Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Fler öppna för att kvinnor kan ordineras

Den teologiska delen av studiet av ordinationsfrågan är nu avslutad. Åtminstone tio av Adventistsamfundets 13 världsregioners bibelforskningskommittéer (BRC) säger att de antingen rekommenderar ordination av kvinnor till pastorer eller kan tolerera att det görs i en del regioner i världen utan att det skadar kyrkans enhet.

Av de 13 divisionerna, har fem meddelat att de är positiva till kvinnors ordination, två har delade meningar, medan fem andra inte är positiva, men att de inte kommer att opponera sig om världssamfundet röstar för ordination. En division meddelar att de inte är för kvinnors ordination överhuvudtaget. Samtliga rapporter betonar att forskningen bedrivits genom en känslig process där Bibeln och profetians ande har studerats under bön.

Adventistsamfundet är mitt uppe i en femårig studieprocess för att förstå den bibliska grunden för ordinationsteologin, hur den förhåller sig till kön och vilka konsekvenser det skulle få om kvinnor tillåts ordineras. Adventistsamfundet ordinerar idag inte kvinnliga pastorer.

Processen sattes igång sedan Generalkonferensens (GC) generalförsamling 2010 lovades en grundlig undersökning av ordinationsteologin. Var och en av Adventistsamfundets 13 världsdivisioner har kallat samman sina bibelforskningskommittér och lämnat sina rekommendationer till GC:s studiekommitté för ordinationsteologi (TOSC). Under förra veckan presenterades dessa rapporter när GC:s TOSC sammanträdde, vilket var det tredje sammanträdet för kommittén. Studiekommittén har tidigare haft två veckolånga sammanträden, och ett fjärde och sista möte är planerat till juni. Avhandlingarna från alla möten kommer att finnas att läsa på GC:s Arkiv, statistisk och forskningskontorets webbplats. Divisionsrapporterna kommer att sammanställas i en större rapport som kommer att presenteras för GC:s styrelse för övervägande vid årsmötet hösten 2014.

Rättfram debatt

Förra veckans möte, från 21 till 25 januari i Columbia, Maryland, handlade om att presentera teologin och beskriva de alternativ som kan göra en global enighet möjlig när det gäller ordinationsfrågan i förhållande till kön. Mycket av diskussionen fokuserade på betydelsen av ”huvud” i 1 Kor 11:3-16.

Diskussionerna har ibland varit intensiva men har genomförts med respekt och på ett trivsamt sätt.

”Dessa möten har presenterat rättframma – mycket rättframma – beskrivningar av positionerna på båda sidor i denna fråga”, sa Artur Stele, TOSC:s ordförande och ledare för samfundets Bibelforskningsinstitut,  till Adventist Review. ”Jag tror att alla som har deltagit i denna process har kommit med en genuin önskan att ta reda på vad Guds ord undervisar, och hur vi kan identifiera lösningar som hjälper samfundet att vara fokuserat på sitt världsomspännande uppdrag. Jag har glatts åt den växande känslan av kamratskap och förståelse under tiden vi gått framåt i denna process.”

Artur Stele meddelade delegaterna på fredagen att tiden för att forska och studera i frågan hade kommit till ett slut. ”Från och med nu ska vi ta en ny riktning. Från och med nu, och under mötet i juni, vi kommer att söka efter lösningar”, sa Stele.

Vid det sista TOSC sammanträdet i juni, förväntas kommittén komma med rekommendationer till GC:s styrelsemöte i oktober. Därifrån kommer sannolikt en rekommendation att sättas upp på agendan för Generalkonferensens generalförsamling 2015.

Känsla av enhet

TOSC:s viceordförande Geoffrey Mbwana sa att oavsett vad som i slutändan beslutas, så finns en känsla av enighet bland TOSC:s delegater.

”Samtliga divisioner har indikerat att de är villiga att arbeta framåt för samfundets uppdrag, oavsett vilket beslut som fattas”, sa Mbwana. ”Det har verkligen varit en tröst för oss.”

