Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Generalkonferensens årsmöte präglades av pandemin
Dela

Generalkonferensens årsmöte präglades av pandemin

Den 7-13 oktober höll Adventistsamfundets generalkonferensstyrelse sitt årsmöte, annual council. En hybrid av både digitalt och fysiskt deltagande.

Generalkonferensstyrelsen är kyrkans högsta beslutande organ mellan generalkonferensförsamlingarna som hålls vart femte år och består av cirka 300 samfundsledare och medlemmar från hela världen. Årets årsmöte präglades av den världsomspännande coronapandemin till både innehåll och form. Mötet genomfördes som en hybrid av både fysiskt och digitalt deltagande. Bl.a. deltog den relativt nytillträdde generalsekreteraren Erton Köhler från sitt hem i Brasilien och vår egen missionsföreståndare Bobby Sjölander från sitt hem i Ekebyholm, Rimbo.

Utmaningar under pandemin

Erton Köhler, generalkonferensens generalsekreterare, rapporterade om utmaningarna under pandemin för det världsomspännande Adventistsamfundet. En försiktig uppskattning är att minst 17 000 av samfundets medlemmar har dött av COVID-19, däribland 773 heltidsanställda och pensionerade medarbetare.

Pandemin har också påverkat adventisternas sätt att förkunna evangeliet och ta hand om människor i nöd, sade Köhler. Samtidigt, sade han, har pandemin stärkt den sociala härdigheten och tvingat församlingarna att ändra sitt sätt att arbeta. Som ett resultat av detta grundades 1 736 nya församlingar under 2020 trots omfattande pandemirelaterade restriktioner. 781 389 personer döptes och anslöt sig till Adventistsamfundet. Sjundedagsadventister döper endast vuxna och ungdomar utifrån deras eget trosbeslut. Köhler nämnde adventisternas sjukhus som på många ställen hade stått "i frontlinjen i kampen mot pandemin". Han sade också att adventisternas hjälporganisation ADRA har kunnat öka antalet projekt under 2020 från 1 184 till 1 506 jämfört med föregående år och därmed stöttat 20 miljoner människor (jämfört med 14 miljoner under föregående år). 422 av dessa projekt hade direkt samband med pandemin.

Adventistutbildningen i många länder påverkades av pandemin och var tvungen att tillfälligt övergå till digital undervisning och har i vissa fall även utvecklat digitala lärplattformar på egen hand. När det gäller kyrkans mediearbete har pandemin lett till en kraftig ökning av kyrkans digitala utbud. Församlingar har också utvecklat digitala kontaktytor och andra kreativa lösningar för att nå människor, exempelvis drive-in-kyrkor, där besökarna kört sina bilar till en stor parkeringsplats och deltar i gudstjänsten medan de sitter i sina bilar. Köhler betonade dock att trots alla dessa förändringar och de sociala mediernas ökande roll i församlingslivet, är det viktiga att interagera ansikte mot ansikte och bör inte ersättas helt av det digitala. "Tekniken har kommit för att stanna som en del av kyrkans liv, men inte för att ersätta kyrkans liv", sade han.

Samfundets ekonomi starkare igen

I sin rapport konstaterade generalkonferensens ekonomichef Paul Douglas att gåvointäkterna under 2021 återigen ökade. I augusti i år var gåvor och kollekter 14,2 procent högre än under samma månad i fjol. Utgifterna minskade däremot med 8,4 procent jämfört med året innan, vilket till stor del beror på minskat resande, sade Douglas. Han sade att generalkonferensens ledningsbudget för det kommande året ändå är konservativt utformad och att den beräknas ha ett negativt saldo (mer utgifter än inkomster) på 16,4 miljoner US dollar. Denna summa är dock betydligt lägre än vad som ursprungligen förutsågs, sade Douglas.

Hälsa utan frihet?

Andra punkter på mötets dagordning var många ändringar i det internationella regelverket och verksamhetsrapporter från generalkonferensens avdelningar och institutioner. I detta sammanhang har avdelningen för information och religionsfrihet (PARL) bidragit med följande lista över tänkvärda punkter:

  • Kan det finnas psykisk hälsa utan sinnesfrihet?
  • Kan det finnas moralisk hälsa utan ett fritt samvete som styrs av sanningen och det högsta goda som uttrycks i Guds uppenbarelse i Skriften?
  • Kan det finnas känslomässig hälsa utan frihet från rädsla, frihet från känslomässig smärta, frihet från trauma?
  • Kan det finnas andlig hälsa mitt i tvång, manipulation och hot?
  • Kan det finnas social hälsa utan frihet från diskriminering för att man tror något annat?
  • Kan det finnas rättfärdighet när vårt centrum för moralisk utvärdering, det mänskliga samvetet, är undertryckt?
  • Kan det finnas rättfärdighet när det mänskliga samvetet och den fria viljan undertrycks, kvävs eller fjättras?

"Kyrkan ska inte skötas som ett företag"

Under andra sessioner togs teologiska överväganden och frågor om konfessionell identitet upp. Generalkonferensens ordförande Ted Wilson vädjade till de närvarande att hålla fast vid Bibelns auktoritet, den tydliga förkunnelsen om Kristus återkomst och adventisternas livsstil. Generalsekreteraren Erton Köhler avslutade med att uppmana till att kyrkan inte ska skötas som ett företag utan som en andlig gemenskap, och att man trots all nödvändig förvaltningsverksamhet ska prioritera att främja det andliga livet och förkunnelsen.

www.apd.info / Rainer Refsbäck

Alla presentationer och inslag från generalkonferensens årsmöte kan ses i skrift eller som video här: https://executivecommittee.adventist.org/blog/2021/10/09/21ac-presentations/