Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Nyheter

Ny divisionsordförande
Dela

Ny divisionsordförande

Onsdagens förhandlingar fortsatta i samma lugna tempo som tidigare. Vår division fick också en ny ordförande.

Förmiddagen ägnades åt stadgeändringar. En av dessa väckte diskussioner och handlade om generalkonferensstyrelsens möjlighet att utesluta ledamöter på grund av ett antal olika skäl (inkompetens, ihållande underlåtande att samarbeta med behörigt utsedd auktoritet i sakfrågor och relevanta anställnings- och samfundsregler, handlingar som står under församlingsdisciplin i Church Manual och oförmåga att upprätthålla en reguljär ställning som medlen i Adventistsamfundet). Två nya skäl lades till: stöld eller förskingring och laga kraftvunnen dom eller erkännande av brottslig handling. Alla dessa skäl har funnits i andra styrdokument i samfundet för anställningar och förtroendevalda.

Det som väckte frågor och diskussion var att stadgekommittén föreslog att dessa skäl för uteslutning även skulle gälla unionsledare som sitter i styrelsen i kraft av sitt ämbete – valda av sina unioner. Det kan finnas grund för detta, exempelvis om unionsledaren gör sig skyldig till något brott eller annat klandervärt, men där hemmaunionen inte vill vidta några åtgärder. Det uttrycktes dock en rädsla att denna regel skulle kunna tillämpas på exempelvis unioner som inte anses ”samarbeta” och där unionsledaren endast företräder ett avvikande beslut som har fattats av dennes unionsmöte eller styrelse. Men det förklarades att denna regel handlar om personliga skäl, inte om att tysta eller utestänga avvikande åsikter som hela arbetsfält ger uttryck för i demokratiska processer.

Det ska i sammanhanget understrykas att generalförsamlingen är helt tyst om de tidigare hot och processer som generalkonferensstyrelsen utverkat sedan 2015 mot exempelvis den svenska unionen för dess jämställande av manliga och kvinnliga pastorer. Tvärtom är upplevelsen under detta generalkonferensmöte att stödet för jämlik behandling av kvinnor och män i församlingens tjänst har ökat. Det uttrycks av individer från i princip alla divisioner när frågan väckts eller snuddats vid i förhandlingarna.

Val av divisionsledare överraskade

Valberedningen återkom efter lunch med förslag på divisionsledare för alla 13 divisioner. Förslaget till ledare för euroasiatiska divisionen (där bl.a. Ryssland ingår) kom med ett förbehåll. På grund av den speciella situation som råder med anledning av kriget i Ukraina och osäkerhet kring divisionens framtid, så fortsätter den tidigare ledaren fram till att ett nytt beslut fattas av generalkonferensstyrelsen årsmöte i höst då frågan ska tas upp.

Många av divisionsledarna fortsätter, men en av de få nya divisionsledarna som föreslogs var den transeuropeiska divisionens. Daniel Duda efterträder Raafat Kamal som suttit på posten sedan Bertil Wiklander avgick 2014. Raafat har arbetat för divisionen i sammanlagt 14 år, bl.a. som ADRA-ledare i divisionen.

Daniel Duda har sin hemvist i Tjeckien och har varit ansvarig för utbildningsavdelningen vid divisionen sedan 2005 och fältsekreterare och ansvarig för Adventist Missions sedan 2015 vid divisionen. Innan Daniel började arbeta på divisionen var han föreläsare i Biblisk och systematisk teologi på Newbold College sedan 1998. Innan dess var han pastor, evangelist och teologilärare, ansvarig för pastorsförbundet i tjeckoslovakiska unionen. Han har också varit ledare för avdelningen för teologiska studier och studierektor vid Adventistsamfundets högskola i Ryssland, Zaoksky teologiska seminarium.

Förändringar i församlingshandboken

Under eftermiddagen vidtog förhandlingarna kring de återstående förslagen till ändringar i församlingshandboken Church Manual. Förändringar som genomfördes var bl.a. att göra det möjligt att ha stående valberedningar som kan arbeta hela verksamhetsåret, som också kan vara två år i rad. Verksamhetsåret eller mandatperioden för enskilda positioner i församlingen kan förlängas upp till tre år i samverkan med konferensen/unionen under särskilda omständigheter.

Ett helt nytt inslag i handboken är ett fokus på människor med särskilda behov eller begränsningar. Dels får diakonerna ett utökat ansvar för att se till att den fysiska miljön och tjänster finns i församlingen för att tillmötesgå behoven. Dels tas ett kort avsitt om handikapp bort och ett helt nytt införs som kallas ”adventist possibility ministry” (”adventisternas möjlighetstjänst”) som anspelar på och står i kontrast till funktionshinder. Vi vill möta funktionshinder eller funktionsvariationer som det kallas numera som nya möjligheter istället för hinder eller utmaningar.

Ett annat förslag som väckte både känslor och diskussion var förslaget att varje församling har en Ellen White koordinator (”spirit of prophecy coordinator”) vars uppgift är att främja vikten och rätt användning av Ellen Whites skrifter i församlingen. Alla som yttrade sig bedyrade att Ellen Whites skrifter och tjänst har stor betydelse för dem personligen, men synen på förslaget skilde sig åt. En del menade att förslaget på ett adekvat sätt skulle möta behovet av att hjälpa församlingen till en positiv och balanserad syn på och användning av Ellen Whites skrifter. Andra hade starka erfarenheter av att självutnämnda experter på Ellen White har gjort skada när det gäller Ellen Whites ställning i församlingen och att detta förslag riskerar att legitimera en sådan roll. Det kommer att krävas utbildning och riktlinjer för en sådan roll i församlingen. Diskussionen slutade både från golvet och från presidiet med vikten av personligt Bibelstudium. Studiet av Ellen White kan inte ersätta studiet av Bibeln. Även om studiet av Ellen Whites skrifter för många leder till ett ökat studium av Bibeln, så är det inte fallet för alla.

Flera små skrivningar om hur medlemsmatrikeln ska hanteras ändrades och ett avsnitt om ”redemptive membership auditing” (en försonande granskning av medlemsmatrikeln). Det handlar om att vårda kunskapen om medlemmarnas information och kontaktuppgifter på ett sätt som är Kristuslikt, söka upp dem som saknas.

Män på rad bland sekreterare och ekonomichefer

Inför valberedningens sista rapport för dagen så presenterade generalkonferensens personalavdelning en del statistik som kanske besvarar en del av de frågor som ställts kring bredden och fördelningen i ålder och kön bland de förtroendevalda (se bilden). Pastor Lowell Cooper, ordförande för valberedningen, presenterade tillsammans med valberedningens sekreterare förslagen på divisionernas sekreterare och ekonomichefer.

Transeuropeiska divisionen får en ny divisionssekreterare efter Audrey Andersson i pastor Robert Csizmadia (nuvarande ledare i Dunakonferensen, ungerska unionen) och Nenad Jepuranović får fortsatt förtroende som ekonomichef.

Återigen påpekades från golvet att det saknas både yngre och kvinnor bland skaran av sekreterare och ekonomichefer för divisionerna. Lowell Cooper försäkrade att det inte ställs några specifika krav som skulle hindra yngre eller kvinnor att bli föreslagna och att valberedningen gjort vad de kunnat för att presentera en större bredd. Dock fanns en större bredd i förslaget till biträdande ledare för de olika avdelningarna.

Rainer Refsbäck missionssekreterare