Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Principer för användandet av olika Bibelöversättningar

Utgångspunkten för detta uttalande är att Bibeln är Guds Ord och att den är skriven under inspiration av den helige Ande som också vill vara med och hjälpa var och en som läser Bibeln till att förstå dess budskap. Det är alltså Gud som funnits med, lett och välsignat hela denna process från början till slut. Genom inspiration, genom ledning vid skrivandet och bevarandet av Ordet, genom att bevaka spridandet av Bibeln runt vår värld och genom att upplysa och hjälpa vid läsandet av Hans Ord.

Detta medför att vi har den största respekt för varje översättning som görs av Guds Ord och som innebär att vi kan välja utifrån flera kompletterande alternativ när vi vill läsa och studera Hans Ord till oss. Men detta innebär också att vi behöver sätta oss in i och förstå de frågor som uppkommit när vi idag har flera översättningar att välja ibland. Vilken översättning ska vi använda? Är det någon som är ”rätt” eller ”fel”? Blir välsignelsen större om jag väljer den ena översättningen över en annan?


Här i Sverige finns idag ett antal översättningar och det ser ut som det kommer att bli ännu fler i framtiden. Detta är och bör anses vara en välsignelse för oss alla. Idag har vi möjlighet att fördjupa vårt studium av Bibeln genom att jämföra olika översättningar och få en bredare bild och förståelse av Guds Ord till oss. Kanske var det ”enklare” förut med bara en översättning att hålla sig till men dagens mångfald i utbud av översättningar ger istället en rikedom av nyanser som medför en möjlighet till djupare förståelse. Det är däremot viktigt att förstå skillnaden mellan en parafras och en översättning. En parafras (som t.ex. ”Handbok för livet”) kan vara givande att läsa men bör inte ligga till grund för djupare teologiska studier eftersom de inte utgår från grundspråket utan är en friare formulering av de tankar som finns med i textavsnittet. De tre vanligaste översättningarna som används idag är: 1917 års översättning, Bibel 2000 och Svenska Folkbibeln.


Adventistsamfundet i Sverige anser att det finns utrymme för att använda flera olika översättningar och att orsakerna till att man väljer den ena eller den andra bör grunda sig på följande orsaker:


Teologiska. Ingen översättning har gjorts utan inflytande från de personer som varit med i processen och därför har ibland teologiska värderingar fått mer eller mindre utrymme på olika sätt när det gäller enskilda textavsnitt. Detta är viktigt att vara medveten om när man studerar Guds Ord och därför tar tid att jämföra flera översättningar och om möjligt även grundtexten.


Språkliga. Språket står under ständig förvandling, både hos oss själva och hos människor runt om i samhället. Vi måste ha en lyhördhet för denna process och vara medvetna om att olika översättningar kan förmedla Gudsordet på olika sätt beroende på läsarens/lyssnarens språkliga utgångspunkt.


Praktiska. Vi behöver också ta hänsyn till vilken eller vilka översättningar som de som vi vänder oss till är mest vana vid. Det kan betyda att vi använder en översättning mer i ett sammanhang där vi vill att en bredare allmänhet ska känna igen sig.


Varje Bibelöversättning har sina starka och svaga sidor men om vi använder dem tillsammans och med en förståelse av den välsignelse som detta innebär så ger det oss större möjlighet att studera Guds Ord på ett bredare och djupare sätt och låta Honom tala till oss. Det var detta som Ellen White gjorde när hon i sina skrifter använde många olika översättningar för att förmedla budskapet.


I våra publikationer kommer vi att ta hänsyn till alla tre av de faktorerna som nämnts ovan. Vår målsättning är att använda den översättning som vi tror främjar Guds verk på bästa sätt i varje situation. Vi vill försöka att informera vilken översättning som används vid Bibelcitat i olika sammanhang för att hjälpa den som vill studera texten ytterligare.


Adventistsamfundet i Sverige förespråkar därför ett brett användande och studium av Guds Ord i flera översättningar och menar att detta är en välsignelse för Guds verk i vårt land.


Samfundsstyrelsen
Stockholm, maj 2010