Under avslutningen av sammanträdet höll Geoffrey Mbwana en presentation med titeln ”Vi behöver varandra”, där han konstaterade att ”det är lättare att bygga ett staket än att bygga en bro” och att TOSC:s medlemmar måste ”bygga en bro för vårt folk att gå på, inte att lämna.”

Gordon Bietz, ledare för Southern Adventist University och ordförande i Nordamerikanska divisionens (NAD) TOSC, delade sina tankar om mötena: ”Möjligheten att tala, lyssna och till gemenskap med dem som har olika övertygelser i frågan om kvinnors ordination var värdefull och har ökat min förståelse för de olika sätt som vi närmar oss Bibelns ord. Jag är djupt tacksam för det starka engagemang som alla hade för att upprätthålla samfundets enhet och jag är optimistisk om att vi kommer att finna en väg framåt för att behålla vår enhet.”

”På betydande sätt passerade TOSC en kritisk vändpunkt under vår tredje vecka tillsammans”, sade Dwight Nelson, överpastor i Adventkyrkan Pioneer Memorial vid Andrews University. ”Vi kan nu formulera varandras utgångspunkt i tolkningen av de framträdande bibelställena. Och nu inser vi hur viktig gemensam bön är i försöken att upptäcka Guds vilja för vår världskyrka. Så bönen måste tillta i styrka.”

JoAnn Davidson, professor vid Adventistsamfundets teologiska seminarium var uppmärksam på tonen i mötena där de olika åsikterna som finns till stöd på varje sida diskuterades: ”Det har varit en vecka av intensiv gemenskap. Jag blev påmind om tiderna i den tidiga kristna kyrkan (Apg. 15) och Adventistsamfundets tidiga historia, där det fanns debatt. Genom den växte kyrkan sig starkare, och det kommer vi också att göra!”

Rapporterna i sammanfattning

Vi har tidigare rapporterat om flera av divisionernas rekommendationer. Nedan följer en sammanfattning av varje divisions rekommendation till TOSC förra veckan. Varje position presenteras genom att citera direkt från rapporterna i grundläggande och kortfattad form:

Östra Centralafrikanska divisionen: ”Efter noggrann undersökning av Bibeln, Ellen Whites skrifter och de akademiska uppsatserna som är för ordination av kvinnor och de som är emot, är det fortfarande inte oklart om huruvida [kvinnor] kan ordineras till pastorer ... Kommittén är nästan övertygad om att det finns två möjligheter: A. Båda sidor i debatten om kvinnors ordination förstår inte riktigt de nytestamentliga ställen som ser ut att handla om att kvinnor inte bör ordineras, B. Hela samfundet har inte funderat tillräckligt på det arbete som är unikt för kvinnor och bekräftat detta för att föra Guds frälsande gärning och uppdrag framåt. Så, innan det finns fullständig klarhet om Bibelns verkliga avsikt i frågan, säger [vår BRC] ’inte än’ till ordination av kvinnor ... Vår kommitté är övertygad om att samfundet måste fortsätta ‘söka kunskap’, så att delegaterna vid generalförsamlingen i [San Antonio] 2015 kan ge ett gott resultat genom att rösta på ett intelligent sätt.”

Euroasiatiska divisionen: ”Mot bakgrund av det kulturella sammanhang i vilket samfundet ska fullgöra sin tjänst i Eurasiatiska divisionen, och med tanke på samfundets missiologiska intressen, avråder [divisionens] styrelse från ordination av kvinnor till pastorstjänst.”

Mellanamerikanska divisionen: ”Det finns inget explicit mandat i Bibeln för ordination av kvinnor till ledarskap i församlingen, men det finns inte heller något förbud mot det samma ... Den Mellanamerikanska divisionen är villig att acceptera det beslut som [Adventistsamfundet] i plenum fattar.”

Intereuropeiska divisionen: ”Eftersom ordination inte strider mot Bibelns lära och kan främja samfundets uppdrag, tror vi att det finns utrymme för samfundet att ordinera kvinnor för pastorstjänst ... Oavsett vilket beslut som övervägs, bör den grundläggande enheten i det världsomspännande samfundet bevaras i tro och praxis.”

