Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Förslaget skickades tillbaka - åtgärder vidtas kanske nästa år
Dela

Förslaget skickades tillbaka - åtgärder vidtas kanske nästa år

Efter ett års väntan på uppföljningen av "försoningsprocessen" som inleddes vid generalkonferensstyrelsens årsmöte förra hösten blev det så dags på måndagseftermiddagen. Efter över 5 timmar av presentation och debatt beslutade generalkonferensstyrelsen att de föreslagna åtgärderna mot unioner som avviker i sin tillämpning av samfundets regelverk måste hänvisas tillbaka till kommittén som ansvarar för försoningsprocessen "unity in mission". 184 röstade för detta och 114 mot.

Dagarna innan årsmötet inleddes började rykten florera om att det förslag som skulle läggas fram handlade om att alla ledamöter i generalkonferensstyrelsen framöver måste skriva under på att de är lojala med Adventistssamfundets tro och lära och håller sig till Generalkonferensens regelverk. Först därefter har man rätt att delta i generalkonferensstyrelsens sammanträden med yttrande- och rösträtt. Det visade sig på måndagseftermiddagen att ryktena inte var grundlösa.

Men, som sagt, det föreslagna dokumentet vann inte generalkonferensstyrelsens gillande utan hänvisades vidare till kommittén som övervakar försoningsprocessen. Dokumentet kan läsas i sin helhet och finns att ladda ner längst ner på sidan.

Transeuropeiska divisionens (TED) ordförande Rafaat Kamal gjorde följande vädjan i sitt anförande i debatten:

"Herr ordförande, jag står här inför dig för att be om förståelse och faktiskt hjälp. Statistiken som visades i söndags visar att medlemmarna i Europa utgör 2-3 % av alla medlemmar i världen. Ibland har den lilla storleken använts emot oss. Men jag önskar att vi kunde vända på det och säga, att på grund av att vi är så små så behöver vi hjälp, vi behöver den lilla extra förståelsen. Vi var bland de första divisionerna som kallade på pastor Lemon ["unity in mission" kommitténs ordförande] att komma och arbeta med oss så att vi kunne uppnå någon form av dialog. Oavsett beslutet idag och framtida beslut eller beslutet vid Generalkonferensförsamlingen, så tenderar vi att agera snabbt för att uppmuntra våra unioner - som är generalkonferensens grundstenar - att arbeta tillsammans som världskyrka. Men vi har väntat på återkoppling, vi hade vårt första möte men fick ingen återkoppling. Det är en liten besvikelse i processen, så vi har inte ens bokat ett andra möte för att komma vidare. Vi måste också förstå, herr ordförande, att vi har här att hantera tre valmanskårer som har fattat beslut i en viss riktning. Det handlar inte om någon enskild missionsföreståndare, eller några typer i en samfundsstyrelse, utan det handlar om alla medlemmar i en del länder. Min fortsatta stora oro är våra ungdomar och barn som påverkas av den här diskussionen. De får höra det från höger till vänster. Deras åsikter och identitet som adventister påverkas i hög grad av denna diskussion. För många av dem är det här förvirrande, det är en show, det framstår som en cirkus. För de förstår inte helt problemen. Så herr ordförande, jag vill vädja för att i vårt samfundssammanhang, speciellt i vår del av Europa, att det enda som verkligen kan fungera är att vi använder mjuk makt, där vi ägnar tid till samtal, övertalning, att be tillsammans. Jag vädjar om att vi håller oss till det som röstade om förra året för att uppnå bättre resultat."

Bobby Sjölander, missionsföreståndare i den svenska unionen hade detta anförande:

