Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Frikyrkornas medlemstapp avtar

En undersökning bland Sveriges frikyrkor visar att frikyrkoförsamlingarna flyttar på sig från traditionella fästen i landsorten till större städer, främst Stockholm. Dessutom ser det ut som att trenden av medlemstapp bland de traditionella frikyrkorna håller på att brytas.

NFU, Naturlig församlingsutveckling och Församlingsgrundarnätverket, där Adventistsamfundet finns med, undersöker med jämna mellanrum hur det ser ut bland frikyrkorna och deras församlingar. Nu har en rapport sammanställts för åren 2000-2010 som fått namnet "Frikyrkan flyttar".

Antalet församlingar minskar utom i Stockholm

På 10 år har antalet frikyrkoförsamlingar minskat med 16,5 % (eller 552 församlingar), och takten ökar snarare än minskar. Detta beror på att många frikyrkoförsamlingar slås ihop (något som också visar sig på samfundsnivå där sammanslagningar också skett under dessa år). De flesta församlingar försvinner på landsbygden och i traditionella frikyrkofästen som t.ex. norrlandslänen, Dalarna och Gotland, men även i Jönköpings län och Västra Götalands län.

I Västmanland var antalet nedlagda församlingar störst 2000-2005 med 16,7 %, men under den senaste 5-årsperioden har utvecklingen vänt och minskningen är endast 4,4 %.

Under samma period har 115 nya församlingar grundats, men det är fortfarande fem gånger fler församlingar som försvunnit genom sammanslagning eller upplösning. Men när det gäller församlingsplantering så har takten istället fördubblats 2006-2010, jämfört med 2001-2005. De flesta församlingar planteras i Stockholms län, föjt av Västra Götaland och Skåne. Stockholms län är det enda län där antalet församlingar ökar och inte minskar, men antalet församlingar hade behövt öka ännu mer om man ser till befolkningsökningen under samma tid.

Att grunda nya församlingar bara positivt

Sammantaget kan man säga att om vi ska behålla den församlingstäthet som vi har idag sett till befolkningen (idag 3900 invånare per församling), behöver mellan 1200 och 1300 nya församlingar grundas fram till 2025.

Undersökningen visar också att nygrundade församlingar inte "stjäl" medlemmar från redan etablerade frikyrkoförsamlingar, utan bidrar även till att dessa växer. På orter där flera nya församlingar planteras, ökar det totala antalet frikyrkomedlemmar samtidigt som medlemstappet i de redan etablerade församlingarna minskar.

Antalet frikyrkomedlemmar minskar mindre

Jämfört med minskningen av antalet församlingar, ser minskningen av antalet medlemmar mindre alarmerande ut, med en sammantagen medlemsminskning på 8 % under 10 år. Minskningen avtar dessutom under den senare delen av perioden.

I Stockholms län och i Västmanlands län ökar antalet frikyrkomedlemmar, en trend som hör samman med att antalet församlingar ökar, eller där församlingstappet minskar som i Västmanland. Men ser man också till befolkningsförändringarna, så är inte medlemsökningen lika positiv. Dock har läget förbättrats de senaste fem åren.

Rainer Refsbäck