Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

De här frågorna diskuteras och beslutas UPPDATERAD!

I morgon sätter Adventistsamfundets 60:e generalförsamling igång i San Antonio, Texas. Detta blir en av de mest omtalade generalförsamlingarna på mycket länge. Skälet är att hela samfundet sedan november 2011 varit engagerad i en studieprocess kring ordinationsteologin, en fråga som under årtionden debatterats och som nu väntas få någon form av lösning.

Vi hoppas kunna förmedla en del av händelserna och besluten som fattas här på adventist.se. De mer offentliga mötena kommer att sändas direkt och i repriser via hopetv.org/church och en del inslag också via lifestyletv.se (se mer detaljer här). Men förhandlingsmötena kan man inte följa i detalj om man inte är på plats.

Här redogör vi kortfattat för några av de frågor som ska diskuteras och beslutas under generalförsamlingens möten som pågår 2 – 11 juli. Agendan i sin helhet kan läsas på engelska i pdf-dokumentet nedan. De flesta punkterna har gått igenom flera olika kommittéer och slutligen Generalkonferensens styrelse innan de hamnat på agendan i sin nuvarande form.

Dag ett, torsdagen

De första agendapunkterna handlar om att godkänna förändringar som skett i samfundets organisation de senaste fem åren. Ett antal nya missionsfält, konferenser och unioner har bildats eller ombildats. Bl.a. har Finska unionen, sedan Finlands svenska Adventkyrka i maj 2014 upplöstes som distrikt, ansökt om status som församlingsunion (samma organisationsform som svenska unionen). Ett rekordstort antal nya unioner, 35 stycken, kommer att godkännas. Dessa behandlades under den första förhandlingsdagen, då också valberedningen för att tillsätta posten som ordförande för Generalkonferensen väljs. Redan under den andra förhandlingsdagen, första fredagen, väntas ett förslag på ordförande för de kommande 5 åren. Även sekreterare och ekonomichef kan komma att föreslås.

Under torsdagskvällen avlägger nuvarande Generalkonferensens ordförande, Ted N. C. Wilson sin övergripande rapport över de senaste 5 åren.

Dag två, fredagen

Under fredagens förmiddag kommer de övriga rapporterna från Generalkonferensens att behandlas: sekreterarens rapport, samfundsstatistikrapport och ekonomichefens rapport. När det finns nya förslag från Valberedningen kommer rapporterna att avbrytas för omröstning. Vid tidigare generalförsamlingar har oftast förslag till Generalkonferensens ordförande kunnat behandlas så tidigt som den andra förhandlingsdagen.

Dag fyra, söndagen

Församlingshandboken

De flesta ärenden som berör Församlingshandboken kommer att tas upp under den fjärde dagen, söndagens förhandlingsmöten. Bland förslag till förändring i Församlingshandboken finns en tydligare ordning för hur konflikter mellan olika organisationsnivåer ska hanteras och ärendevägen till högsta beslutande instans, Generalkonferensens generalförsamling.

Ordet ”minister” byts ut mot ”pastor” för tydlighetens skull överallt.

Församlingsdisciplin och medlemsskap

Formuleringarna kring skälen för församlingsdisciplin förtydligas när det gäller frågor som rör äktenskapet. Nu föreslås formuleringen: ”3. Överträdelse av det budord som lyder: ’Du skall inte begå äktenskapsbrott’ (2 Mos. 20:14; Matt. 5:28), så som det berör äktenskapet, det kristna hemmet, bibliska normer för moraliskt uppträdande och alla slags handlingar av sexuellt umgänge utanför äktenskapsrelationen och/eller sexuella handlingar utan samtycke inom äktenskapet vare sig lagliga eller olagliga. Sådana handlingar omfattar men begränsas inte till sexuellt utnyttjande av barn, liksom utnyttjande av svaga vuxna. Äktenskapet definieras som en offentlig, juridiskt bindande, monogam, heterosexuell relation mellan en man och en kvinna.
4. Produktion, användning eller distribution av pornografi och andra sexuella perversioner” (Ändringsförslag Church Manual, s. 61).

En fråga som ibland orsakat problem i svenska församlingar och därför bl.a. drivits av den svenska unionen och vår division, är frågan om ordningen för utträde ur församlingen. Församlingshandbokens tidigare skrivning gjorde att utträden kunde dra ut under flera månader, vilket ofta skapat irritation hos den som begärt sitt utträde. Nu föreslås följande ordning som står i bättre harmoni med föreningsfriheten (en grundlag i många länder): ”När en medlem skriftligt begär sitt utträde ur församlingen måste församlingsstyrelsen verkställa begäran” (Ändringsförslag Church Manual, s. 54, 55). ”Kyrkan erkänner individens rätt att avsluta sitt medlemskap. En skriftlig begäran om utträde ska överlämnas till församlingsstyrelsen, där utträdet ska noteras och gälla från det datum som anges i den skriftliga begäran. Insatser ska göras för att återföra individen till församlingsfamiljen” (Ändringsförslag Church Manual, s. 66).

