Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

}
Dela

Polariserade församlingar och underblåsta konflikter

Adventister i de tyskspråkiga unionerna i Europa har under de senaste månaderna debatterat uttalanden som den omdiskuterade adventistförkunnaren Walter Veith fällt under en offentlig föreläsning i Nürnberg i Tyskland och som uppfattats som antisemitiska. Han ska enligt uppgift vara föremål för en rättslig förundersökning för antisemitism och folkhets i Tyskland, vilket där är ett betydligt allvarligare brott än i många andra europeiska länder. Adventistsamfundet i Tyskland har en inte alltför stolt historia sedan nazisttiden som man först på senare år har haft kraft och mod att göra upp med. Därför är dessa misstankar extra känsliga för samfundet och man har därför tagit starkt avstånd från Walter Veiths förkunnelse och förbjudit honom att förkunna och föra samfundets talan i de tyskspråkiga länderna.

Följande är en översättning av den redogörelse som Adventistsamfundet i Tyskland, Österrike och tysktalande Schweiz gjort och som kan läsas i original här

Adventistsamfundet i Tyskland uttalar sig om Walter Veiths förkunnelse

Den 4 december beslöt Adventistsamfundet i Tyskland vid ett styrelsemöte i Altena Westfalen att man tar avstånd från den sydafrikanske adventisten Walter Veiths ”offentliga framträdanden”. Man förbjöd honom att ”tala å samfundets vägnar i Tyskland”. Han får inte längre hålla offentliga föreläsningar i samfundets församlingslokaler. Beslutet fattades med stor majoritet, 45 röster för, en emot och fyra nedlagda röster.

Motiveringen till beslutet var följande: ”Sedan Walter Veith börjat besöka Tyskland har han upprepade gånger spridit kontroversiella teorier och påståenden i församlingar och i offentliga föreläsningar som har polariserat och underblåst konflikter i församlingarna. En ytterligare effekt av Walter Veiths framställningar är att många av hans påståenden upprepade gånger lett till extrema ståndpunkter. Detta har orsakat spänningar och oenighet i församlingar, familjer och församlingens omgivning.”

Samfundet tar återigen ställning mot alla former av antisemitism

I föreläsningen ”Nordrikets kung, del 2”, som Walter Veith höll i Nürnberg den 20 oktober och som också sändes över internet, uttalade han sig på ett sätt som uppfattades som antisemitiskt. Bland många andra saker framförde han teorin om att frimurare och jesuiter använde sig av den tyska nazistregimen för att slutligen föra judarna tillbaka till Palestina och därmed ledde man kristenheten vilse från sitt egentliga bibliska uppdrag. På grund av dessa och andra påståenden beslutade ledarna för Adventistsamfundet i Tyskland (norra och södra unionerna), Österrike och tysktalande delarna av Schweiz att återigen uttala sitt avståndstagande från alla former av antisemitism, vilket publicerades i samfundstidningen Adventisten heute i december 2012. I uttalandet fastslås att ”vi som sjundedagsadventister avvisar alla former av antisemitism och vi tolererar inte antisemitiska yttranden i våra församlingar.” Detta bekräftade det uttalande som gjordes av samfundets ledare redan i maj 2005, på 60-årsdagen av Andra världskrigets slut.

Med anledning av samfundets ställningstagande försäkrade Walter Veith den 7 november i en skrivelse: ”jag är inte antisemit på något sätt. Faktum är att alla former av rasism är en styggelse för mig och som uppvuxen i Sydafrika har jag förstahandsupplevelser av detta och under hela mitt liv har jag har varit en ivrig förkämpe mot rasisitiska orättvisor. Hur judarna behandlades i Tyskland, och för övrigt också i många andra länder, kan bara beskrivas som djävulskt. Eftersom några av mina påståenden har misstolkats som nedsättande om judar vill jag betona att detta inte varit min avsikt och jag ber uppriktigt om ursäkt, om den kan godtas.”

Samfundets ledare i Tyskland välkomnade det förtydligande svaret, men påpekar samtidigt att ”vi har inte påstått att Walter Veith är antisemit eller rasist. Vår uppfattning handlar om de påståenden han gjort i sin föreläsning ’Nordrikets kung, del 2’ och som kan uppfattas som antisemitiska och diskriminerande. Detta överensstämmer med de brev som vi fått.”

