Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Missionären

Dela

NAD följer upp beslut om kvinnor i ledarskap - UPPDATERAD

Vid generalkonferensstyrelsens höstmöte fattades beslut som gick emot både Nordamerikanska divisionen (NAD) och vår egen Transeuropeiska division (TED), när det gäller kvinnors roll i samfundets ledarskap. Några veckor senare samlas båda dessa regioner till sina respektive årsmöten bl.a. för att reflektera kring besluten i generalkonferensstyrelsen. I månadsskiftet oktober-november höll NAD sitt årsmöte. Redan i den inledande sabbatens predikan lade NAD:s ledare Dan Jackson an tonen för ett av de beslut som fanns på agendan de följande dagarna.

– Gud har inte kallat oss till utanförskapets tjänst, sa pastor Jackson i sin sabbatspredikan. Gud har inte kallat dig eller mig till att knuffa varandra åt sidan. Vi har inte kallats till att stöta bort, utveckla en skillnad eller uppdelning mellan klasser, gender eller raser. Vi har inte heller kallats till något ”tofuavstånd” eller någon ”veganåtskillnad” eller teologisk avvikelse – ”därför att du inte tror som jag” eller ”eftersom du inte är en del av min del av gemenskapen så är du med säkerhet på väg mot fördärvet”.
– Läs och lyssna till Guds ord... Du och jag är kallade till försoningens tjänst inte bara till världen utan också med varandra, fortsatte pastor Jackson sin predikan.

På måndagen var det så dags att ta upp frågan som många med spänning sett fram emot att se hur NAD kommer att hantera.
I ett par välbalanserade beslut valde Adventistsamfundets ledare i Nordamerika att fullt ut delta i den studie av ordinationsteologin som världssamfundet nyligen beslutade om samtidigt som man återigen bekräftade divisionens unika policy att låta både ordinerade och invigda pastorer inneha ämbetet som samfundsledare på konferens- och missionsnivå (lägre organisationsnivåer som vi inte har i Sverige).

Det senare beslutet som fattades med nästan tre fjärdedels marginal ger även de som är invigda pastorer att leda 58 konferenserna inom NAD, vare sig man är man eller kvinna, vilket kan innefatta personer som är verksamma som t.ex. kassörer, bibelarbetare och ledare inom samfundets utbildningsväsende.

Dessa två beslut kom bara tre veckor efter att NAD:s begäran röstades ned om att få sin avvikelse från det internationella Adventistsamfundets stadgemodell godkänd av generalkonferensstyrelsen under dess höstmöte. Stadgemodellen säger att endast ordinerade pastorer kan inneha ämbetet som konferensledare. NAD:s policy som gäller inom regionen avviker från denna stadga.

NAD:s ledare, Dan Jackson, påpekade att diskussionen handlar om samfundets enhet.
– Kyrkan är Guds ögonsten, sa Jackson och hänvisade till Bibeln. Människor runt omkring i världen är intresserade av vad som händer här. Men förändringens ögonblick innebär en del smärta. Ingen reformation sker utan smärta. Om det vid dagens slut finns en viss skillnad, hur visar vi då att vi är en del av Kristus kropp?

Jackson förklarade de valmöjligheter som NAD:s ledare och delegater hade att välja på under årsmötet som hölls i generalkonferensbyggnadens auditorium: Man kan helt enkelt bara notera generalkonferensstyrelsens avslag. Man kan diskutera NAD:s policy som godkändes 2010 och upphäva den. Eller så kan man bekräfta den policy som man beslutat om året innan.

Innan golvet öppnades för debatt ledde pastor Dan Jackson de församlade delegaterna i psalmsången ”Have Thine Own Way Lord” och bad om den heliga Andens ledning i diskussionen. Tre gånger under förhandlingarna delade delegaterna upp sig i små grupper för att be.
– Min önskan är att alla efter diskussionen ska med egna ord kunna säga: ”Jag har varit inför Guds Ande”, sa Jackson.

Mer än två dussin anföranden hölls från golvet under de följande två timmarna, de flesta uppmanade årsmötet att bekräfta beslutet från 2010 som innebär att ledarskapsbasen breddas och öppnar för möjligheten att låta ”invigda” pastorer som inte har ordinerats att inneha ledarämbeten i konferenserna. Även om Jackson klargjorde att frågan om ordination av kvinnor inte var syftet med diskussionen, uttryckte sig flera av talarna för kvinnors ordination. Andra frågade sig hur NAD:s beslut kan komma att uppfattas av ledare och medlemmar i andra världsregioner.

