Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Fokus på mission
Dela

Fokus på mission

Vid generalkonferensstyrelsens årsmöte som pågått sedan i onsdags förra veckan låg fokus på kyrkans uppdrag att nå människor för Jesus och förbereda dem för hans ankomst.

Generalkonferensstyrelsens mest betydelsefulla sammanträde under ett år är årsmötet som sker under oktober månad. Så här efter att generalkonferensens generalförsamling har hållits (vilket skedde i juni i år) så handlar sammanträdet ofta om att omstrukturera kommittéer och andra mer formalia. Men eftersom generalförsamlingen var uppskjuten två år, har många sådana frågor lösts redan i väntan på den. Istället kom mycket fokus att sättas på mission.

Eftersom generalkonferensstyrelsens årsmöte samlar Adventistsamfundets ledare från hela världen så inleds sammankomsten med en s.k. "LEAD conference", med fokus på utbildning och utveckling av ledarskap. Olika föreläsare och experter förmedlade kunskap och inspiration med fokus på mission, uppdraget att nå världens onådda, att "go beyond our horizons" (sträcka oss längre än vår horisont).

Generalkonferensens sekreterare, Erton Köhler inledde med orden: "Kära delegater, vårt främsta mål är att inspirera, utbilda och utmana er att arbeta på ett integrerat sätt för att nå hela världen med de tre änglarnas budskap." Uppdraget som ligger framför oss är att i två tredjedelar av jordens befolkning är 95 % av människorna onådda med evangeliet om Jesus. Antalet ateister och "postkristna" (människor med viss erfarenhet av kristendom men som vänt den ryggen) växer lika snabbt som antalet kristna i världen, med ca 1 % per år. I större delen av västvärlden säger mer än hälften av alla unga människor att de inte längre tror på religion. Den framväxande postkristna, postmoderna och sekulariserade kulturen leder till en allt större misstro mot religiösa organisationer och institutioner, växande relativistisk inställning och betydelsen av personlig valfrihet.

Trots dessa utmaningar så finns det också möjligheter. Människor är intresserade och upptagna av livsstil, hälsa och välmående, samtidigt som livsstilssjukdomar, mental ohälsa och stress ökar. Här finns många möjligheter för adventisternas hälsobudskap och sabbatsfirande som kan hjälpa människor att omvärdera sina familjer, gemenskap och Gud.

Jamie Eckert, konsult, coach och författare, underströk vikten av att anpassa våra evangelistiska insatser för att nå människor med olika kulturer och trosuppfattningar. Hon varnade dock för att glömma bort att möta människor där de befinner sig eller att undvika att dela med sig av adventbudskapet i sin helhet. Eckert redogjorde för en praktisk plan för "missionell byggnadsställning" som består av tre steg för att optimera missionaliteten eller förmågan att genomföra uppdraget:

  • Identifiera - Identifiera gruppen i det område som du försöker nå och tro att du kan nå dem. 
  • Studera och be - Studera under bön deras tro och invändningar mot kristendomen.
  • Bygg upp - Börja bygga upp en byggnadsställning som omfattar hela evangeliets budskap.

Eckert uppmanade samfundsledarna att verkligen följa i Jesus fotspår, som själv mötte människor där de var och var lyhörd för deras olika trosuppfattningar när han försökte bryta ner de barriärer som hindrade dem från att ta emot hans budskap.

Biträdande generalkonferenssekreterare Hensley Moorooven uppmanade samfundsledarna att tänka nytt och konkret kring hur man kan inspirera medlemmarna att använda både "knän, händer och fickor" för att stötta sin församling i missionsuppdraget: "Det är inte tid att fortsätta som vanligt, utan tid för uträtta ett ovanligt missionsuppdrag."

Fokus på de tre änglarnas budskap

Generalkonferensledningen och dess avdelningar har sedan en tid börjat ett förnyat fokus på de tre änglarnas budskap i Uppenbarelseboken 14, ett fokus som adventistförkunnelsen haft sedan samfundet grundades i mitten av 1800-talet. Under årsmötet presentrerades en rad initiativ, material och resurser som utvecklas och görs tillgängliga från generalkonferensens håll. Bl.a. hemsidan Threeangels.info, som samlar undervisning, forskning och artiklar i ämnet. I den transeuropeiska divisionen har pastorsförbundets ledare Patrick Johnson skrivit boken "Love fights back" som bygger på en serie predikningar och undervisning som han bl.a. höll i Sverige. I de skandinaviska unionerna arbetar man sedan en tid med att skräddarsy eller hitta nya infallsvinklar till detta fokus på de tre änglarnas budskap i den speciella kontext som råder här med sekularisering och postkristendom.

