Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Ordination av kvinnor beslutas nästa sommar

Generalkonferensstyrelsens årsmöte lämnar över frågan om divisionerna ska få besluta om ordination till Generalförsamlingen. Men det är inte en uttalad ordinationsteologi som man ska ta ställning till, utan mer av en samfundsordningsfråga.

Sjundedags Adventistsamfundet kan redan i juli nästa år fatta ett historiskt beslut om huruvida kvinnor kan ordineras till pastorsämbetet eller inte.

Beslutet att tillåta en omröstning i frågan fattades den 14 oktober under Generalkonferensstyrelsens årsmöte som hålls i Adventistsamfundets huvudkontor. En omröstning om ordination av kvinnor kan avsluta – eller ytterligare förlänga – den debatt som pågått i årtionden och som har hotat att splittra samfundet, hävdar röster på båda sidor i frågan.

Med 243 röster för och 44 emot och mot slutet av en lång dags överläggningar, enades Generalkonferensstyrelsen om att sätta upp följande fråga på dagordningen för Generalförsamlingens möte i juli 2015, som fastställer Adventistsamfundets ordning:

  • ”Eftersom den enhet som Jesus bad om är avgörande för Sjundedags Adventistsamfundets förmåga att vittna och;
  • Eftersom Adventistsamfundet vill engagera alla medlemmar i sitt världsomspännande uppdrag att göra människor från varje nation, kultur och etnicitet till lärjungar till Jesus Kristus och;
  • Eftersom Olika grupper som utsetts av Generalkonferensen och dess divisioner noggrant har studerat Bibeln och Ellen Whites skrifter beträffande ordination av kvinnor och inte har kommit fram till något konsensus om ordination av kvinnor till pastorer ensidigt kan bekräftas eller förnekas, och;
  • Eftersom Adventistsamfundet erkänner att ‘Gud har förordnat att när företrädarna för hans kyrka från alla delar av jorden är samlade till Generalförsamling så har de beslutanderätt’;
  • Därför uppmanar Generalkonferensstyrelsen delegaterna i deras heliga ansvar inför Gud att vid Generalförsamlingen 2015 svara på följande fråga:
  • Efter att ni under bön har studerat om ordination i Bibeln, Ellen Whites skrifter och studiekommittéernas rapporter, och;
  • Efter att ni noggrant övervägt vad som är bäst för kyrkan och uppfyllelsen av dess uppdrag;
  • Kan det godkännas att divisionsstyrelser, om de finner det lämpligt i deras territorier, att göra det möjligt för kvinnor att ordineras till evangeliets tjänare? Ja eller Nej”

 

Om frågan om ordinationsteologin godkänns i en omröstning, först då kan ledningen i samfundets 13 regioner i världen besluta om ordination av kvinnor inom deras territorium.

Förslaget som Generalkonferensstyrelsen röstade på i dag lades fram som en rekommendation från samfundets högsta ämbetsmän och kan ses som ett kreativt sätt att hantera en besvärlig fråga genom att inta en neutral hållning.

En del förespråkare för ordination av kvinnor röstade för förslaget men uttryckte en stark oro för att förslaget saknade en formell rekommendation för eller emot ordination. Man är rädd att frågan kommer att bära mindre vikt när den tas upp under Generalförsamlingens förhandlingar den 2-11 juli 2015 i San Antonio, Texas, USA.

”Jag tror att den här beslutande församlingen behöver ge världssamfundet vägledning”, sa David Weigley, ledare för Columbias unionskonferens i Nordamerika. ”Vi bommar ett gyllene tillfälle att peka ut riktningen. Ledare leder, de ger vägledning”, sa han.

”Baserat på mina observationer av just denna frågas historia verkar det som att detta årsmöte alltid har spelat en mycket framträdande roll i det som sedan tas upp under Generalförsamlingen”, sa Heather-Dawn Small, ledare kvinnoverksamheten för Adventistsamfundet internationellt. ”I det förflutna har jag sett att det som detta årsmöte beslutar påverkar Generalförsamlingen.”