Ron Clouzet som leder NAD:s evangelisationsinstitut och är professor i kristen tjänst och pastoral teologi vid Andrews University, vädjade till delegaterna att agera utifrån Bibelns undervisning.
– Samfundsledning ska bygga på teologi, sa Clouzet. Jag är övertygad om att kvinnor ska ordineras. När vi väl har fastslagit den teologiska frågan, kommer resten att vara småpotatis.

Michigans konferensordförande Jay Gallimore sa att han instämmer i Clouzets huvudpunkt, men uppmanade också till försiktighet:
– Om vi inte kan finna, om vi inte kan lägga fram en biblisk förståelse när det gäller detta, gemensamt och tillsammans, kommer vi aldrig att övertyga vare sig världssamfundet eller våra egna församlingar, sa Gallimore till delegaterna. Vi är en biblisk kyrka, vi är en Bibeltroende församling... Jag hoppas att vi alla har ett öppet sinne som kan säga: ”Herre, lär mig det som är rätt”.

– Vi behöver föra verket framåt och vi vill få ut budskapet att kvinnorna behövs, sa Gina Brown, rektor för skolan för hälsoyrken, vetenskap och hälsovård vid Washington Adventist University i Takoma Park, Maryland. Låt Guds verk bli utfört.

– Vår struktur är gjord för att tillåta skillnader, hävdade Arnold Trujillo, viceordförande i unionskonferensen Pacific, en av de största av de nio regionerna inom NAD. Vi har inte utformats till att vara en organisation uthuggen i ett block, utan en organisation där en dynamisk spänning tillåts. Vi behöver frihet att vara annorlunda utan att kompromissa med vårt uppdrag. Vi sjunger i harmoni, inte enstämmigt.

Precis före lunch bekräftades beslutet från 2010 i en sluten omröstning som slutade i 162 röster för och 61 röster mot.

Talare på båda sidor i debatten lovordade Jacksons lyhörda sätt att hantera den svåra frågan liksom den andäktiga och civiliserade debatt som följde.

Studiet av ordinationsteologin

NAD:s årsmöte diskuterade och röstade enhälligt igenom förslaget från generalkonferensensstyrelsens höstmöte om att varje division deltar i den flera år långa processen att studera ordinationsteologin genom att utse en Bibelforskningskommitté i varje region för ändamålet.

Enligt protokollet som godkändes av generalkonferensstyrelsen ska varje regions rapport sammanställas till en uttömmande rapport inför höstmötet 2014. Höstmötet kommer sedan att avgöra om några förändringar ska rekommenderas till Generalkonferensförsamlingen 2015 i San Antonio, Texas – 20 årsjubileet för den historiska debatten om ordination av kvinnor som hölls vid Generalkonferensförsamlingens möte i Utrecht, Nederländerna, 1995.

En fråga också för TED?

TED:s begäran om att låta invigda pastorer leda unioner (alltså inte bara konferenser) föll när NAD:s förslag röstades ner. Till skillnad från NAD hade inte TED ändrat sin policy innan begäran togs upp i generalkonferensstyrelsen. Så TED behöver inte gå tillbaka och omvärdera ett tidigare beslut så som NAD nu har gjort.

När TED samlas till sitt vintermöte/årsmöte om ett par veckor, så kommer man att notera generalkonferensstyrelsens beslut. Däremot kommer man att gå vidare med det förslag som bl.a. TED riktat till generalkonferensstyrelsen och som gick igenom - nämligen att studera ordinationsteologin.

Adventist Review/NAD NewsPoints/Rainer Refsbäck

Beslutet vid NAD:s årsmöte lyder så här:

Verksamhetspolicy E 60: Kvalifikationer för konferens- och missionsledare

  • Enär den Nordamerikanska divisionen är en integrerad del av världssamfundet och respekterar och värdesätter generalkonferensens inställning att konferens- och missionsföreståndare ska vara ordinerade pastorer, och
  • Enär den Nordamerikanska divisionen önskar förenlighet med alla världssamfundets policys, inklusive de som angår kvinnor i ledarskapspositioner,
  • I en anda av jämställdhet och lyhördhet för de unika behoven i vårt missionsfält och utan att på något sätt agera mot Bibeln eller profetians ande,
  • Beslutar vi härmed att bekräfta den Nordamerikanska divisionens verksamhetspolicy E 60 så som den nu står skriven i 2010-2011 års upplaga, vilken lyder:
    E 60 Konferens- och missionsföreståndare
    Eftersom konferens- eller missionsföreståndaren leder verksamheten i konferensen/missionen och är den främsta föreståndaren eller ledaren för alla dess församlingar, bör en konferens- eller missionsföreståndare vara en ordinerad/invigd pastor.