Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Nu klipps de sista formella banden
Dela

Nu klipps de sista formella banden

ADRA Sverige blev redan i april 2022 en ideell förening. Men det har tagit tid att överföra verksamheten och frikoppla den från Adventistsamfundet som organisation. Även om de formella banden klipps, så förblir ADRA Sverige en integrerad del av Adventistsamfundets verksamhet i Sverige och världen.

Som tidigare förklarats ligger det ett omfattande planeringsarbete bakom föreningsbildningen och formerna för ADRA Sverige som en egen juridisk person. Frågan om att skilja biståndsavdelningen ADRA Sverige organisatoriskt från Adventistsamfundet skapade en del diskussion under unionsmötet 2021. Så det har varit viktigt att hitta bra lösningar och former för den nya organisationen. I december 2021 fattade samfundsstyrelsen de beslut som innebar att alla adventistförsamlingar under våren 2022 fick en inbjudan att bli huvudmannaförsamling i det huvudmannaråd som bildar föreningsstämma för ADRA Sverige.

Den 3 april 2022 samlades det föreningsbildandebildande huvudmannarådet på zoom för att bilda den ideella föreningen ADRA Sverige, vilket hade föreslagits och förberetts av samfundsstyrelsen. Deltagare i huvudmannarådet var representanter utsedda av nio av de tio huvudmannaförsamlingar som anmält sitt intresse på förhand och de av samfundsstyrelsens ledamöter som kunde närvara för att representera Adventistsamfundet som huvudman i föreningen. Samfundsstyrelsen hade tagit fram ett förslag till stadgar för föreningen (se nedan). I dagordningen för huvudmannarådet fanns också ett förslag på en första styrelse för den ideella föreningen ADRA Sverige. Du kan läsa om alla besluten i protokollet för huvudmannarådet nedan.

I protokollet finns också de huvudmannaförsamlingar listade som just nu finns med i huvudmannarådet. Med anledning av det vill vi passa på att uppmuntra fler församlingar att ansluta sig och bli huvudmannaförsamling i ADRA Sverige. Enligt stadgarna görs detta genom att församlingen ansöker om detta hos ADRA Sverige vars styrelse tar upp detta som en rekommendation till huvudmannarådet som ska hållas senast 31 maj. Så passa på att göra denna ansökan i god tid!

ADRA Sverige visas fortsatt förtroende

Sedan föreningen bildades har samfundets ledning och ADRA Sveriges nytillträdda styrelse arbetat hårt för att verkställa beslut och hitta bästa möjliga lösningar på en rad utmaningar. Det som tagit längst tid har varit detaljen att få till bankkonton för biståndsorganisationen. Sedan penningtvättlagen infördes 2017 har bankerna blivit allt mer restriktiva när det gäller transaktioner till länder där det råder krig, korruption, humanitära kriser och politisk oro - just de länder där ADRA Sverige har många av sina projekt och partners. Trots att det är biståndsmedel som svenska staten har beviljat för humanitära projekt i länder som Syrien, Jemen och Ukraina så måste biståndsorganisationer hitta omvägar för att få fram medlen dit de ska. Men nu är i alla fall bankkonton på plats med grundläggande funktioner för att betala ut lön och ta emot biståndsmedel. Nya avtal med samarbetspartners har också skrivits och visar att det finns ett stort förtroende för ADRA Sveriges arbete även som egen juridisk person.

Från 1 januari 2023 tar ADRA Sverige över som arbetsgivare för de för närvarande sju anställda. Inom några veckor räknar vi också med att ADRA Sverige har fått överta de 90-konton som ännu står i Adventistsamfundets namn. Ännu återstår att lösa enklare detaljer kring vissa tjänster och funktioner som ADRA Sverige och Adventistsamfundet har gemensamt.

Det som är viktigt att säga från Adventistsamfundets sida är att även om ADRA Sverige nu är verksam som egen juridisk person så kommer det inte att ändra inriktningen och närheten till samfundets verksamhet. ADRA Sverige förblir en integrerad del av Adventistsamfundets mission och uppdrag i världen även i fortsättningen. Genom konstruktionen med ett huvudmannaråd där Adventistsamfundets församlingar har ett direktinflytande hoppas vi att banden till församlingarna ska bli starkare än någonsin.

Rainer Refsbäck missionssekreterare