Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Nyheter

Dela

Öppet brev till Adventistsamfundets medlemmar

Med anledning av att firandet av reformationens 500-årsminne den 31 oktober inleds i Lund gemensamt av lutheraner och katoliker med alla svenska kyrkoledare inbjudna, vill missionsföreståndare Göran Hansen klargöra var Adventistsamfundet står i ett öppet brev till medlemmarna.

Öppet brev till Adventistsamfundets medlemmar

Många spännande saker händer i vår värld just nu, både i den politiska och religiösa världen. Du har säkert uppmärksammat att påven Franciskus I kommer till Sverige. Han kommer för att medverka i firandet av Reformationsdagen i Lund, som för första gången arrangeras av det Lutherska världsförbundet och den Romersk-katolska kyrkan tillsammans. De flesta kyrkoledare i Sverige har fått en officiell inbjudan att delta i samlingarna. Också jag, i egenskap av ledare för Adventistsamfundet i Sverige, är inbjuden att närvara under måndagen och tisdagen i Lund och Malmö. Men som jag förstått är jag den ende kyrkoledaren som avböjt att delta i arrangemanget.

I början av oktober varje år samlas de flesta kyrkoledare i Sverige till dagar av gemensamma samtal, andakt och social gemenskap. Själv har jag varit med de senaste två åren och samvaron är mycket uppskattad av alla deltagare då vi under ledigare former får tillfälle till personliga samtal.

Jag gav då ett brev till ärkebiskop Antje Jackelén och biskop Anders Arborelius och fick också tillfälle att samtala med dem båda för att förklara varför jag inte kommer att närvara vid samlingarna i Lund och Malmö. De var båda mycket förstående och uttryckte stor respekt för min ståndpunkt.

Jag delar här nedan mitt brev till dem.

Låt oss alla fortsätta att be för en andlig väckelse i Sverige!

Din bror i Kristus,
Göran

****

Till
Antje Jackelén, Ärkebiskop, Svenska Kyrkan
Anders Arborelius, Biskop, Katolska Kyrkan

Adventistsamfundet tackar för inbjudan att delta i det mellan lutheraner och katoliker gemensamma firandet av reformationens 500-årsminne på reformationsdagen den 31 oktober i Lund.

Som sjundedagsadventister upplever vi ett nära släktskap med Luthers reformation och de bibelläsande väckelser som kom att uppstå i dess spår. Vi beklagar de förebråelser och förföljelser som ofta drabbat dem som med Bibeln som grund önskat följa sitt samvete och sin övertygelse i den kristna kyrkans historia. Därför ser vi med glädje på det öppna och respektfulla klimat som råder bland kristna idag, som skingrar fördomar, berikar och bidrar till fred och frihet. Era kyrkors dialog under 50 år och dokumentet ”Från konflikt till gemenskap” är i många stycken ett talande exempel på denna goda strävan. Det finns mycket positivt att säga om den utveckling som skett inom romersk katolicism ur protestantisk och evangelisk synvinkel.

Samtidigt, när vi läser Bibelns profetior om kyrkan i ljuset av Jesus snara återkomst ser vi en oroande utveckling. Med tanke på vad som återstår att lösa av läromässiga konflikter mellan reformationens arvingar och romersk katolicism, läser vi i Uppenbarelseboken att delar av den kristna kyrkan åter kommer att göra anspråk på och betona makt och överhöghet – vilket får missförhållanden till följd som bl.a. Luther protesterade mot. En ensidig strävan efter att återupprätta enheten i kristenheten på bekostnad av reformationens arv ser vi som olyckligt.

Att detta märkesår för reformationen inleds gemensamt av de lutherska kyrkornas och Katolska kyrkans främsta företrädare ger sken av att cirkeln är sluten, att reformationen har fullbordats. Vi menar att reformationen behöver fortsätta, inte bara i katolsk lära utan också bland oss som ser oss som reformationens arvingar. Därför har Adventistsamfundet valt att inte tacka ja till den mycket vänliga inbjudan att närvara i Lund den 31 oktober.

Vi ber om Guds Andes ledning i de fortsatta samtalen under reformationsåret som ligger framför oss.

Med vänlig hälsning,

Göran Hansen
Missionsföreståndare
Adventistsamfundet

****

Se ytterligare information om adventismen och Luthers reformation här!