Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Hopp om att lösa ordinationsfrågan

Generalkonferensens (GC) kommitté för studiet av ordinationsteologin (TOSC) har varit samlad till sitt första sammanträde den 15-17 januari. Dess ordförande säger att det finns "verkligt hopp" om att nå en lösning med de olika synsätten på ordinationsfrågan.

- Vi hyser verkligt hopp om att samfundet kommer att kunna hitta en väg att lösa de motsättningar som vi har i frågan om ordination, säger ordföranden Artur Stele, ledaren för GC:s bibelforskningsinstitut. Han meddelade detta till divisionsledarna i en telefonkonferens efter mötenas avslutning.

- Vi lämnade mötena med en mycket optimistisk känsla och med försäkran om att Gud leder oss. Vi har många anledningar att tacka Herren.

Generalkonferensledningen satte samman TOSC i oktober 2012 för att studera ordinationen ur ett bibliskt perspektiv och om den endast kan ges till män. Kommitten består av 106 ledamöter, teologer, vanliga medlemmar, pastorer och bibelforskare från alla 13 samfundets världsregioner. GC utsåg Stele till ordförande, Geoffrey Mbwana till viceordförande och Karen Porter till sekreterare. Ungefär 25 procent av kommittémedlemmarna är kvinnor.

Varje dag inleddes med en andakt av Kendra Haloviak-Valentine (som undervisar i religion vid La Sierra universitet), Mark Finley (särskild medhjälpare till samfundets världsledare Ted N. C. Wilson) och Joel Musvosvi (som nyligen utsetts till ledare för Solusi universitet). Bönestunder om den heliga Andens närvaro och ledning följdes av föredrag och presentationer av uppsatser som fått i uppdrag att studera ordinationens olika aspekter. Dessa avhandlingar handlade bl.a. om hur man hanterar läromässiga frågor i församlingen, ordinationens historia och tolkningsmodeller.

Efter varje presentation gavs tid åt att diskutera innehållet med hela kommittén. Den andra dagen möttes man i mindre grupper för att utbyta tankar och utveckla förslag och rekommendationer om innehållet i avhandlingarna. Mot bakgrund av förslagen och rekommendationerna från arbetsgrupperna kommer sedan föredragshållarna att förbättra sina avhandlingar som sedan skickas till divisioneras bibelforskningskommittéer och TOSC:s ledamöter för återkoppling innan nästa sammanträde.

Kommittémedlemmarna ägnade mycket tid åt att söka Guds ledning och närvaro under dessa tre mötesdagar.

 

Motsättningarna rörande ordinationsfrågan uttrycktes livligt under den andra dagens eftermiddag, berättar en av deltagarna i en intervju: "men pastor Stele avbröt och sa, 'låt oss be', och sedan förändrades hela atmosfären. Det blev en varm kristen anda och vi kände oss fria att öppet dela våra åsikter."

Ett brev till Generalkonferensstyrelsen författades av TOSC:s presidium som bland annat innehöll raderna: "Medlemmarna i kommittén kan inte annat än uttrycka sin tacksamhet till Gud för den fina anda som omslöt dessa möten. Var vänliga och fortsätt att be för kommitténs arbete under den heliga Andens ledning i detta studium."

Det andra sammanträdet kommer att hållas i juli 2013 i Maryland.

Adventist Review/Rainer Refsbäck