Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Generalkonferensen 2010

En sammanfattning av de viktigaste nyheterna (på svenska) från Generalkonferensen 2010

Tillägg och revisioner av Församlingshandboken

Under tisdagen fortsatte generalkonferensförsamlingens delegater behandla de 95 förslag på förändringar och tillägg i Församlingshandboken. Vid lunchtid hade delegaterna röstat för att låta kvinnor ordineras som diakoner i regioner vars ledare kan godta det. Dessutom röstade man igenom ganska starkt formulerade tillägg som ska göra församlingarna och församlingsverksamheten tryggare för barn.

Under söndagen handlade förhandlingarna om att redigera om i Församlingshandboken för att ge utrymme för att samfundet i en del länder önskar organisera sig som ”församlingsunioner” – den organisationsstruktur som Adventistsamfundet i Sverige har sedan 2009. Delegaterna röstade för denna öppenhet till regionala skillnader, eftersom inte alla områden i världen passar i en och samma form.

Men morgonen därpå var delegaterna inte lika villiga att acceptera regionala skillnader då man behandlade förslaget om att inkludera ordination av kvinnliga diakoner i Församlingshandboken, om ledarskapet i en region önskar det. Tidigare har inte ordination av diakonissor omnämnts i handboken, även om en del av samfundets regioner har rekommenderat det.

En del delegater menade att detta var en viktig förändring som är nödvändig för att bekräfta kvinnor, inte minst de unga kvinnorna, i församlingen. Ganska många av delegaterna från Södra Afrika-Indiska oceanenregionen motsatte sig förslaget och menade att det var överflödigt och spekulerade i om det inte var ett led i att godkänna ordination av kvinnliga pastorer.

– I min mening har handbokskommittén överskridit sina befogenheter, sade Stain Liyanda från Södra Afrika-Indiska oceanenregionen. Lyianda kallade förslaget för ett ”bakhåll” mot Församlingshandboken som var ämnat att ge frågan om ordination av kvinnliga pastorer ett exempellöst fotfäste.

Nyvalde underskreteraren Homer Trecartin påminde delegaterna om att de haft tillgång till ändringsförslagen sedan i maj – alltså, ”fullt tillräcklig tid” att komma med invändningar.

Delegat Jeroen Tuinstra från vår egen division föreslog att hela den föreslagna meningen tas bort och att begreppet ”diakon” ska uppfattas om könsneutralt, alltså att det omfattar både män och kvinnor som tjänar som diakoner. Delegaterna röstade för detta tillägg, men det var tydligt att många inte var nöjda med utgången. En del gick fram till mikrofonerna för att få igång en debatt långt efter att frågan avgjorts i omröstning.

Många mindre ändringsförslag gick igenom utan någon diskussion under tisdagseftermiddagens förhandlingsmöten. Men delegaterna ställde sig på bromsen när frågan om sexuella övergrepp på barn kom upp. Det föreslogs att förövare skulle kunna flytta sin församlingstillhörighet utan att mottagande församling informerades om dennes historia. En del delegater, bland dem en jurist, var orolig för att ordvalet var alltför hårt och att det kunde leda till församlingar blir stämda om någon felaktigt utpekas för övergrepp. Men Generalkonferensens chefsjurist, Karnik Doukmetzian, höll inte med.

– Jag försvarar hellre församlingen mot anklagelser om ärekränkning än att riskera att ett barn blir utsatt för övergrepp, sa han.

Avgående ledare för familjeavdelningen, Karen Flowers, stödde honom i frågan. Hon sa att förlåtelse inte utesluter konsekvenser, och att konsekvenserna efter övergrepp mot barn är ”allvarliga och långtgående”. Efter en debatt valde generalkonferensförsamlingen att rösta igenom förslaget att sändande församling meddelar mottagande församling om förövarens bakgrund vid medlemsflytt.

Under tisdagen lades också kravet på att man ska kontrollera bakgrunden hos alla anställda och frivilliga som arbetar med minderåriga i församlingen.

