Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Generalkonferensledningen byter strategi

Inför generalkonferensstyrelsens årsmöte, vars förhandlingar inleds på söndag, väcktes frågor och kritik mot ett underlag för beslut som generalkonferensledningen oväntat offentliggjorde i förväg. Under divisionsledarnas s.k. förmöten gjordes först en del ändringar i dokumenten. Men på torsdagen den 6 oktober tycks generalkonferensledningen ha bytt strategi för att hindra unioner från att avvika i sin tillämpning av samfundets regelverk när det gäller ordination. Nu ska generalkonferensstyrelsen diskutera och ta ställning till ett annat beslutsunderlag: ”Unity in Mission: Procedures in Church Reconciliation” (Enade i uppdraget: Tillvägagångssätt för samfundsförsoning).

Det är generalkonferensledningen tillsammans med divisionernas ämbetsmän som fattat beslut om ändrad kurs och det nya dokumentet efter flera turer och mycket kritik. I dokumentet frågar man sig hur man ska hantera situationer där enheter i samfundet väljer en egen väg. Ska man blunda och be och hoppas att problemet försvinner? ”Gå in direkt och kräva foglighet? Eller finns det någon annan balanserad väg vi kan gå för att hålla varandra ansvariga och arbeta tillsammans för ett gemensamt mål?” Generalkonferensledningen lämnar nu alternativet att gå in direkt och kräva foglighet.

Enligt en artikel i Adventist Review stakar dokumentet ut en väg till försoning för ”vissa enheter i världssamfundet som inte fogar sig efter det beslut som röstades på” av Generalkonferensförsamlingen i San Antonio sommaren 2015. Frågan som ställdes till generalförsamlingen då var: ”Kan det godkännas att divisionsstyrelser, om de finner det lämpligt i deras territorier, att göra det möjligt för kvinnor att ordineras till evangeliets tjänare?” 58 % av delegaterna röstade nej.

Generalkonferensens kommunikationsavdelning förklarar i Adventist Review att generalförsamlingen ”avslog ett förslag som skulle ha tillåtit regionala avvikelser i ordinationstillämpningen. För närvarande ordineras endast män i detta protestantiska samfund. Men i en del regionala områden har samfundsenheter överträtt samfundets beslutade regelverk genom att ordinera kvinnor.”

Om detta nya dokument godkänns av generalkonferensstyrelsen kommer de unioner som ordinerar kvinnor att hanteras i en tvåstegsprocess som inleds med konsultationer på flera nivåer i samfundets organisation, följt av pastorala brev som uppmanar till att foga sig efter samfundets regelverk och mycket bön. Om en union inte fogar sig i frågor som rör tro och lära eller beslut och regelverk inträder steg två, ett steg som ännu återstår för generalkonferensledningen att utveckla och att beslutas av nästa årsmöte, alltså hösten 2017.

Dokumentet understryker vikten av enhet för att samfundet ska kunna uppfylla sitt uppdrag. Generalkonferensens ordförande, pastor Ted N. C. Wilson, säger att målet med processen är försoning. ”Det är vårt brinnande hopp att samfundets alla delar ska inse den heliga betydelsen av att stå enade i uppdraget liksom i det regelverk som leder oss fram till det målet”, säger Wilson. ”Vi bör alltid vara engagerade i en försonande process, söka efter den enhet som Kristus längtade efter i Joh. 17:21.”

Den svenska unionen ordinerar inte kvinnor utan har, liksom flera andra, valt att tillsvidare avstå från ordination och ger istället sina ordinerade pastorer samma behörighet som kvinnliga pastorer i väntan på att Generalkonferensen öppnar för en jämlik pastorskår i regelverket.

Rainer Refsbäck