Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Ekebyholmsskolan fick till stor del rätt mot Skolinspektionen

Sedan 2018 har Ekebyholmsskolan stått under en särskild granskning av Skolinspektionen. Den resulterade i ett vitesföreläggande på 100 000 kr i mars 2020, vilket skolan överklagade. I början av mars 2022 kom kammarrättens dom som till stor del ger skolan rätt.

Detta har hänt - bakgrund

  • De många turerna kring Skolinspektionens granskning av Ekebyholmsskolan har tidigare sammanfattats här. Förvaltningsrätten gav den 1 april 2021 skolan rätt i fråga om morgonsamlingarna som Skolinspektionen menade hade konfessionella inslag som inte var frivilliga. I fråga om undervisningen i evolutionsteorin stod förvaltningsrätten på Skolinspektionens sida. Dock kvarstod vitet om 100 000 kr trots att skolan till hälften hade fått rätt.
  • Ekebyholmsskolan överklagade förvaltningsrättens dom.
  • Den 20 december 2021 lade Skolinspektionen ner sitt ärende mot Ekebyholmsskolan då man ansåg att alla bristerna i undervisningen av evolutionsteorin i biologiämnet var åtgärdade. Processen med skolans överklagande av vitesföreläggandet fortsatte dock i kammarrätten.

Kammarrättens prövning

Ekebyholmsskolan överklagade till kammarrätten eftersom man inte ansåg att granskning av undervisningen i evolutionsteorin varit rättssäker. Dels saknar den sista punkten i föreläggandet stöd i författningen. Dels är alla de fem kraven i vitesföreläggandet oprecisa och saknar tydliga krav på hur skolan ska åtgärda bristerna:

  1. I planering och genomförande av undervisningen utgå från ämnets syfte och ta upp det centrala innehållet såsom det beskrivs i kursplanen och Skolverkets kommentarmaterial.
  2. Eleverna ska få undervisning om livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin, inklusive den för biologiämnet centrala kunskapen om artbildning och att allt liv på jorden har utvecklats från en gemensam urform.
  3. Säkerställa att undervisningen skapar förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden.
  4. Bildspel, inlämningsuppgifter och annat undervisningsmaterial som används i undervisningen om evolutionsteorin är icke-konfessionellt, sakligt, allsidigt, vilar på vetenskaplig grund och är förenligt med kursplanen i biologi.
  5. Att undervisningen på skolan, i såväl ämnet biologi som i andra ämnen, inte gör att eleverna kan få ett intryck av att evolutionsteorin är ifrågasatt inom dagens vetenskapliga konsensus.

Kammarrätten har först tagit ställning till om Skolinpektionen har haft stöd i lagen när man gett skolan vitesföreläggande för ovanstående brister. Därefter har kammarrätten tittat på om Skolinspektionens krav är så tydliga och precisa som lagen kräver så att de också kan åtgärdas och följas.

Skolan har hävdat att det saknas stöd i läroplanen eller kursplanen för att påstå att undervisningen inte får ge eleverna intryck av att evolutionsteorin är ifrågasatt "i såväl ämnet biologi som i andra ämnen" (se femte punkten). Det skulle innebära i praktiken att olika syn på livets uppkomst och föreställningar om skapelsen inte ens kan tas upp och diskuteras i exempelvis religionsämnet, där det hör hemma.

Kammarätten vill inte ta ställning till om det saknas stöd i författningen rörande formuleringen "i andra ämnen", utan upphäver skrivningen genom att hänvisa till att ”undervisningen om evolutionsteorin i ämnet biologi i grundskolan är ickekonfessionell, saklig, allsidig och vilar på vetenskaplig grund, samt är förenlig med kursplanen för ämnet biologi i grundskolan”. Men i sak får skolan rätt eftersom det är just denna formulering som skolan ifrågasatt - inte att undervisningen i biologi ska vara icke-konfessionell, saklig, allsidig och vila på vetenskaplig grund.

När det gäller tydlighet och precision går kammarrätten på skolans överklagande i tre av de fem punkterna. Kammarrätten skriver: "Vitet ska vara knutet till en klart definierad prestation eller underlåtenhet. Ett vitesföreläggande får i princip inte heller utformas på ett sådant sätt att det endast upprepar den aktuella regleringens lydelse... Normalt får inte heller ett föreläggande utformas så att det endast anger vilket resultat som ska uppnås."

Kammarrätten anser "att det inte av någon av de fem punkterna i sig framgår vilken eller vilka konkreta åtgärder som behöver vidtas för att vitesföreläggandet ska anses vara efterföljt." Men menar ändå att det i två punkter "ändå inte råder något tvivel om vad som krävs i form av konkreta åtgärder."

