Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Om kvinnors ställning som pastorer UPPDATERAD

Under Adventistsamfundets unionsmötes sista dag behandlades samfundsstyrelsens motion om att bekräfta den inställning till kvinnor i pastorstjänst som råder i Sverige. Beslutet blev dock att samfundet inte ska yttra sig i frågan om ordination av kvinnor förrän Generalkonferensen 2015 har fattat sitt beslut i frågan. Texten är uppdaterad med anledning av samfundsstyrelsens förtydligande.

I december 2012 gjorde samfundsstyrelsen ett uttalande med anledning av den process som pågår i Adventistsamfundet internationellt kring frågan om ordination av kvinnor till pastorstjänst. Flera unioner hade då fattat beslut om att börja ordinera kvinnliga pastorer eller tydligt markerat att man vill se en sådan utveckling. T.ex. valde den danska unionen att stoppa alla ordinationer tills frågan är löst på generalkonferensnivå sommaren 2015.

Samfundsstyrelsens uttalande i december handlade om att beskriva och bekräfta det sätt på vilket den svenska unionen idag strävar efter att behandla kvinnor i pastorstjänst jämställt med män så lång som Generalkonferensens regelverk gör det möjligt. Uttalandet handlade också om att ge samfundsledningen sitt fulla stöd i att förmedla denna inställning i samfundets internationella beslutande församlingar. Uttalandet uttryckte också sitt stöd för det studium av ordinationsteologin som pågår och som förbereder för ett beslut i frågan under Generalkonferensen 2015.

Slutligen beslutade samfundsstyrelsen att också sända uttalandet i form av en motion till Unionsmötet. Detta publicerades i Missionären (se februarinumret) och fick en del reaktioner (se marsnumret).

Den nya samfundsstyrelsen samlades dagen efter att Unionsmötet avslutats, den 7 juli, till sitt sedvanliga konstituerande sammanträde. Då diskuterades också frågor som behandlats under unionsmötet, bl.a. denna fråga om mäns och kvinnors roll som pastorer, eftersom beslutet väckte starka reaktioner. Den nya samfundsstyrelsen beslutade understryka att uttalandet i december inte är ett "slutgiltigt ställningstagande angående ordination av kvinnliga pastorer" utan ett uttalat stöd för den studieprocess som pågår och ett yttrande till divisionen och generalkonferensen om var vi står idag.

Skälet till att styrelsen vill förtydliga vad uttalandet handlade om är att många reagerat starkt på unionsmötets beslut "att avvakta beslut från generalkonferensen 2015 innan svenska unionen uttalar sig och tar ståndpunkt i denna fråga" om ordination av kvinnor.

Styrelsen understryker att detta beslut "handlar om att avvakta processen och att det inte är ett ställningstagande mot ordination av kvinnor".

Samtidigt säger styrelsen att man kommer att "fortsätta bekräfta att våra kvinnliga och manliga pastorer har samma förmåner och ansvar och att beslutet som togs av unionsmötet inte förändrar statusen på våra kvinnliga pastorer – vi kommer att fortsätta att stödja våra kvinnliga pastorer och uppmuntra flera kvinnor att tjäna Herren och våra församlingar som pastorer".

Du kan läsa uttalandet i sin helhet i pdf-filen nedan.

Rainer Refsbäck