Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

En vädjan och uppskattning

Med tanke på sommarens beslut i ordinationsfrågan att inte låta divisionerna fatta regionala beslut om ordination av kvinnor, har ledarna för Generalkonferensen och divisionerna gått ut med en vädjan och uppskattning. Alla divisionsledare och generalkonferensledare står bakom detta uttalande som bekräftar kvinnans viktiga roll i samfundets och församlingarnas liv.

En vädjan och uppskattning

Till alla kyrkans enheter och medlemmar från Generalkonferensens och divisionernas ledare angående generalförsamlingens beslut om ordination sommaren 2015:

Kärnan i hela den kristna tron är en personlig relation med Kristus, trohet mot hans Ord och Kristuslika relationer i den kristna gemenskapen (Joh. 17:3, 17, 20, 21; 1 Joh. 4:7–11). Det finns tillfällen under trons resa då övertygade kristna kan ha olika åsikter (Apg. 6; 15). Dessa tillfällen kräver ömsesidig respekt, eftertänksamt lyssnande, innerlig förståelse och att underordna sig den heliga Andens ledning till enhet (Ef. 4:31, 32). Detta är förvisso sant när det gäller omröstningen den 8 juli 2015 i frågan om ordination under generalförsamlingens möten i San Antonio. Samtidigt som vi erkänner våra meningsskiljaktigheter vill vi uttrycka vår tacksamma uppskattning till samfundets medlemmar och enheter för att de erkänner världskyrkans beslut.

Kvinnornas roll bekräftas

Vi vill på nytt bekräfta att den heliga Anden ger gåvor till alla troende och att kvinnor spelar en viktig roll i kyrkans liv (Joel 2:28; 1 Kor. 12:11, 18). Deras engagemang, begåvning och talanger är en välsignelse för hela Kristus kropp. Beslutet som fattades i San Antonio ändrar inte på kyrkans förståelse för kvinnors roll i kyrkans liv, mission och tjänst vilket stöds av Församlingshandboken och beskrivs i Generalkonferensens och divisionernas regelverk (Working Policy). Gudfruktiga, andefyllda kvinnor vittnar effektivt för Kristus och används av den heliga Anden för att göra stora insatser för att främja hans rike.

Gå vidare tillsammans i missionsuppdraget

Sjundedags Adventistsamfundet är en världsomspännande organisation som hålls samman av den heliga Anden genom överlåtelse till Kristus, ömsesidigt erkända bibliska övertygelser, ett gemensamt uppdrag och en global organisationsstruktur (Upp. 12:1; 14:6, 7, 12). Generalkonferensens beslut i generalförsamlingen och regelverk är överenskommelser som görs tillsammans i Kristus kropp.

Vi vädjar till alla enheter att respektera beslutet som fattats av vår världsgemenskap samlad till generalförsamling, eftersom alla ensidiga och självständiga beslut som strider mot gemensamma beslut banar väg för splittring och söndring. Vi uppmanar alla enheter att arbeta nära divisionernas ledning för att se till att alla åtgärder står i harmoni med det gemensamt beslutade regelverket vars syfte är att främja kyrkans världsvida enhet och det uppdrag vi fått från himlen.

Mot bakgrund av vår tids allvar och hur snabbt Bibelns profetior uppfylls, inbjuder vi alla samfundets enheter och medlemmar att tillsammans med oss fortsätta sitt engagemang för Kristuslika relationer, ömsesidig respekt, trohet till Bibeln och ett målmedvetet fokus på att slutföra det profetiska uppdrag som anförtrotts Adventistsamfundet. Vi är hängivna global enhet för ett globalt uppdrag i förkunnelsen av det eviga evangeliet i de tre änglarnas budskap för att förbereda människor för Jesus ankomst (Upp. 14:6-12).

Detta uttalande lästes upp i inledningen av Generalkonferensstyrelsens årsmöte söndagen den 11 oktober 2015. Det röstades inte på av styrelseledamöterna utan mottogs som information.