Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Ordinationstudiet avslutas med förslag på ”vägen framåt”

Ledare och ledamöter i Adventistsamfundets studiekommitté för ordinationsteologi (TOSC) undrade om kommitténs fjärde och sista flerdagarssammanträde skulle resultera i en samsyn på den besvärliga frågan om ordination av kvinnor till pastorer.

En TOSC ledamot påpekade tankfullt för kommittén att onsdagen den 4 juni var pingstdagen i den judiska kalendern. Han sa att han hoppades att ett under av enhet skulle avsluta den tvååriga studieprocessen då ledamöterna skulle välja vilken ”väg framåt” man föredrar i frågan som samfundet har brottats med i över 25 år.

Men när TOSC:s ordförande Artur Stele meddelade resultatet av den informella kartläggningen av hur kommittén – som består av teologer, samfundsledare, pastorer och vanliga medlemmar – ställer sig till de tre hållningarna som framträtt under diskussionerna, så visar det sig att ingen av alternativen får någon majoritet av de 95 som röstade.*

Fyrtio TOSC-ledamöter identifierar som sitt första val hållningen att ”Varje organisationsnivå som ansvarar för att kalla pastorer ges rätten att välja att antingen endast ordinera män till pastorer; eller att ordinera både män och kvinnor till pastorer.”

Trettiotvå ledamöter föredrog hållningen som bekräftar ”praxis att ordinera/inviga endast kvalificerade män till pastorsämbetet i Adventistsamfundet i hela världen…”

En tredje hållning var första valet för tjugotvå ledamöter. Den formulerades så här: ”Kristus är församlingens enda huvud” och att det finns ett ”bibliskt mönster av manligt ledarskap, under Kristus som huvud, för det ordinerade pastorsämbetet.” Men detta alternativ tillade också att ”Vi rekommenderar att samfundsledare på en lämplig nivå bemyndigas att fatta beslut, som grundar sig på bibliska principer, om en sådan anpassning [alltså tillstånd att ordinera både män och kvinnor] kan vara lämpligt för deras område eller territorium.”

Generalkonferens ordförande Ted Wilson talade till kommitténs ledamöter efter resultatet av omröstningen hade meddelats av Stele. ”När vi går vidare med denna process ber jag att vi var och en agerar med ödmjukhet – inte auktoritativt eller på ett högdraget sätt”, manade Wilson. ”Vi ska göra allt i Jesus anda.”

Wilson tackade också ledamöterna för ett beslut som de enhälligt hade röstat igenom tidigare under dagen. TOSC beslutade ”att bekräfta att trots meningsskiljaktigheterna i frågan om kvinnors ordination, är ledamöterna i Studiekommittén för ordinationsteologin fullt övertygade om Adventistsamfundets budskap och uppdrag, som det kommer till uttryck i de 28 punkterna i Adventisternas tro och lära.”

”Vi kommer att vara väldigt öppna och rättvisa i vårt sätt att denna fråga”, försäkrade Wilson kommittén och beskrev de fortsatta steg som samfundet ska ta i frågan närmaste månaderna.

Flera administrativa kommittéer vid Adventistsamfundets huvudkontor kommer att överväga den skriftliga rapport från TOSC:s arbete under sammanträden som pågår 16–19 juni, sade Wilson. Och de kommer att sätta upp frågan på dagordningen för Generalkonferensstyrelsens årsmöte som pågår i Silver Spring, Maryland 9–14 oktober. Generalkonferensledningen har lovat att göra allt material från det senaste steget i studieprocessen och kompletterande dokument tillgängliga i förväg för Generalkonferensstyrelsens mer än 300 ledamöter, som beslutar om vad som ska rekommenderas till beslut vid Generalkonferensens generalförsamling i San Antonio, Texas, om 13 månader.

Wilson sade att flera presentationer kommer att göras vid de planerade administrativa kommittésammanträdena som ett led i att hjälpa samfundets representanter att öppet granska frågan.

”Resultaten av dagens kartläggning bör inte diktera utfallet för världskyrkan, men det bör visa på hållningarnas betydelse” sade viceordförande för TOSC, Geoffrey Mbwana, som också är viceordförande i Generalkonferensen. ”Ingen kan dra den snabba slutsatsen att frågan är avgjord.” Allt som är riktigt klart just nu är att vi har starka åsiktsskillnader i frågan om ordination av kvinnor till pastorer.” TOSC:s ledare såg kartläggningen mer som ett utvärderingsverktyg för att avgöra om det fanns möjlighet att nå någon form av konsensus i kommittén.

Uppgiften TOSC hade var att göra en fördjupad studie och analys av ordinationsfrågan med inlägg från samfundets olika världsregioner. Kommittén var inte organiserad för att representera Adventistsamfundets medlemmar proportionellt. En mer internationell utvärdering kommer att göras vid Generalkonferensstyrelsens årsmöte 2014 Generalförsamlingen 2015 när stadgeenligt valda delegater kommer avgöra frågan.

Karen Porter, TOSC-sekreterare och biträdande sekreterare i Generalkonferensen betonade värdet av studien.

”Vad vi har upplevt här kan vara en viktig mall för hur världskyrkan hanterar andra internationella frågor”, sa Porter. ”Vi har dragit lärdom av båda slag – vad som fungerar och vad som inte fungerar – och vi är alla lite klokare efter att ha tillbringat så många dagar och timmar med att lyssna på människor som vi kanske inte alltid håller med.”

Stele berömde också kommittéledamöternas anda när nu den 24 månader långa studieprocessen avslutats. Han föreslog att detta fjärde sammanträde förmodligen har varit mer positivt på grund av den längre tid man ägnat åt berednings- och arbetsgrupper istället för presentationer i storsamlingar.

”Även om vi har haft utmanande och svåra diskussioner ibland, har vi utvecklat ett kamratskap – en respekt för varandra – under de senaste två åren”, sa han. ”En stor majoritet av deltagarna har lärt sig att lita på varandra när de bad tillsammans, åt mat tillsammans och pratade i korridorerna. Detta är den första verkligt globala studieprocess i denna fråga som någonsin har genomförts. Det har varit glädjande att se och känna hur mycket denna unika process har byggt upp ömsesidig förståelse och bättre relationer.”

Lisa Beardsley-Hardy, ledare för Adventistsamfundets utbildningsavdelning och ledamot i TOSC, fokuserade på den långsiktiga vinsten för samfundet efter denna studieprocess. ”En av de viktigaste följderna för oss som en global, multinationella kyrkan var att se över vår tolkningslära och fundera på hur vi studerar Bibeln i många kulturer”, sa hon. ”Denna erfarenhet hjälpte oss att tydliggöra vad vi tror – och varför vi tror det, liksom att fokusera på hur vi fullföljer vårt uppdrag i enhet.”

Wilson uppmanade kommittémedlemmarna att fortsätta vara hoppfulla om det slutliga resultatet av processem som avslutades under onsdagen.

”Vi kan ännu inte se precis vart Anden leder oss i den här frågan”, sa han. ”Men vi är övertygade om att Gud kommer att öppna vägen för sin kyrka att fullgöra sitt uppdrag.”

Adventist Review / Rainer Refsbäck

________________________________________

* Hela TOSC består av 106 röstberättigade ledamöter.