Samfundsledarna tar också avstånd från Veiths påståenden om att frimurare och jesuiter använde nazistregimen för att förmå den kristna världen att fördriva judarna till Palestina. Det här påståendet ”går inte att föra i bevis och bör därför betecknas som en konspirationsteori, samtidigt som det ringaktar de judar som föll offer för nazismen. Som samfund ser vi inte att sådana vågade tolkningar och spekulationer är förenliga med vårt uppdrag att evangelisera.” Även om Walter Veith menar att raden av onödiga missförstånd varit utan avsikt hör sättet att resonera hemma inom antisemitismen och extremhögern.

Samfundsstyrelsen delar samfundsledarnas oro

Samfundsstyrelsen delar samfundsledarnas oro vilket framkommer i beslutet från den 4 december: ”För femtielfte gången har Walter Veith framfört konspirationsteorin om frimurare trots att han enligt honom själv helst inte vill ta upp ämnet något mer och dra ett streck över det.” Genom sina kommentarer om judar, som fällts i en adventistförsamling (i en Adventkyrka) och inte i en privat sammankomst, har Walter Veith överträtt en gräns som kan leda till ett rättsligt efterspel. I detta sammanhang framför Walter Veith på nytt konspirationsteorier som är spekulativa på hög nivå och som inte klarar en objektiv granskning och är högst kontroversiellt. ”Det sätt som Walter Veith talar om religioner, etniska grupper och andra trosbekännelser är oetiskt och polemiskt”, menar samfundsstyrelsen.

Även om det finns mycket i Walter Veiths förkunnelse som är korrekt är samfundsstyrelsen överens om att ”Jesus Kristus befriande evangelium” saknas och att ”hans förkunnelse präglas av en förtryckande och ångestframkallande världsbild. Detta är i vår mening att begå ett andligt övergrepp och strider mot vårt missionsuppdrag som vi förstår det som samfund.” Beslutet från den 4 december publiceras i januari 2013 i samfundstidningen Adventisten heute.

Inte första konflikten

Walter Veith är född 1949 och avlade 1979 en fil. mag. i zoologi vid Cape Town University. Han hade under en tid en professur vid sydafrikanska universitet och föreläste i zoologi och fysiologi. År 1987 blev han medlem i en adventistförsamling i Sydafrika. Veith, som talar tyska, började föreläsa om skapelsetro, näringslära och bibliska profetior i Tyskland, Österrike och Schweiz. Han samarbetar med den obundna adventistorganisationen Amazing Discoveries och som säljer hans föreläsningar på DVD.

Under 2004 började en konflikt mellan Adventistsamfundet i Tyskland och Walter Veith. På den tiden höll han en föreläsning med titeln ”Biblarnas krig”. I den hävdade han att de flesta tyska bibelöversättningarna var förvanskade och därmed inte att lita på. Generalkonferensens bibelforskningsinstitut (BRI), liksom Adventistsamfundets högskola Friedensau i Magdeburg och det teologiska seminariet Bogenhofen i Österrike, motbevisade hans påståenden i flera rapporter. Men Walter Veith höll dock fast vid sina teorier. Adventistsamfundets styrelse i Tyskland beslutade under sitt möte den 25-26 april 2004 att Walter Veith inte längre fick hålla föredrag i Adventistsamfundets församlingslokaler.

Efter att Walter Veith lovat att inte längre hålla föreläsningarna om ”Biblarnas krig” och inte heller om ”frimureriet” beslutade samfundsstyrelsen den 7 december 2010 att häva beslutet från 2004. Under en prövotid på två år har sedan Walter Veith hållit föreläsningar i Adventistsamfundets församlingslokaler i Tyskland. Men sedan beslutet den 4 december 2012 är det inte längre möjligt.

Adventistsamfundets tyskspråkiga presstjänst APD / Rainer Refsbäck

Vi publicerar här sammanfattningen på svenska med anledning av att Walter Veiths syn på saken sprids genom hans samarbetspartner Amazing Discoveries utan att samfundets skäl redovisas till fullo.