När det gäller Herrens måltid så ska den kunna utföras av ordinerad/invigd pastor eller ordinerad församlingsföreståndare (s. 122). Benämningen ”diakon” föreslås kompletteras med ”diakonissa”, men dessa kan inte förrätta Herrens måltid.

Instruktionen om vem som får tala till församlingen från talarstolen föreslås följande lydelse: ”Godkända talare – Endast talare som är värda förtroende kan inbjudas till talarstolen av församlingen i harmoni med konferensens (i vårt fall, unionens) riktlinjer. Individer som uteslutits från församlingen eller konspiratoriska individer som saknar församlingens godkännande, ska inte ges tillträde till talarstolen” (s. 116).

Vid församlingens årsmöte ska förutom en verksamhetsplan också en budget läggas fram. Församlingen bör också ha en missionsdriven och bred budgetkommitté (som i små församlingar kan vara församlingsstyrelsen).

Församlingsstyrelsens ansvar

Till församlingsstyrelsens ansvar föreslås en ny punkt som ska ha första prioritet: ”en aktiv lärjungaplan”. När grunden för detta förklaras utifrån Jesus missionsbefallning har man strukit ordet ”evangelisation” och istället föreslås lydelsen: ”göra lärjungar, vilket innefattar dop och undervisning” som församlingens främsta uppgift och att varje medlem ska engageras i evangeliets förkunnelse och uppgiften att göra lärjungar (s. 124, 125). De två viktigaste ansvaren för församlingsstyrelsen, ”lärjungaskap” och ”andlig omsorg”, förstärks dessutom med beskrivande text:

”Andlig omsorg – Kristus kärlek till kyrkan behöver komma till uttryck inom församlingen genom hans efterföljare. Sant lärjungaskap innebär inte bara bibelundervisning (Matt. 28:20), utan också ett brinnande engagemang i den villkorslösa kärleken till våra medtroende. Detta var kärnan i Jesus budskap till lärjungarna inför korset (Joh. 15:9-13). Kristus bud till dem gäller oss: att vi ’älskar varandra’. Ellen Whites talande förståelse för denna historiska händelse är livsviktig för oss: ’Denna kärlek är beviset på deras lärjungaskap’ (Desire of Ages, s. 677, 678).

Därför är det ett av styrelsen främsta uppgifter att se till att medlemmarna undervisas och leds till en personlig, dynamisk relation med Jesus Kristus.

Lärjungaskap – Syftet med församlingen som Kristi kropp är att målmedvetet leda medlemmarna i lärjungaskap, så att de kan fortsätta i en aktiv och fruktbar relation med Kristus och hans kyrka.

Lärjungaskap bygger på en fortsatt, livslång relation med Jesus. Den troende ägnar sig åt att ’bli kvar i Kristus’ (Joh. 15:7, 8), låter sig undervisas för fruktbart lärjungaskap genom att berätta om Jesus för andra, liksom att leda andra medlemmar till att också vara fruktbara lärjungar.

Församlingen, som individer och gemensamt, delar ansvaret att se till att alla församlingsmedlemmar förblir en del av Kristi kropp.”

Även i Församlingshandboken förstärks formuleringen kring äktenskapet: ”Äktenskapet som sådant är en offentlig, juridiskt bindande, livslångt åtagande mellan en man och en kvinna…” (s. 148).

Stadgeändringar

En hel del små stadgeändringar föreslås, många av dem handlar om redaktionella förändringar och förtydliganden. Ett större förändringsförslag däremot är att personer som nått obligatorisk pensionsålder inom sin division inte ska kunna väljas om till ny mandatperiod. Dessa stadgeändringar kommer att behandlas under den fjärde förhandlingsdagen, söndagen, om tid finns.

Under söndagens kan man också förvänta sig att Valberedningen har förslag på Generalkonferensens viceordföranden (flera stycken) och biträdande ledare för sekretariatet och ekonomiavdelningen.

Dag fem, måndagen

Förändringar i formuleringen av tro och lära

Hela måndagen är vikt för förhandlingsmöten som rör föreslagna ändringar i Adventistsamfundets tro och lära – något som sker relativt ofta därför att adventister inte har någon fast trosbekännelse utan hela tiden söker med Andens hjälp efter det bästa sättet att uttrycka Bibelns undervisning.

Dels är det mer redaktionella förändringar som föreslås, bl.a. ett mer inkluderande könsneutralt språk där t.ex. ”män” ändras till ”människor”. I övrigt vill man förstärka formuleringarna kring Bibeln som högsta och slutliga auktoritet, att Gud är kärlek och treenighetstanken.

Förändringar som förmodligen kommer att väcka diskussion handlar om skapelseläran. Där vill man begränsa möjligheterna att tolka texten i riktning mot teistisk evolution genom att understryka att Bibelns skapelseberättelse är en historisk återgivning och att jorden skapades ”nyligen under sex dagar” (”recent six-day creation”) och att skapelseveckan motsvarar i tid den sjudagarsvecka vi har idag. Kritiken mot de föreslagna förändringarna handlar om att man nu inför begrepp som inte finns i Bibelns text, vilket riskerar att kringskära vår förståelse av bibeltexten, och att ordet nyligen är ett relativt begrepp.

