Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Pastorerna utmanas i sitt andliga liv

De olika föreläsningarna under det skandinaviska pastorsmötet i Köpenhamn fokuserar på väckelse, reformation och personligt andligt liv. Flera framstående teologer och ledare står för undervisningen utifrån bibliska, historiska, evangelistiska och pastorala perspektiv.

Bertil Wiklander inledde pastorsmötet med att tala om vår identitet som adventister som grundar sig i missionsbefallningen och i de tre änglarnas budskap i Upp. 14. Han presenterade en arbetsplan och målbeskrivning som den Transeuropeiska divisionen antagit för de kommande fem åren, som sammanfattas med "Tell the World" (Berätta det för världen). Denna målsättning delas upp i fyra områden: väckelse, reformation, lärjungaskap och evangelisation. Dessa hör nära samman.

 

Wiklander sammanfattade vårt uppdrag utifrån Upp. 14:7-13 och den stora missionsbefallningen i Matt. 28 i följande punkter:

  1. Adventister känner Gud som Skaparen och att hans avsikt är att skapa en ny himmel och ny jord.
  2. Adventister är Guds verktyg i den sista tiden. Att domens tid är här innebär att vi behöver fördubbla våra ansträngningar att göra lärjungar av alla folk.
  3. Adventisternas uppdrag att sprida evangelium utförs inför Jesus återkomst i ett sammanhang av omfattande förvirring och avfall.
  4. Adventisternas liv och inställning handlar om trofasthet till Gud och vårt föredöme är Jesus Kristus trofasthet till Fadern och till mänskligheten.

 

Gunnar Pedersen, numera pensionerad men fortfarande verksam teologilärare vid Newbold College, riktade pastorerna till den stora bibliska berättelsen som borde utgöra vår världsbild. Hela den bibliska historien är också en historia av förnyelse. I olika stadier i den bibliska berättelsen behövde Guds folk förnya sin förståelse, kunskap och relation till Gud. För i Guds folks historia har främmande världsbilder hela tiden utmanat Bibelns och även ersatt den och i tider har Guds folk kallats att omvärdera sin världsbild och det har lett till reformation och väckelse.

 

Daniel Duda, ansvarig ledare för utbildning vid divisionen, fortsatte på Gunnar Pedersens historiska grund med att undervisa om de konsekvenser som olika världsbilder i motsats till den bibliska världsbilden fått på kristen teologi och adventistteologi. Med början hos William Miller är adventrörelsen i grunden en rörelse som tänker om, eller nytt. Många av adventismens nyfunna sanningar upptäcktes i processen att tänka nytt, tänka utifrån en biblisk världsbild, samtidigt som gamla sanningar delsvis fortfarande hade sina rötter i en annan världsbild, en dualistisk världsbild inspirerad av Platon.

Duda visar på hur adventisternas nytänkande dels lett till nya sanningar men också en del förvirring som med tiden mognat och lett till att man återigen fått tänka nytt och göra upp med resterna av en obiblisk världsbild. Det skedde 1844 då man övergav en världsbild som förvirrade eskatologin, 1888 då läran om rättfärdiggörelsen i Kristus fick förnyat fokus. Sedan årtionden lever vi i en teologisk förvirring där adventister drar åt olika håll för att finna kärnan i vår identitet. Frågan är om inte en återupptäckt av den bibliska världsbilden kan hjälpa oss vidare och leda till förnyelse, väckelse och reformation.

 

Janos Kovacs-Biro som ansvarar för evangelisation inom divisionen utmanade pastorerna i en föreläsning och workshop om hur vi delar med oss av visionen, identifierar målgrupper, behov i samhället omkring oss och andliga gåvor och resurser i församlingen som kan möta dessa människor och behov i samhället.

 

Jon Dybdahl är också en pensionerad men eftersökt teolog och missionär som brinner för att sprida evangelium till människor med olika bakgrund. Han har under åren byggt upp många utbildningar på våra universitet om personlig andlighet. Och delade med sig sina upptäckter om vad som krävs för att bygga ett andligt liv hos sig själv och andra.

Dybdahl menar att alla människor hungrar efter andlighet. Hur förmedlar vi kunskap och erfarenhet av biblisk, kristen andlighet?

Även Dybdahl utgår ifrån att vi måste bli medvetna om vilken världsbild som styr våra tolkningar och upplevelser av andlighet. Sedan upplysningstiden är många kristna i västvärlden i verkligheten tillfrisknande deister - man tror på Gud, men en Gud som egentligen inte ingriper i våra liv. Vi behöver komma till insikt om vad vår världsbild och livssituation gör med vår förväntan på väckelse.

 

- När vi tar upp dessa två koncept, väckelse och reformation, som vi fått från Ellen White och som Generalkonferensen nu understryker, så måste vi vara noga med att inte se på dessa utifrån vårt gamla bagage, sa Bertil Wiklander i sitt avslutningsanförande.

 

- Låt oss fokusera på att Jesus är uppstånden, det borde ge oss mod och glädje i vårt arbete. Vi behöver visa på Jesus som en levande frälsare.

 

- Nu när vi åker hem, lämna inte bara det ni har hört här och sjunka tillbaka till det ni var innan ni kom. Bevara andan av väckelse och reformation. Tänk på det som har sagts här, använd era inspelningar och återkom till dem, studera vidare och gör det i din egen takt. Läs Bibeln och ta ställning och välj din väg i din tjänst framöver.

 

Rainer Refsbäck