Årsmötets ordförande för dagen, GC:s viceordförande Mike Ryan, menade att rekommendationen behövde vara opartisk, och att frågan om ordination är en fråga i första hand för Generalförsamlingen.

Mer än 20 personer tog upp olika aspekter på frågan.

Alberto C. Gulfan Jr, ordförande i Södra Asien-Stillahavsdivisionen, sa att han uppskattar de kvinnliga evangelisternas insatser, men att medlemmarna i hans region ”inte är redo att börja ordinera kvinnliga pastorer”. Han tillade: ”Vi stöder också denna rekommendation om att lägga fram detta för Generalförsamlingen och låta världen besluta i frågan en gång för alla.”

Generalkonferensens ordförande Ted N. C. Wilson, som har motsatt sig propåer om ordination av kvinnor som förts fram vid de senaste årsmötena, gav inte uttryck för sina åsikter under förhandlingarna, men tillkännagav innan diskussionen att han är beredd att anpassa sin hållning.

”Om denna beslutande församling godkänner förslaget att vi ställer frågan till Generalförsamlingen och den församlingen efter innerligt övervägande och granskning fattar ett beslut, lovar jag er att jag kommer att följa Generalkonferensens beslut. Jag vill be er alla att göra detsamma.”

Diskussionen om ordination av kvinnor började för mer än 130 år sedan enligt samfundsarkivet, och har sedan intensifierats sedan 1970-talet, inte minst i regioner där medlemmarna kräver förändring, däribland Nordamerika, delar av Europa och södra Stilla havet. Generalförsamlingarna 1990 och 1995 röstades ned förslag som skulle ha tillåtit ordination av kvinnor och frågan har inte återkommit på agendan sedan dess.

Men under Generalkonferensförsamlingen 2010 i Atlanta, Georgia, USA, ställde en delegat från Pennsylvania frågan till samfundsledningen att om kvinnor inte kan ordineras till pastorer, vilken ordinationsteologi har då samfundet?

Frågan ledde till Generalkonferensens ledning åtog sig att öppna diskussionen och utse en studiekommitté för ordinationsteologin eller TOSC. Den 106 medlemmar starka kommittén ombads att göra en djupstudie i ordinationsfrågan och ge information som kan hjälpa Generalkonferensen att fatta beslut om hur man ska hantera frågan.

Resultatet från TOSC blev en 127-sidig rapport som legat till grund för dagens diskussion.

Rapporten erkände att kommitténs ledamöter – som kom från hela världen och träffades fyra gånger, i flera dagar varje gång – inte kunde komma fram till en gemensam ståndpunkt i frågan om man kan stödja ordination av kvinnor eller inte.

TOSC lade fram tre separata rapporter som sammanfattar medlemmarnas synpunkter. Dessa positioner presenterades av tre olika teologer inför Generalkonferensstyrelsen och uttalandena finns också tryckta i TOSC:s rapport.

En position som fått titeln Uttalande nr 1: menar att endast män kan ordineras överallt i det världsvida samfundet. Uttalande nr 2 säger att de samfundsenheter som ansvarar för att anställa pastorer ska kunna fatta sina egna beslut om kvinnliga pastorer ska ordineras eller inte. Uttalande nr 3 säger att beslutet bör överlåtas till ledningen ”på en lämplig organisationsnivå” att avgöra om ordination ”kan vara lämpligt för dess område eller region”. (Du finner sammanfattningar av alla dessa uttalanden på svenska här)

Även om ordinationsteologin nu hamnar på Generalförsamlingens agenda, är utfallet långt ifrån säkert. De nästan 2 600 röstberättigade delegaterna kan besluta att anta, förkasta eller ändra förslaget.

Edwin Manuel Garcia / ANN