Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Rapport från vårt östra grannland Finland
Rapport från vårt östra grannland Finland
Dela

Rapport från vårt östra grannland Finland

Under valborgshelgen hölls i Finland vad vi i Sverige kallar unionsmöte. Adventistsamfundets ledare fick förnyat förtroende och nya planer har lagts för verksamheten.

Vart fjärde år hålls i Finlands Adventkyrka en generalförsamling som fattar beslut om samfundets verksamhet och väljer styrelse och ledarskap. I år var det dags igen under valborgshelgen, med två förhandlingsdagar under söndagen och måndagen. Under dagarna deltog också tre representanter för transeuropeiska divisionen: divisionsföreståndare Daniel Duda, ekonomichef Nenad Jepuranovic och fältsekreterare Ian Sweeney.

Pastor Aimo Helminen fick förnyat förtroende som ledare för Finlands Adventkyrka. Samfundssekreteraren Anne Vcrelj som tjänat samfundet väl under 19 år valde att inte ställa upp för ytterligare en mandatperiod. Istället valdes Jani Virolainen som tidigare varit ungdomsledare och numera är direktor för ADRA Finland. Ekonomichefen Harri Saarinen fick också förnyat förtroende.

Finlands Adventkyrka valde ett motto för de kommande åren: "Fullfölja Guds kallelse!" Man beslutade också att prioritera evangelisation på tre områden: 1) barn, ungdomar och familjer, 2) kulturell mångfald och 3) välbefinnande och hälsa. Medieverksamheten identifierades som ett av verktygen för att genomföra dessa prioriteringar.

Finlands Adventkyrka står precis som i Sverige inför många utmaningar. En liten pastorskår där varje pastor har många olika uppdrag både i församling och i den breda samfundsverksamheten. Detta noterades av delegater som undrade hur medarbetarna ska orka med allt det ansvar som läggs på de som är anställda. Generalförsamlingen beslutade om en särskild satsning på att engagera ungdomar som medhjälpare och bibelarbetare i större utsträckning. Barn- och ungdomsverksamheten diskuterades också där utmaningen är att få inte minst de mindre församlingarna att integrera och engagera barn och ungdomar i församlingarnas verksamhet och gudstjänst. Mycket görs för barn och ungdomar på riksplanet men det är i den lokala församlingen som den viktiga insatser kan göras.

Generalförsamlingen hann inte behandla alla ärenden och kyrkostyrelsen behöver kompletteras med ytterligare avdelningsledare och representant för Finlands Svenska Adventkyrka. Detta kommer att ske vid en extra generalförsamling den 11 juni där ytterligare ärenden kommer att behandlas.

Finlands svenska Adventkyrka

Den svensktalande grenen av Finlands Adventkyrka, Finlands Svenska Adventkyrka, hade årsmöte den 21 maj i Larsmo. Då valdes Jonathan Schmidtke till verksamhetsledare för de svensktalande församlingarna. Han har redan skött tjänsten sedan 1 juni 2022, efter Carsten Berglund. Jonathan kommer att vara föräldraledig under tiden 1 juli 2023 till 31 mars 2024, eftersom familjen fått tillökning. Årsmötet valde därför pastor emeritus Göran Hansen från Sverige som ersättare för Jonathan under föräldraledigheten. Göran var tidigare missionsföreståndare i Adventistsamfundet i Sverige har en bred erfarenhet av olika slags tjänster inom Adventkyrkan i Sverige och utomlands.

Rainer Refsbäck missionssekreterare