Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Ny Adventkyrka invigd

Äntligen har adventistförsamlingen i Norra Hälsingland en egen församlingslokal!

Den 7 september invigdes det gamla Missionshuset i Delsbo som bytt namn till Adventkyrkan.

Från när och fjärran samlades 130 vuxna och barn för att fira denna högtidsdag. Kyrkan var fullsatt redan när sabbatsskolan inleddes och församlingens föreståndare, pastor Lian Do, hälsade alla gäster välkomna. En sånggrupp från systerförsamlingen i Sandviken hade då inlett dagen med en härlig stund av lovsång under Annika Olssons ledning.

Bibelstudiet leddes av undertecknad och tolkades till chin, eftersom drygt hälften av de församlade var invandrare från Burma. I högtidsgudstjänsten medverkade flera sångare från både Norge och Sverige. Willy Aronsen predikade och framhöll vikten av mångfald och acceptans för olika utvecklingsfaser i församlingsmedlemmarnas liv från barndom till mognad.

Alla mötesdeltagare försågs med en internationellt präglad lunch mellan gudstjänst och invigningsmötet. Till detta möte hade vi också glädjen att se en del av bygdens folk som kom för att dela glädjen med församlingen över den nya kyrkan. En liten historik gavs över kyrkans förflutna från att ha varit boningshus, gästgiveri, post- och telestation till att bli ett missionshus och nu en kyrka för adventistförsamlingen i Norra Hälsingland. Det betonades att detta var med ambitionen att Gud skulle få finnas mitt i våra liv - mitt i Delsbo.

Hälsningar och lyckönskningar framfördes från samfundsledningen genom dagens gästtalare, Willy Aronsen, som också överlämnade blomster och en penninggåva till den nya kyrkan. Den Ortodoxa kyrkans ledare i Hälsingland framförde också en hälsning med välgångsönskan och sjöng en kort sång. Från Örebro församling fanns 5 representanter, med modersrötter ifrån Delsbo. De överlämnade en symbolisk gåva i form av en ljuslykta, som de önskade skulle representera adventistförsamlingen i Norra Hälsingland. För Östersunds församling talade Annaliisa de Faire och från Örnsköldsviks församling frambar Lennart Hamberg en lyckönskan om Guds välsignelse med den nya kyrkan.

Dagen avslutades med glass, varm hjortronsylt och lite småtugg innan alla tillresande gäster återvände till sina respektive hemorter med varma minnen från en oförglömlig dag i Herrens hus.

Jerker Sjölander pastor

Om invigningen kan också läsas i Hela Hälsingland.