30 juni 2010 / 15:54 / Rainer Refsbäck

 

Oficiella uttalanden

Under söndagen släppte Generalkonferensens styrelse uttalanden i några heta frågor som våld mot kvinnor och flickor, skapelse och tron på skapelsen.

Viceordförande Lowell C. Cooper (bilden) presenterade dessa uttalanden för delegaterna. Uttalandena presenterades endast för generalkofnerensförsamlingens information, eftersom Generalkonferensstyrelsen godkänt dem redan den 23 juni.

Skapelsen: Bibelns världsbild, Den globala fattigdomen, Yttrandefrihet och religionsförtal, Adventister kräver ett stopp för våld mot kvinnor och flickor, Omsorg och skydd av barn.

Generalkonferensförsamlingen godkände också två uttalanden om Bibeln och församlingens profetiska nådegåva, något som görs vid varje generalkonferensmöte.

Uttalande om Bibeln Uttalande om den profetiska nådegåva som kom till uttryck i Ellen Whites tjänst och skrifter

30 juni 2010 / 14:37 / Rainer Refsbäck
 

Ledare för världsregionerna valda

Under måndagen valdes ledare för alla 13 världsregioner (eller divisioner som denna uppdelning av världskartan har kallats inom Adventistsamfundet).
För Sveriges del innebär det att vi förlorar vår samfundssekreterare Audrey Andersson, som valts till sekreterare för den Transeuropeiska divisionen. Bertil Wiklander, tidigare missionsföreståndare i Sverige, får fortsatt förtroende att leda den transeuropeiska regionen, liksom islänningen Johann E Johansson som ekonomichef.

När de regionala ledarna ska väljas nomineras de av delegaterna från respektive region, dessa namn lämnas sedan till valberedningskommittén som presenterar hela listan för generalförsamlingen som därefter röstar på förslaget. I detta förslag fanns endast en kvinna, Audrey Andersson från Sverige. Detta väckte starka reaktioner från en av de europeiska delegaterna som utan framgång försökte övertyga det hundratal röster som krävdes för att förslaget skulle återgå till valberedningen.

- Jag tror att i ett samfund där 60 % av medlemmar är kvinnor bör det återspeglas i ledarskapet, sa delegaten Jurrien den Hollander från Europa.

Även om delegatens anmärkningar möttes av applåder vid tre tillfällen röstades hans yrkande på återremiss till valberedningen ner med stor majoritet.

Audrey skriver i ett meddelande till personalen i Adventistsamfundet i Sverige om telefonsamtalet hon fick natten till i går (måndag):

- Det var helt oväntat. Lars och jag har pratat och bett om det och tackat ja. Det är ett spännande, omtumlande och livsförändrande beslut för oss båda. Det innebära att vi under hösten kommer att flytta till England.

- Vi ber om era förböner under de kommande dagar och månader.

Audrey Andersson ersätter norrmannen Harald Wollan som under söndagen valdes till assisterande sekreterare i Generalkonferensen. För Adventistsamfundet i Sverige innebär det att unionens valberedning behöver samlas och lämna ett förslag på ny samfundssekreterare till samfundsstyrelsen som fattar beslut i frågan.

29 juni 2010 / 09:44 / Rainer Refsbäck
 

Generalkonferensens ekonomichef och samfundssekreterare valda

Redan under torsdagen omvaldes Bob Lemon till samfundets ekonomichef på generalkonferensnivå. Lemon som valdes till ekonomichef redan 2002 sa om sitt omval att det "är ett verkligt privilegium och en ära" att få arbeta med samfundets ekonomipersonal världen över.

- Vi måste byta ut denna världens mjukvaluta till evighetens hårdvaluta, sa han i sitt tal till generalförsamlingen.

Den största utmaningen som samfundet möter de närmaste 5 åren är att öka engagemanget hos samfundets unga.

