Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Läkare nekad anställning pga sin tro

Återigen har ett fall av diskriminering p.g.a. tro blivit aktuell i vårt grannland Norge, då en adventist nekades anställning som psykiatriker med hänvisning till att han inte tror på evolutionsläran.

Den norska kristna dagstidningen Vårt land berättar i en artikel om läkaren som p.g.a. framtida anställningar önskar vara anonym.

Under en anställningsinterju till tjänsten som psykiatriker vid Oslo Universitetssykehus kom det fram att läkaren var aktiv i Adventkyrkan. Då började man ställa frågor om evolutionsteroin för att ta reda på hans inställning till tro och vetenskap.

När sedan läkaren fick besked om att han inte fått tjänsten motiverades det med att "Vi står en bit ifrån varandra när det gäller världsåskådning och jag tror inte att det kommer att fungera helt."

När sjukhuset i en uppföljning återkommer till läkaren klargör överläkaren att den sökande läkaren har utmärkta kvalifikationer som läkare, men att han inte fått tjänsten därför att man ifrågasätter om hans "personliga beteende är lämpligt hos oss och vi är eniga om att det inte fungerar hos oss".

Läkaren anmälde sjukhuset till Likestillings- og diskrimineringsombudet, Norges motsvarighet till Diskrimineringsombudsmannen (DO), som tog sig an fallet därför att det klart bryter mot diskrimineringslagarna.

Till DO har sjukhuset hävdat att man uttryckt sig olyckligt för den sökande läkaren. Man har inte lagt någon vikt vid hans religiösa åskådning, menar man. Det verkliga skälet till att han nekades anställning var att han inte behövde tjänsten för sin utbildnings skull.

I DO:s beslut från den 2 november framgår att ombudsmannen inte tror på sjukhusets förklaring och slår fast att det är fråga om diskriminering p.g.a. tro. Samtidigt menar DO att det kan finnas grund att neka anställning om en sökande inte tror på evolutionsläran om man kan påvisa att det har betydelse för utövandet av tjänsten, men det måste då också framgå av kriterierna i arbetsbeskrivningen.

Den sökande läkaren tycker att det är i sin ordning att få frågor om tro och livsåskådning. Problemet är hur arbetsgivaren använder svaret för att motivera diskriminering av honom i hans yrke.

Läkaren gjorde anmälan till DO av principella skäl. Någon ekonomisk skada har han dock inte lidit eftersom han fick tjänsten som överläkare vid en psykriatrisk avdelning vid ett annat sjukhus, skriver Vårt land.

Rainer Refsbäck