya testamentets terminologi rörande dygnscykeln och sabbatens gränser;
- Judisk/rabbinsk förståelse kring sabbatens gränser;
- Betydelsen av sabbatsfirandet i ljuset av diskussionen i Skandinavien;
- Hur sabbaten firats i Norge genom historien, med tanke på att flera församlingar finns norr om polcirkeln;
- Granskning av pastor Hans Nordnes och andras argument mot solnedgångsprincipen;
- Genomgång av hur samfundet hanterat frågor om sabbatens gränser historiskt i olika sammanhang;
- Ellen Whites råd när det gäller sabbatens gränser, hur hennes förståelse utvecklades.

Kommittén samlades på Skodsborg, Danmark, 28 februari – 2 mars, 1980, med representanter från de nordiska unionerna, divisionen, teologer från Newbold College och teologiska seminariet vid Andrews University.]