 

Ny samfundssekreterare

Under torsdagen, endast fyra timmar efter att Ted Wilson röstats fram som ny generalkonferensordförande, lades förslaget om G. T. Ng fram som ny samfundssekreterare. G. T. Ng fick ett starkt stöd av generalförsamlingen och efterträder Matthew Bediako som haft posten sedan 2000. G. T. Ng var assisterande sekreterare under förra mandatperioden. G. T. Ng är född i Singapore och hade sin första tjänst som pastor i Kambodja under 1970-talet. Han och hans hustru (bilden) lyckades fly innan röda khmererna intog huvudstaden Phnom Penh. Han har sedan arbetat på olika poster i Asien, bl.a. som universitetslektor innan han kallades till Generalkonferensen för att samordna Generalkonferensens samarbete med samfundets 13 världsregioner.

- Aldrig i min vildaste fantasi kunde jag föreställa mig att jag skulle ställas i denna ansvarsfulla position, sa Ng till generalförsamlingen efter valet. Men Herren har sina vägar.

27 juni 2010 / 11:50 / Rainer Refsbäck

Ted Wilson ny generalkonferensordförande

Ted N. C. Wilson, 60 år och son till Neal C. Wilson som var generalkonferensordförande 1979-1990, valdes idag till till ny generalkonferensordförande för Adventistsamfundets världssamfund som har 16,5 miljoner medemmar. Han efterträdde norrmannen Jan Paulsen som varit generalkonferensordförande sedan 1999.
Valberedningens 246 delegater lade förslaget som omedelbart godkändes av de 2410 delegater som deltar i förhandlingarna under denna generalkonferens.

- Detta är inte bara en organisation, inte bara en av många trossamfund. Detta är Guds återstående folk, sa Wilson i sitt tacktal till delegaterna. Jag vet inte allt men jag söker vishet hos rådgivare och från Bibeln och profetians ande, fortsatte han och syftade på de skrifter som en av samfundets grundare, Ellen White, lämnade efter sig.

Ted Wilson valdes 2000 till viceordförande i Adventistsamfundets generalkonferens. Under hans 36-åriga tjänst för Adventistsamfundet har han haft många administrativa och ledande positioner både i USA, Afrika och Ryssland. Han är ordinerad pastor med doktorsgrad i religionsundervisning från New York universitet, en master i religion från Andrews universitet och en master i folkhälsa från Loma Linda universitet.

Han började sin pastorstjänst 1974 i samfundets arbete i New York City, där han 1976-1981 ledde arbetet med storstadsmission. Sedan arbetade han i Afrika som avdelningsledare och sedan samfundssekreterare i Abidjan, Elfenbenskusten, fram till 1990. Han arbetade som avdelningssekreterare inom generalkonferensen i ett par år innan han 1992-1996 ledde arbetet i samfundets euroasiastiska region med huvudkontor i Moskva. Efter det återvände han till USA för att leda samfundets anrika bokförlag Review and Herald. Det gjorde han fram till det att han valdes till viceordförande i Generalkonferensen.
Ted Wilson är gift med Nancy Louise Vollmer Wilson, sjukgymnast, och har tre vuxna döttrar med familjer.

- Våra livspartners är så viktiga, sa Ted i sitt tacktal. Denna underbara kvinna är en andlig ryggrad för mig.

25 juni 2010 / 20:53 / Rainer Refsbäck

Generalkonferensen igång!

Onsdagskvällen drog generalkonferensens möten igång, med ett andligt kvällsmöte med predikan av Derek Morris. Många av delegaterna har inte kommit på plats ännu och den enorma Georgia Dome som är plats för mötena såg lite tom ut. Det är inte förrän på torsdagen som förhandlingsmötena börjar.

Under onsdagen den 23 juni samlades också generalkonferensstyrelsen för att godkänna de senaste förslagen som kommer att behandlas av generalkonferensförsamlingen. Det handlar främst om en omarbetning av Adventistsamfundets "Church Manual" (handbok). Det som väckte mest diskussion var ett stycke om ordination av kvinnliga diakoner, något som sker i många av adventistvärldens regioner, men inte i alla. Adventistsamfundets enda kvinnliga viceordförande på generalkonferensnivå, Ella Smith Simmons, påpekade att vi "alltid, och på alla sätt, måste erkänna kvinnornas värde i vårt samfund".

