Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Förslag på åtgärder mot unioner som inte följer reglerna

Generalkonferensens administration har den 17 juli lagt fram ett förslag på åtgärder som ska diskuteras och beslutas av divisionsledarrådet och generalkonferensstyrelsen senare i höst. Åtgärderna är tänkta att få unioner som på något sätt avviker från generalkonferensens regelverk att rätta sig i ledet.

Generalkonferensledningen tar ett steg framåt i vad man kallar ”enhetsprocessen”. Processen med att uppnå enhet i hur unionerna följer regelverket inleddes vid generalkonferensstyrelsens årsmöte 2016 med en ”försoningsprocess”. Då riktade man sig mot de unioner som valt att hantera pastorernas ordination på ett avvikande sätt, främst i Nordamerika och i viss mån även Skandinavien. Den svenska unionens beslut 2016 och 2017 att upphöra med ordination av manliga pastorer och endast använda den lägre behörigheten ”commissioned credentials” för alla pastorer är en sådan avvikelse. ”Försoningsprocessen” skulle följas upp med konsekvenser året därpå. Men dessa konsekvenser – som nu omfattade alla avvikelser från regelverket, inte enbart i fråga om ordination – mötte kraftigt motstånd och sändes tillbaka av årsmötet 2017. Mycket av kritiken låg i att generalkonferensledningen inte varit öppen med sitt förslag i förväg och på så sätt hindrat diskussion och konsekvensanalys och att flera av konsekvenserna uppenbart stred mot generalkonferensens egna stadgar.

Generalkonferensen tog till sig av kritiken. Under året har man genom en enkät försökt förstå hur samfundsledare i världen tänker kring frågorna om brott mot regelverket och fortsatt dialogen med unioner och divisioner där samfundet upplever svårigheter att följa regelverket som skiljer på mäns och kvinnors pastorsbehörighet. Man har nu också i god tid publicerat sitt förslag så att det kan diskuteras öppet inför höstens beslut i generalkonferensstyrelsens årsmöte 11–17 oktober.

Nya konsekvenser

Dokumentet som tagits fram med åtgärder kallas ”Respekt för och tillämpning av beslut fattade av generalkonferensförsamlingen och generalkonferensstyrelsen” (”Regard for and Practice of General Conference Session and General Conference Executive Committee Actions”). Där skissas en process för hur samfundsenheter som inte följer regelverket i första hand själva ska identifiera och anmäla dessa avvikelser till organisationsnivån ovanför. Det är administrationen i den organisationsnivå som står närmast frågan som ansvarar för att planera och genomföra åtgärder för att följa regelverket. Sker ingen identifiering, anmälan eller åtgärd är det organisationsnivån ovanför som är skyldig att se till att underliggande organisationsnivå tar sitt ansvar.

Processen som ska leda fram till regelefterföljelse ska bestå av bön och dialog, klara skriftliga förklaringar som definierar vad som uppfattas som regelbrott i det specifika fallet, möjlighet för ledare i enheter som inte uppfattas följa regelverket att yttra sig både skriftligt och muntligt, en samtalston som gör det möjligt att uppnå enhet och en rimlig tidsram. Lyckas man inte uppnå regelefterföljelse med dessa åtgärder, hänvisas frågan till någon av flera granskningskommittéer som ska upprättas för att granska regelefterlevnaden. Dessa kommittéer kan då komma med rekommendationer för hur frågan ska hanteras i varje specifikt fall.

Vidtas inga åtgärder av organisationsnivån närmast frågan, faller ansvaret på organisationsnivån ovanför att lösa frågan. Lyckas inte detta ska samma organisationsnivå inleda en process som leder till konsekvenser för samfundsenheten eller ledaren som valts av valkretsen för samfundsenheten som inte följer reglerna. En missionsföreståndare (eller unionsledare) representerar ju både valkretsen (unionens medlemmar) som valt missionsföreståndaren, men också världssamfundet genom de betingelser som ställs i regelverket och är självskriven i generalkonferensstyrelsen i kraft av sitt ämbete.

Konsekvenser om processen inte leder till rättelse

Konsekvenserna som det talas om kan generalkonferensstyrelsen besluta om med enkel majoritet och det finns två alternativ: Varning eller skarp tillrättavisning.

En varning kan tillämpas på en union som följer generalkonferensförsamlingens eller generalkonferensstyrelsen beslut men som har fattat beslut som inte följer samfundets praxis som den uttrycks i generalkonferensens stadgar eller regelverk. Varningen riktar sig i allmänhet till en samfundsenhet som inte följer regelverket och syftet är inte att identifiera någon person med någon påföljd eller omnämnande.

En skarp tillrättavisning kan tillämpas på ledaren för en union som inte följer generalkonferensförsamlingens eller generalkonferensstyrelsens beslut eller generalkonferensens regelverk. I praktiken går tillrättavisningen till på det sättet att varje gång unionsledaren vill utnyttja sin rätt att yttra sig i generalkonferensstyrelsens sammanträden så kommer ledamöterna informeras om att unionsledaren har fått en skarp tillrättavisning.

Om varken varning eller skarp tillrättavisning leder till någon rättelse kan generalkonferensens granskningskommittéer rekommendera generalkonferensstyrelsen att unionsledaren i fråga utesluts ur generalkonferensstyrelsen på grund av att ledaren har misskött sitt uppdrag.

Hjälper inte uteslutning så kan granskningskommittén föreslå andra åtgärder som finns tillgängliga i generalkonferensens stadgar och som endast generalkonferensstyrelsen eller generalkonferensförsamlingen kan fatta beslut om. Det kan röra sig om att extrainkalla ett unionsmöte eller utesluta unionen ur det internationella samfundet.

Även en överklagandeprocess finns med i detta förslag till åtgärder som gör det möjligt för en union att begära att åtgärder omprövas.

Detta förslag till process och konsekvenser kommer att diskuteras av divisionsledarrådet efter sommaren och även diskuteras och beslutas av generalkonferensstyrelsen 11–17 oktober. Redan den 14 augusti ska generalkonferensledningen lägga fram ett förslag på vilka personer som ska ingå i granskningskommittéerna som ska ha till uppgift att granska efterlevnaden och föreslå åtgärder vid avvikelser från regelverket.

Rainer Refsbäck

Du kan läsa förslagstexten i sin helhet här (på engelska).

Arbetsbeskrivning för granskningskommittéernas arbete (på engelska).