Nordamerikanska divisionen: ”I harmoni med vår bibelforskning rekommenderar vi att ordination till evangeliets tjänst, som en bekräftelse på Guds kallelse, tilldelas av samfundet till män och kvinnor ... Kommittén rekommenderar ödmjukt att Nordamerikanska divisionen stödjer att varje division får rätt att överväga, genom bön och under den heliga Andens ledning, det lämpligaste sättet att hantera ordination av kvinnor till evangeliets tjänst.”

Nordasiatiska-Stillahavsdivisionen: ”Vi rekommenderar att världssamfundet prioriterar ’missionen först’ och att vi fokuserar på att dela de tre änglarnas budskap till världen. Det innebär att vi rekommenderar att både män och kvinnor bör uppmuntras och erkännas av samfundet genom ordination till pastorstjänst ... Vi rekommenderar vidare att genomförandet av ordination av kvinnor beslutas av varje division med hänsyn till dess inverkan på missionsuppdraget och enheten inom dess territorium.

Sydamerikanska divisionen: ”Kvinnor bör inte ordineras till pastorstjänst ... Samfundet bör ytterligare undersöka möjligheten med ordination av kvinnor och män till andra tjänster än den pastorala.”

Södra Stillahavsdivisionen: ”Södra Stillahavsdivisionens bibelforskningskommitté ser inte någon biblisk princip som skulle hindra kvinnor att bli ordinerade ... Den heliga Andens kallelse till både män och kvinnor måste erkännas. Det finns en känsla av orättvisa som måste åtgärdas ... Kyrkans uppdrag är en primär avgörandefaktor för praxis, både i Adventistsamfundets historia och i dess höjdpunkt när den heliga Anden blir utgjuten över både män och kvinnor under det sena vårregnet.”

Södra Afrika-Indiska oceandivisionen: ”Gamla testamentet och Nya testamentet visar att inga kvinnor ordinerades ... Eftersom det inte finns något bibliskt stöd för ordination av kvinnliga pastorer, då ska inte heller ordination av kvinnliga föreståndare förekomma.”

Sydasiatiska divisionen: ”Vi inser att det inte finns någon direkt undervisning i Bibeln eller profetians ande som antingen föreskriver eller förbjuder ordination av kvinnor till pastorstjänst. ... I avsaknad av direkt undervisningen i de inspirerade skrifterna accepterar vi den kyrkans auktoritet under den heliga Andens ledning att fatta ett beslut. ... Vi har inga invändningar om världssamfundet fattar beslut om att låta vissa regioner i världen att ordinera kvinnor till pastorstjänst.”

Sydasiatiska-Stillahavsdivisionen: ”[Sydasiatiska-Stillahavsdivisionen] kommer att följa Andens röst och världssamfundet och dess voterade beslut i juli 2015 vid GC:s generalförsamling.”

Transeuropeiska divisionen: ”Vi föreslår att Generalkonferensens generalförsamling år 2015 rekommenderas godkänna ett reviderat regelverk där unioner, vars unionsmöten och deras divisionsstyrelser har godkänt, får behålla en inkluderande pastorstjänst utan könsskillnader i samfundets verksamhet inom unionens territorium.”

Västra Centralafrikanska divisionen: ”Västra Centralafrikanska divisionen rekommenderar enhälligt att inte ordinera kvinnor till ordinerad pastorstjänst. Men om världssamfundet under Generalkonferensens generalförsamling röstar för kvinnors ordination, kommer inte [divisionen] att hota samfundets enhet trots att vi invänder oss mot ett sådant beslut. Istället kommer vi att betrakta kvinnors ordination som en samvetsfråga, och vi kommer att fortsätta studera och be om mer ljus över frågan, mer ljus än vi har nu.”

Den fullständiga rapporten från respektive divisions BRC kommer snart att finnas på GC:s Arkiv, statistik och forskningskontors webbplats.

ANN / NAD NewsPoints / Rainer Refsbäck