En annan större förändring i handboken handlar om hur vi skyddar våra barn och ungdomar från övergrepp i samfundets verksamheter. Riktlinjer för detta finns i den flesta av samfundets verksamheter som berör barn och ungdomar, men nu ska riktlinjerna in också i handboken.
I övrigt handlar det om att göra handboken mer kortfattad och att inkludera referenser till ytterligare resurser både i samfundets organisation och på internet.

En fråga som under det senaste året blivit en het fråga i samfundet, och som också väckte livliga diskussioner under generalkonferensstyrelsens sammanträde, är frågan om hur vi formulerar vår tro på skapelsen och en biblisk världsbild som har sin grund i 1 Mos. 1-11. Det är meningen att generalkonferensen ska komma med ett uttalande som bekräftar tron på en bokstavlig skapelse av jorden under en vecka av sju 24-timmarsdygn så som Bibelns skapelseberättelse låter oss förstå. Ett antal andra officiella uttalanden och dokument om vår tro, ska också diskuteras och beslutas, bland annat om bibelsyn och synen på Ellen White. Uttalanden om våld mot kvinnor och flickor, om att stödja FN:s arbete i att utrota fattigdomen, liksom ett uttalande om det känsliga ämnet åsiksfrihet och förtal av religion, kommer också att röstas på under generalkonferensen.

Under generalkonferensens 11 förhandlingsdagar, kommer de första dagarna att fokusera på att välja nya ledare från generalkonferensordförande ner till ledare på divisionsnivå. När det är avklarat blir det tid för diskussioner och beslut om formuleringarna i ovan nämnda uttalanden och handboken, liksom samfundets internationella stadgar och arbetspolicy. Flera unioner, bland dem den svenska, ska få sin nya organisationsstatus som "union of churches" formellt godkänd. Men generalkonferensen är också till för att sammanfatta arbetet i det världsvida samfundets arbete. Varje division kommer att presentera sina framgångar och utmaningar i arbetet. Adventistsamfundet växer enormt snabbt i vissa delar av världen, vilket är både till välsignelse men också en stor utmaning. I andra delar växer man inte alls i samma omfattning, vilket också leder till eftertanke och nya grepp och idéer.

24 juni 2010 / 17:30 / Rainer Refsbäck


"Follow the Bible" når sitt mål

Vid generalkonferensens möten i Atlanta, Georgia, kommer "Follow the Bible"-bibeln som rest runt jorden och besökt 130 av världens länder att avsluta sin resa. Initiativet till "Follow the Bible" togs av samfundsledare då man i en undersökning fann att endast ca 50 % av samfundets medlemmar regelbundet studerade sin Bibel. Genom att låta en specialtryckt Bibel med några av världens största språk representerade (Malaki bok trycktes på svenska) resa runt jorden i ett försök att slå världsrekord, hoppas man att intresset för Bibeln ska växa.
I samband med generalkonferensen presenteras också en ny studiebibel. Bibeltexten är hämtad från New King James översättning. Bibeln innehåller 12 000 studiekommentarer som skrivits av adventistteologer världen över, korsreferenser, faktaartiklar, hjälpmedel, kartor och ett unikt referenssystem som lyfter fram den kristna trons främsta teman.


- Allt detta hoppas vi ska göra bibelläsningen och förståelsen mer tillgänglig och lättare, säger Niels-Erik Andreasen (bilden) som lett projektet och som är ledare för Andrews universitet. De teologer som deltagit i arbetet med studiebibeln har verkligen förstått att deras arbete har varit att skriva för lekmän.
Studiebibeln "Andrews Study Bible" som fått namn efter adventisternas första missionär, John Nevins Andrews, har haft Jon L. Dybdahl som redaktör, professor emeritus vid Walla Walla universitet, i samarbete med samfundets bibelforskningsinstitut.

Du kan läsa mer om studiebibeln här och även beställa den: www.bible.andrews.edu

23 juni 2010 / 21:24 / Rainer Refsbäck