Nedgång återhämas

I generalkonferenssekreterare Erton Köhlers rapport kring samfundsstatistiken visar att 2021 (som är fokus under årsmötets rapporter) så har samfundet börjat återhämta sig på flera områden efter nedgångsåret och det första pandemiåret 2020. Under 2020 hamnade antalet nyintagna medlemmar på drygt 800 000 världen över, vilket är ovanligt då antalet legat stadigt kring 1,3 miljoner nya medlemmar årligen. Men under 2021 har antalet nya medlemmar åter nått över 1 miljon. Ett liknande återhämtningsmönster ses i tiondegåvorna, där tiondet minskade något under 2020 jämfört med 2019. Tiondet 2021 överstiger även tiondeintäkterna i världen före pandemin (2,67 miljarder US dollar). Dock återhämtar sig inte övriga gåvor på samma sätt, exempelvis gåvor till missionen. Detta är dock i linje med en stadig trend, där fördelningen mellan tionde och missionsgåvor år 1920 var 51 % respektive 49 %, idag är fördelningen 73 % respektive 27 %.

En stor fråga för samfundet globalt och lokalt är hur man kan behålla fler av de medlemmar som strömmar till. Över tid visar det sig att 42 % av medlemmarna lämnar samfundet (då räknas inte de som avlider). Ofta är det konflikter, livskriser eller att man upplever sig osynlig i församlingsgemenskapen som är orsaken till att man lämnar. Missionsfokuset får inte bara hamna på människor som står utanför församlingen, utan behöver också omfatta grupper i församlingen som riskerar att marginaliseras. En helhetssyn på människan och evangelisation behöver prägla församlingen (lite åt det håll som nämndes tidigare om missionell byggnadsställning). Ofta kan meningsfulla missionsuppdrag riktade till samhället och till de behövande bidra till att medlemmar blir engagerade, känner sig sedda och utrymmet för konflikter minskar. Ett fokusskifte från inåt till utåt behövs.

Missionsinriktad ekonomi

Ekonomichefen Paul H. Douglas underströk i sin rapport att samfundsledningen hoppas att en större förändring i användningen av medlen kommer att bidra till att mindre pengar går till administrativa tjänster och mer till riktad missionsverksamhet i frontlinjen runt om i världen.

"Det finns ett gammalt talesätt som säger: 'Satsa pengarna där du har munnen'", sade Douglas till delegaterna. "Jag skulle vilja översätta det ordspråket till oss i dag genom att säga: 'Vi måste satsa våra pengar där missionsuppdraget finns'." Ett sätt som detta kommer att synas på är att generalkonferensens budget kommer att redovisas på ett nytt sätt från och med nästa år, där traditionella kostnadsställen som personal, material, byggnader, etc. kommer att bytas ut mot begrepp som visar på vilket sätt medlen kommer att användas i missionsuppdraget: missionsprojekt, stödinsatser, utbildning och media förutom kostnader för administration. "För det otränade ögat säger inget av [de nuvarande budgetposterna] något. De berättar vem som fick vad, men de säger inget om vad vi uträttade", sade han.

Paul Douglas ger ett exempel på hur generalkonferensledningen fattat annorlunda beslut sedan man kommit fram till det nya fokuset på mission i alla aspekter av administrationen. Generalkonferensen fick för en tid sedan ett betydande arv som tidigare lätt hade bakats in och fyllt den vanliga verksamhetsbudgetens djupa hål, men man bestämde sig för att avsätta och placera pengarna där missionen finns istället. Nu kommer dessa medel att göras tillgängliga för lokala församlingars missionsprojekt runt om i världen.

Douglas förklarade att syftet med det annorlunda beslutet är att inspirera lokala församlingar att engagera sig i att nå sina samhällen, att investera i kyrkans frontlinjeuppdrag på lokalplanet och att påverka världen för Kristus, ett samhälle i taget. Han berättade att hittills har 19 projekt godkänts för 2023 till ett värde av 18 575 539 SEK.

Projekten omfattar bland annat att bjuda in en Adventkyrkas grannar till en kvartersfest med blodtrycksmätning, matlagning, bondens marknad, psykisk hälsa och tandvård i Denver, Colorado, USA. Dessutom öppnas och utvecklas ett välkomstcenter, en lokal för socialt arbete och evangelisation i Genève, Schweiz, och det byggs ett ungdomscenter i Lome, Togo. Medlen kommer också att användas för en potatisodling för utdelning av mat till fattiga, offentliga skolmåltider och utbildning i Moab, Utah, USA, förse två stammar i Harer, Etiopien, med biblar och bygga en förskola för barn i åldrarna 2-5 år som förberedelse för grundskolan i Musuing, Zimbabwe.

En liten sidonotering i det här sammanhanget är att denna fond nämndes redan vid sommarens generalförsamling, vilket uppmärksammats av någon församling även i Sverige. Tyvärr har ännu inte information om villkor getts och ansökningsförfarandet öppnats för vår division. Adventistsamfundet i Sverige kommer inom kort att informera om och ta emot ansökningar som kommer att hållas i beredskap tills denna möjlighet öppnar sig.

Här hittar du alla artiklar (på engelska) om årsmötena. Här kan du i efterhand se mötena. För den som vill ta del av korta och dagliga kommentarer på danska av Thomas Müller, missionsföreståndare i Adventistkirken i Danmark, så finner du dem på Facebook här!

Rainer Refsbäck missionssekreterare