Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

}
Dela

Kvinnor i ledarskap

Den Transeuropeiska divisionsstyrelsen samlades i veckan till sitt årsmöte i Montenegro och tog då bl.a. upp frågan om kvinnor i samfundets ledarskap. Ett förslag hade arbetats fram för att ta frågan vidare efter avslaget i generalkonferensens höstmöte tidigare i oktober.

Vi har tidigare rapporterat om den Nordamerikanska divisionens reaktion på generalkonferensens avslag på deras begäran om att låta även invigda pastorer (oftast kvinnor) vara missionsföreståndare i konferenser.

Den 16 november diskuterades TED:s förslag om kvinnor i ledarskap bland de 45 ledamöterna i divisionsstyrelsen och 25 inbjudna (missionssekreterare och ekonomichefer) som samlats till divisionens årsmöte i Becici i Montenegro. Efter en bönestund röstade 91 procent av styrelseledamöterna i en sluten omröstning för att godkänna förslaget som avser verksamheten i den Transeuropeiska divisionen (TED). Även de inbjudna deltog i en sluten omröstning som gav ett liknade resultat.

2010 ställde TED en begäran till generalkonferensen som liknade den Nordamerikanska divisionens (NAD) begäran om att godkänna en avvikande policy som låter invigda pastorer att inneha ämbetet som missionsföreståndare i konferenser eller unioner. I tillägg till detta bad TED att studiet av ordinationsteologin ska prioriteras och att generalkonferensen tillåter TED att ordinera kvinnor inom sitt territorium. Även om inget formellt beslut fattades vid generalkonferensens höstmöte tidigare i år, förstår vi att svaret hade blivit negativt om ett formellt beslut hade tagits.

Divisionsstyrelsen uttrycker sorg och besvikelse över beslutet som fattades av generalkonferensens höstmöte om NAD:s begäran. Samtidigt bekräftar man sin bibelgrundade övertygelse om att Adventistsamfundet är en gemenskap där alla troende är ett ”heligt prästerskap” och att den heliga Anden kallar och utrustar män och kvinnor med flera olika gåvor, även ledarskapets gåva. För många medlemmar i TED är det en etisk och juridisk fråga som starkt berör deras samveten.

Divisionsstyrelsen röstade andäktigt för att varje union kan likställa manliga och kvinnliga pastorer inom ramen för TED:s befintliga policys och riktlinjer för ordinerade/invigda pastorsfullmakter.

När det gäller beslutet om NAD:s begäran om att få behålla den avvikande policy som man bad om redan 2009 och sedan antog i ett beslut 2010 och 2011, förstår vi deras behov för detta och vi beklagar att generalkonferensens höstmöte var ovilliga att stödja deras beslut.

Bertil Wiklander som leder TED säger: ”Det som fungerar bäst för TED just nu är att vi låter alla veta var vi står och vad vi vill när det gäller kvinnor i ledarskap samtidigt som vi gör allt för att lyfta fram kvinnor som pastorer och ledare i vårt samfund inom ramen för verksamhetspolicyn. Vi kommer att fortsätta arbeta med våra unioner för att se hur vi kan stötta och möjliggöra för de många kvinnor som den heliga Anden så tydligt kallar till ledarskap.” Se det förslag som röstades igenom nedan.

Miroslav Pujic / tedNEWS / Rainer Refsbäck

Förslaget om kvinnor i ledarskap i sin helhet

I november 2010 begärde divisionsstyrelsen för den Transeuropeiska divisionen (TED) att följande fyra förslag skulle behandlas av generalkonferensen rörande kvinnor i ledarskap inom TED:

a) att studiet av ordinationsteologin prioriteras;
b) att generalkonferensen går igenom och ändrar i sin policy så att ordalydelserna blir genderneutral och att alla ledarskapspositioner är öppna för män och kvinnor;
c) att en avvikelse från samfundets stadgar medges med ordalydelsen ”missionsföreståndare i konferenser och unioner bör vara ordinerade/invigda pastorer” i dess policy;
d) att generalkonferensen ger sitt tillstånd att ordinera kvinnor till pastorsarbetet inom TED:s territorium.

Vi inser att det kan ta tid att tillmötesgå dessa förslag. Därför ser vi dem var och en som stående förslag från TED under tiden vi väntar på att de ska förverkligas.

Vad gäller vår begäran om en avvikelse från samfundets stadgar genom ett tillägg om att invigda pastorer också kan väljas till missionsföreståndare i konferenser och unioner, röstade generalkonferensens höstmöte i oktober i år för att avslå en liknande begäran från den Nordamerikanska divisionen. Detta enhälliga beslut uppfattades som ett negativt svar också på vår begäran.

FÖRSLAG OM KVINNOR I LEDARSKAP:

  • Vi vidhåller vår bibelgrundade övertygelse om att Adventistsamfundet är en gemenskap där alla troende utgör ett ”heligt prästerskap” och att den heliga Anden kallar och utrustar män och kvinnor med flera olika gåvor, däribland ledarskapets gåva. Tjänst i Nya testamentet bygger på andliga gåvor. Det är troendegemenskapen som erkänner och bekräftar dessa gåvor och sänder ut kvinnor och män till tjänst.
  • Vi uttrycker vår sorg och besvikelse över beslutet vid generalkonferensens höstmöte. Vi tror uppriktigt och vördsamt att det kommer att skada Guds folks verksamhet i många delar av TED.
  • Vi finner det svårt att förstå varför valet i en lokal valkrets av en invigd pastor kan skada andra regioner i världen, eftersom en invigd pastor som missionsföreståndare endast har inflytande över den lokala organisationen.
  • Vi tror att ordinationen eller detta att ”avskilja” en medlem (oavsett gender) för en ledarroll i samfundet sker genom bön och handpåläggning för att bekräfta att ledarskapets andliga gåva redan finns där, som Bibeln undervisar, och inte för att överföra någon särskild prästerlig helighet eller andlig status.
  • Vi erkänner att generalkonferensen måste godkänna förändringar av ordalydelsen i TED:s verksamhetspolicy. Vi har upprätthållit denna inställning inom TED när unioner eller konferenser varit frestade att gå sin egen väg. Men vi ber generalkonferensen om förståelse för att för många är detta en etisk och juridisk fråga som starkt berör deras samvete.
  • Vi erkänner att det internationella samfundet har godkänt en tidsplan för studiet av ordinationsteologin med målet att lägga fram förslag till generalkonferensens höstmöte 2014. Vi beklagar att tidsplanen är så lång att den kan ställa en del unioner och konferenser inför ett etiskt och juridiskt dilemma.
  • Vi erkänner att det, medan vi väntar på att det internationella samfundet har fastställt en biblisk ordinationsteologi, finns unioner och konferenser inom TED där frågan om ordination av kvinnliga pastorer och deras valbarhet till ledarroller är en fråga som rör etisk heder och enskildas samvete vilket kan utmana samfundet och undergräva vår möjlighet att dela med oss av adventbudskapet till stora delar av befolkningen. Efter rådgivning med TED:s administration och godkännande i ett tillämpligt beslutande organ, kan en sådan union eller konferens likställa manliga och kvinnliga pastorer inom ramen för TED:s befintliga policy och riktlinjer för ordinerade/invigda pastorsfullmakter.

tedNEWS / Rainer Refsbäck