I den 11:e läran om att växa i Kristus föreslås en ny mening: ”Vi kallas också att följa Jesus exempel genom att med medlidande hjälpa mänskligheten med dess fysiska, mentala, sociala, känslomässiga och andliga behov.” I den 18:e läran om Profetians gåva föreslås genomgripande förändringar som bl.a. understryker att Andens profetiska gåva är förankrad i Bibeln och att vi som samfund tror att den kommit till uttryck i Ellen Whites tjänst. En annan förändring görs för att undvika uppfattningen att Ellen White och Bibeln är likvärdiga källor till sanning, därför föreslås den tredje meningen i sin helhet lyda: ”Hennes skrifter talar med profetisk auktoritet och tröstar, leder, undervisar och tillrättavisar församlingen.”

I den 22:a läran om kristen livsstil föreslås ”leva i harmoni bibliska principer i livets alla personliga och sociala sidor” istället för ”leva i harmoni med gudomliga principer” eftersom det på en del platser uppstått diskussioner om det finns en skillnad och motverka föreställningen att de begränsas till kost, klädsel och utsmyckning.

I den 23:e läran om äktenskapet och familjen föreslås ett förtydligande med tanke på de politiska och sociala förändringarna i världen idag när det gäller homosexuella äktenskap. Detta görs genom att ”man och kvinna” upprepas ytterligare en gång. ”Guds familj” ska också omfatta ensamstående och ogifta.

I den 24:e läran om Jesus som överstepräst i himlens helgedom förtydligar man att Jesus tjänst symboliserades av översteprästens tjänst i det heliga respektive det allra heligaste i det jordiska templet.

Under måndagen har Valberedningen ledigt. Men det kan hända att de ändå har kommit så långt att det finns förslag på divisionsordföranden för de 13 divisionerna.

Dag sex, tisdagen

Denna dag innehåller inte så många förhandlingar. Dagen är vikt åt kommittésammanträden av olika slag, bolagssammanträden som juridiskt måste hållas under generalförsamlingen.

Valberedningen kan komma med förslag på avdelningsledare för Generalkonferensen.

Dag sju, onsdagen

Ordinationsfrågan

Hela onsdagen är vikt åt frågan om ordinationsteologi och förslaget att divisionerna själva kan få avgöra om kvinnors möjlighet att bli ordinerade till pastorer. Dagen inleds med att göra en kort historik för hur frågan hanterats hittills i generalförsamlingen. Efter en förbönsstund kommer TOSC:s (studiekommittén för ordinationsteologi) att presentera sitt studium och tidigare studier som gjorts på uppdrag av Generalkonferensen. Även TOSC:s tre olika slutsatser, eller vägarna framåt, kommer att presenteras, liksom det konsensusuttalande om ordination i allmänhet som man lyckades enas om. Detta konsensusuttalande kommer att röstas på.

Därefter blir det åter en förbönsstund. Sedan kommer de slutsatser som Generalkonferensstyrelsen drog efter att TOSC:s rapport lades fram för dem hösten 2014 att behandlas. Dessa slutsatser går i stora drag ut på att samfundet är för splittrat i sin teologiska syn på ordination att det inte i dagsläget går att nå en gemensam syn. Därför rekommenderar man generalförsamlingen att fatta ett beslut som inte definierar teologin, utan handlar om samfundsordning. Frågan som ska besvaras är: ”Kan divisionsstyrelserna, om de finner det lämpligt i deras territorier, få tillåtelse att göra det möjligt för kvinnor att ordineras till evangeliets tjänare? Ja eller Nej.” Tid för debatt och sedan bönestund igen innan omröstning.

Valberedningen kommer att ta paus under förhandlingarna om ordinationsfrågan.

Dag åtta, den andra torsdagen

Under torsdagen räknar man med att ha avklarat alla ärenden som återstår på agendan.

Uttalanden om Bibeln och Ellen White

I stort sett alla generalförsamlingar gör ett formellt uttalande som bekräftar adventisternas tro och engagemang för Bibeln och dess budskap och tacksamhet över Andens profetiska gåva genom Ellen White.

Sedan finns på agendan ett förslag om att skapa en ny ”encyklopedi” över Adventistsamfundet i världen. Senast en sådan gjordes var 1966. Tanken är att Generalkonferensens statistik- och arkivavdelning får uppdraget.

Eftersom tidskriften, en av USA:s äldsta, Adventist Review, inte längre bara är redaktion för en tryckt papperstidning, utan mycket mer även på webben och även publicerar Adventist World, föreslås avdelningen få namnet ”Adventist Review Ministries”.

Valberedningen beräknas lägga fram förslag på revisorer och ledarteam för pastorsförbundet.

Transeuropeiska divisionen kommer att avlägga sin rapport under torsdagskvällen.

Dag nio, andra fredagen

Denna förhandlingsdag lämnar man öppen för eventuella andra frågor som kan komma upp medan generalförsamlingen pågår.

Rainer Refsbäck