När det gäller punkt 1, 4 och 5 drar kammarrätten slutsatsen att vitesföreläggandet inte uppfyller de krav på tydlighet och precision som ställs och upphäver därför dessa punkter helt och hållet.

Med tanke på att dessa tre punkter upphävs och att förvaltningsrätten upphävde halva Skolinspektionens föreläggande i april 2021, sänker kammarrätten vitesbeloppet till hälften, 50 000 kr. Mot bakgrund av att Skolinspektionen redan i december 2021 beslutade att lägga ner ärendet och inte utkräva något vite, är kammarrättens beslut mer av formellt och pricipiellt värde.

Kammarrättens kritik

Även om Skolinspektionens föreläggande i punkt 2 och 3 enligt kammarrätten fortfarande brister i tydlighet och precision, menar man att motiveringarna är tillräckligt tydliga för att åtgärder ska kunna vidtas.

Punkt 2 handlar om ett bildspel och en inlämningsuppgift "som har ett oproportionerligt fokus på kreationism, Intelligent Design och evolutionskritik" - trots att de kritiserade frågorna hämtats från Skolverkets egna nationella prov. Kammarrätten anser "att den konkreta åtgärden består i att skolan ska upphöra med att undervisa om den kritik som framförts mot evolutionsteorin" och att det är möjligt för en domstol att bedöma om en sådan åtgärd har vidagits eller inte.

Samma sak gäller punkt 3 där kammarrätten går på Skolinspektionens linje att "undervisningen har innehållit ett ovetenskapligt ifrågasättande av evolutionsteorin som framställts som vetenskapligt" och att skolan ska "upphöra med att framställa ovetenskapligt ifrågasättande av evolutionsteorin som vetenskapligt."

Skolan har aldrig haft för avsikt att framföra argument för kreationism eller Intelligent Design i undervisningen, utan att hålla sig till de föreskrifter som finns i läroplanen om allsidighet och saklighet och kursplanens skrivning om de "biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet." Och, precis som Skolinspektionen säger i punkt 3: "Säkerställa att undervisningen skapar förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden."

Men det är uppenbarligen så att detta är svårt, för att inte säga omöjligt, att göra på en friskola med kristen profil att döma av Skolinspektionens kritik. Om den allsidiga undervisningen kommer in på evolutionsteorins begränsningar och föränderlighet, så kommer det att tolkas som kritik mot evolutionsteorin och ett främjande av kreationism eftersom det sker på Ekebyholmsskolan.

Kan man ana ett cirkelresonemang?

Skolan har hävdat att de brister som Skolinspektionen pekat på var åtgärdade redan den 11 mars 2019 när skolan lämnade in sin redogörelse för åtgärder, ett år innan vitesföreläggandet i mars 2020. Sedan mars 2019 har skolan inte gjort några ytterligare förändringar i undervisningen. Däremot har skolan i diskussioner med Skolinspektionen försökt förstå var gränserna går (hur man ska följa läroplanens krav på allsidighet etc.) och vilka åtgärder som måste vidtas för att undvika vitesföreläggande. Precis det som kammarrätten nu ger skolan rätt i, att det saknats tydlighet och precision från Skolinspektionens sida. Skolinspektionen har uppfattat dessa diskussioner som att skolan inte har haft för avsikt att rätta sig efter kraven, och därför inte fäst någon vikt vid skolans åtgärder. Kammarrätten menar att "Skolinspektionen hade därför fog att utgå från att bristerna kvarstod vid tidpunkten för aktuellt vitesföreläggande."

Skolinspektionen lade ner ärendet den 20 december 2021 därför att man ansåg att bristerna hade åtgärdats, utan att visa på vilka förändringar man syftar på och som ska ha skett sedan skolan vidtog sina åtgärder i mars 2019. Skolan menar att detta visar på att skolans åtgärdsplan från 2019 måste ha varit tillräcklig och att det inte fanns några brister då Skolinspektionen beslutade om vitesföreläggande ett år senare. "Kammarrätten anser emellertid att det inte framgår av beslutet av den 20 december 2021 att bristerna inte kan anses ha förelegat vid tidpunkten för nu utfärdande aktuellt vitesföreläggande." Därför ger kammarrätten Skolinspektionen rätt i att vitesföreläggandet var befogat.

Även om man kan ana en cirkelargumentation här så har Ekebyholmsskolans styrelse valt att inte ta saken vidare i något nytt överklagande. Skolinspektionens granskning under mer än 3 år har kostat skolan både värdefull tid och en del ekonomiska medel som kunde ha ägnats eleverna och personalen bättre.

Rainer Refsbäck missionssekreterare