Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Kvinnor bekräftas som ledare i kyrkan

Under divisionsstyrelsens årsmöte togs följande uttalande fram och röstades igenom av samfundets ledare från hela regionen.

En biblisk förebild:

Vi vädjar till er, bröder, att sätta värde på dem som har det tyngsta arbetet bland er, som står i spetsen för församlingen och vägleder er. Visa dem den största kärlek och uppskattning för allt vad de uträttar.

Håll fred med varandra.
Vi uppmanar er, bröder: tala de oordentliga till rätta, uppmuntra de modfällda, stöd de svaga, ha tålamod med alla.

Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva alltid efter att göra gott, mot varandra och mot alla andra.

Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus.

(1 Thess. 5:12–18)

Adventistsamfundets generalkonferensstyrelse noterade följande uttalande av administrationen under sitt årsmöte i oktober 2015:

”Beslutet som fattades i San Antonio ändrar inte på kyrkans förståelse för kvinnors roll i kyrkans liv, mission och tjänst vilket stöds av Församlingshandboken och beskrivs i Generalkonferensens och divisionernas regelverk (Working Policy).”

Detta uttalande var en försäkran till kvinnor – i synnerhet pastorer och föreståndare – som har kallats, begåvats och engagerats till tjänst i vårt samfund. Det var också tänkt att motverka dem som utnyttjar omröstningen för att såra människor och polarisera kyrkan.

Ledarna i Transeuropeiska divisionen försäkrar att:

  • Vi gläder oss över den mångfald av människor i vår region, vars seder, kultur och förståelse, om än skiftande, har fogats samman genom hela Bibeln och den kristna historien för att hylla Guds medräknande nåd.
  • Vi erkänner att Gud utser kvinnor och män att tjäna i enlighet med sina andliga gåvor och utbildning. Gud gör detta för att uppfylla sitt uppdrag att sprida de ”goda nyheterna” till alla länder, stammar, språk och folk.
  • Vi uppmuntrar kvinnor att förbereda sig för ledarskap i samfundet och pastorsarbete.
  • Vi kommer att skapa öppningar och möjligheter där kvinnors begåvning uppskattas, till förmån för hela samfundet.
  • Vi applåderar det mod och den värdighet som kvinnor visar när de uppfyller sin kallelse trots motståndet de möter.
  • Personliga påhopp och störande beteende är okristligt och oacceptabelt och kommer inte att tolereras av samfundets ledare som har ansvar och skyldighet att visa omsorg om dem som har utsetts att tjäna.

 

Med detta syfte…

… är ledarna för Transeuropeiska divisionen fast beslutna att lösa meningsskiljaktigheter genom ömsesidig respekt, dialog, eftertänksamt lyssnande, uppriktig förståelse och underkasta sig den heliga Andens ledning som förenar oss.

… ber vi att vi ska ödmjukas att höra Guds röst i dem genom vilka han talar.

”Gud vare tack som genom Kristus alltid för mig med i sitt triumftåg och överallt låter mig sprida kristuskunskapens doft. Ty till Guds ära är jag en kristusdoft bland dem som räddas och bland dem som går förlorade” (2 Kor. 2:14–15).