"Jag står här idag och representerar en union med ungefär 2800 medlemmar i ett land med 10 miljoner invånare. Och jag tror att situationen ser lite olika ut i land efter land i världen och i kyrkan. I vår LEAD-konferens kanske du noterade den lilla informationen om Sverige på sidan 39, där det står att endast 2 procent av svenskarna går i kyrkan regelbundet och ungefär 1 procent av dessa är sjundedagsadventister. Och det är verkligheten i min värld, i ett mycket sekulärt och postmodernt samhälle. Men vet ni vad? Tillsammans med våra medlemmar och pastorer känner vi att det stora missionsuppdraget som Jesus gav oss kallar oss att vara trofasta även i Sverige. Det är därför jag står här idag. Ibland känner jag att vi utpekas som rebeller och bråkmakare. Ja, vi har upphört att ordinera våra pastorer och inviger våra pastorer istället. Men låt mig berätta varför. Vi vill nå ut till alla i Sverige med adventbudskapet, men vi har så ofta funnit att människor lämnar när de förstår att kyrkan behandlar manliga och kvinnliga pastorer olika. Kyrkan i Sverige är lojal med världskyrkan och vi står fasta vid de 28 grundläggande läror som vi delar med varandra. Kyrkan i Sverige känner också att den heliga Anden har lett oss i dessa beslut för Guds mission i Sverige. Vi står fasta bakom vår kyrka i det uppdraget men vi behöver också gå framåt. Därför föreslår och vädjar jag till att dokumentet behöver bearbetas mer innan röstar på det."

Efter att beslutet var fattat att återsända förslaget gav Bobby följande kommentar till pastorerna:

- Beslutet som fattades var nog det bästa. Nu får vi jobba vidare med att påverka processen med fortsatt förbön och dialog med divisionen och förhoppningsvis också GC.

För den som i efterhand vill följa debatten som föregick omröstningen finns den att se här:

Sammanfattning av förslaget

Dokumentet Procedures for reconciliation and adherence in church governance: phase II (se nedan; översatt "Förfaringssätt för försoning och trohet i samfundets styre: fas 2") är drygt 13 sidor långt. I inledningen förklaras att processen av dialog, bön och sökande efter lösningar som beslutades vid förra årsmötet fortsätter. Men att den andra fasen i motsträvighetsprocessen ("process of non-compliance"), som förklaras i detta dokument, ska verkställas inför årsmötet 2018. Sex av dokumentets sidor redogör för för betydelsen av och legitimiteten i en samfundsorganisation och ordning för att säkra samfundets enhet och förmåga att utföra sitt uppdrag.

Den del som handlar om hanteringen av motsträviga unioner består av fem sidor. För att definiera motsträviga brott mot regelverket delar man upp dem i tre kategorier: 1) Adventistsamfundets tro och lära (här finns redan åtgärder föreskrivna i regelverket); 2) GC:s beslut och regelverk som anses påverka samfundets enhet negativt om de inte verkställs (dessa ska avgöras av överordnad organisation tillsammans med GC:s administration); och 3) regler, initiativ och tillämpningar av mer lokal natur som inte går emot GC:s beslut och regelverk och inte påverkar samfundets enhet (dessa är upp till unionen själv att avgöra). I huvudsak är det kategori 2 som förslaget handlar om.

I första hand föreslår dokumentet att varje union där "motsträvighet" kan påvisas själva ska lösa problemet genom att byta ut förtroendevalda som anses vara källan till problemet. Ansvaret faller på samfundsstyrelsen eller unionsmötet, en ordning som redan finns föreskriven i regelverket.

Det nya som förslaget för fram är att generalkonferensstyrelsen (som hittills endast kan vidta åtgärder mot förtroendevalda inom Generalkonferensens och divisionernas organisation) ska kunna vidta åtgärder direkt mot motsträviga unioners representanter i generalkonferensstyrelsen. Detta ska enligt förslaget göras genom att alla ledamöter i generalkonferensstyrelsen inför årsmötet 2018 ska avlägga en försäkran om att man är lojal med alla beslut som fattats av Generalkonferensförsamlingen, generalkonferensstyrelsen och med Generalkonferensens regelverk. Kan man inte skriva under på detta, eller om uppriktigheten kan ifrågasättas, så nekas man både yttrande- och rösträtt i generalkonferensstyrelsen.

Man går så långt att man även vill kräva denna lojalitetsförklaring av tilltänkta delegater till generalkonferensförsamlingen.

De drygt två sista sidorna är en samling citat av Ellen White där hon talar om vikten av enhet och kyrkoordning.

Så långt förslaget som diskuterades och skickades tillbaka utan att röstas igenom. Först vid GC:s årsmöte 2018 kan diskussionen återupptas. Finns det då kvar förslag som handlar om att frånta ledamöter deras stadgeenliga rättigheter måste beslutet fattas med 2/3 majoritet oavsett om det blir i generalkonferensstyrelsen eller generalförsamlingen 2020.

Rainer Refsbäck missionssekreterare