Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Så kan du delta i studiet av ordinationsteologin

För första gången i Adventistsamfundets moderna historia inbjuds alla medlemmar att delta i studiet av en teologisk fråga! Vid Generalkonferensen generalförsamling sommaren 2010 beslutades att ordinationens teologi ska studeras, i hopp om att kunna lösa en teologisk och praktisk knut i samfundets liv sedan årtionden. Vid generalkonferensens årsmöte 2011 fastslogs planen för hur detta studium ska genomföras.

Varje division har fått till uppgift att leda studiet i respektive region i världen genom sina bibelforskningskommittéer. I Transeuropeiska divisionen (TED) ska en forskningsrapport vara klar att skickas över till generalkonferensens bibelforskningsinstitut i novemer 2013. Där kommer en kommitté att sammanställa en gemensam rapport som läggs fram inför generalkonferensstyrelsen sommaren 2014 som, om den godkänns vid årsmötet i oktober 2014, kan leda till konkreta förslag på förändringar till generalkonferensförsamlingen sommaren 2015.

Det finns olika sätt att medverka som medlem i Adventistsamfundet i detta studium:

  1. Genom bön och personligt bibelstudium i frågan.
  2. Genom att sätta sig in i frågan och vad tidigare studier kommit fram till (se länkar nedan).
  3. Genom att själv utifrån ditt bibelstudium skriva ner (på engelska) de upptäckter du gjort och som du tror kan vara av intresse för rapporten. TED:s ordförande Bertil Wiklander och divisionssekreterare Audrey Andersson tar emot dessa förslag och tankar fram till sommaren 2013.

Under våren 2013 kommer TED:s bibelforskningskommitté att skicka ett utkast av rappporten till alla unioner. Man rekommenderar unionerna att organisera en modell som gör det möjligt för medlemmar och pastorer att lämna synpunkter. Men hur det kommer att ordnas i vår union, får vi se när det blir aktuellt till våren.

- Det viktiga är att vi som division får med alla de synpunkter som är relevanta när vi för det vidare till generalkonferensen, säger Bertil Wiklander. Vi vill å ena sidan inte att frågan skapar splittring ibland oss, men samtidigt vill vi lyssna på vad Gud vill säga oss genom sitt folk.

Den svenska unionen representeras i divisionens bibelforskningskommitté av Per Bolling, med en bred erfarenhet både teologiskt och organisatoriskt genom många års tjänst som redaktör, samfundssekreterare och missionsföreståndare, numera projektansvarig i ADRA Sverige.

Generalkonferensens kommitté presenterad

Generalkonferensens kommitté för att studera ordinationsfrågan offentliggjordes i början av december 2012. Den 78 personer (varav 24 kvinnor) stora kommittén leds av ordföranden för Generalkonferensens bibelforskningsinstitut, Artur Stele, och består av många ämbetsmän inom generalkonferensen men också ett brett urval av teologer och opinionsbildare på båda sidor i diskussionen från främst Nordamerika. Utöver dessa består kommittén av två representanter från varje division. TED representeras av Jan Barna (lärare vid Newbold) och Bertil Wiklander.

Enligt Artur Stele kommer generalkonferensens studiekommitté att göra följande:

  • Gå igenom hur ordinationsfrågan har studerats i Adventistsamfundet historiskt.
  • Utarbeta en advenistteologi kring ordinationen.
  • Studera ämnesområdet ordination av kvinnor till evangeliets tjänst.
  • I frågor där man inte kan nå konsensus kommer man att fokusera på att identifiera möjliga lösningar som stödjer Adventistsamfundets budskap, uppdrag och enhet.

 

Kommittén kommer inte att ha något vanligt röstningsförfarande där man ställer olika idéer emot varandra, utan man kommer att redovisa i ett dokument alla punkter och frågor där det råder konsensus. För studieområden där man inte når konsensus kommre olika dokument att läggas fram som beskriver de olika perspektiven.

Klicka här för att ladda ner en pdf med den fullständiga listan av kommittémedlemmar och en redogörelse för hur kommittén kommer att arbeta.

Artur Stele säger att man försökt se till att processen kommer att bli "öppen, rättvis och genomlyst".

Rainer Refsbäck

 

Nyhetsnotiser om studiekommittéernas arbete

Hopp om att lösa ordinationsfrågan (28 januari)

 

Tidigare forskning och artiklar i frågan om ordination av kvinnor

Har du förslag på vad som skulle kunna lägga upp här av resurser, kontakta webbredaktören.

Generalkonferensens egen samling med länkar till tidigare studier i frågan om ordination, främst den om kvinnors ordination.

För ordination av kvinnor:

Women in Ministry (ed. Nancy Vyhmeister, Andrews University, 1998). Utdrag ur boken kan läsas här.

www.one-in-christ.com har länkar till många olika källor, predikningar och dokument.

Sammanställning av material som presenterades inför Columbias unionskonferens unionsmöte.

Sammanställning av material som presenterades inför Pacifics unionskonferens unionsmöte.

Mot ordination av kvinnor:

Pastor Dough Batchelors hemsida mot ordination av kvinnor som samlar både dokument och synpunkter: womeninministrytruth.com

Pastor Stephen Bohr har både predikat och skrivit mot att kvinnor ordineras: Myteri i lägret - Koras uppror och Christ or Culture.

Teologen Gerard Damsteegts föreläsning vid Generalkonferensens generalförsamling i Utrecht 1995: Bibelns syn på ordination av kvinnor

Paneldiskussion om ordination av kvinnor ledd av pastor Wellesley Muir tillsammans med pastor Stephen Bohr, Pam Madala, pastor Justin Torossian och pastor Gary Jensen: The Controversial Issue.

Dr Lanston Sylvester gör en teologisk presentation om varför kvinnor inte kan ordineras här: "Women's Ordinations and Biblica Hermeneutics"