Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Beslut i samfundsstyrelsen i maj

Samfundsstyrelsen samlades 29-30 maj 2011 i Stockholm. Här följer en kort redogörelse av en del av besluten som fattades.

Adventistgruppen i Arvika

En grupp adventister som bor i och kring Arvika hade ansökt om erkännande av samfundet. Styrelsen beslutade att gruppen i Arvika ska vara en del av Adventistsamfundet i Sverige och definieras som ”grupp”. De kommer att få ett pastorsbesök en gång per kvartal. Vi ber att Gud ska välsigna arbetet i både Arvika och Karlstad med omnejd så att församlingen där utvecklas på ett positivt sätt.

Utvärdering av samfundets arbete

Styrelsen fick ta del av sammanställningen av en utvärdering församlingarnas styrelsemedlemmar gjort under 2009 om samfundets arbete. Utvärderingen genomfördes i linje med ett unionsmötes beslut från 2009. Respondenterna fick värdera några påståenden genom att sätta betyg på en 4-gradig skala. Det som utvärderades var samfundets olika verksamhetsgrenar. Se sammanställningen av utvärderingen på medlemssidorna (krävs att du är inloggad).

Viktig överenskommelse med LifeStyleTV

Under några dagar har Transeuropeiska divisionens ledare Bertil Wiklander besökt Adventistsamfundet i Sverige. Under dessa dagar hölls bland annat ett möte mellan samfundets arbetsgrupp för fristående organisationer och representanter från LifeStyleTV:s styrelse. Mötet resulterade i ett dokument som är viktigt i arbetet och dialogen mellan våra två organisationer. Dokumentet är på engelska och har titeln Memorandum of Understanding between the Swedish Union of Churches Conference and LifeStyleTV (”Viljeförklaring mellan Adventistsamfundets svenska församlingsunion och LifeStyleTV”). Dokumentet i sin helhet finns på medlemssidorna (krävs att du är inloggad). Samfundsstyrelsen bejakade det positiva i detta dokument och ser fram emot en fortsatt positiv dialog med LifeStyleTV och ett ökat samarbete organisationerna emellan med denna överenskommelse som grund.

Inspirationsveckan

Styrelsen informerades om planerna för inspirationsveckan på Ekebyholm 6 – 9 juli 2011. Programmet i sin helhet kommer att finnas här. Styrelsen fattade beslut om att Daniel Hailemariam ska ordineras till pastor vid sabbatsgudstjänsten den 9 juli. Styrelsen fattade också beslut om kollekter under inspirationsveckan: fredagskvällens kollekt går till Ekebyholmsskolans internat; sabbatsskolans kollekt går till det världsvida missionsarbetet; sabbatsgudstjänstens kollekt går till samfundets barn och ungdomsarbete och kollekten som tas upp vid sabbatskvällens möte går till samfundets utåtriktade evangelisation genom media.

Personalfrågor

Barnavdelningen får tillskott! Under hösten 2011 kommer Karolina Poland att ansluta sig till samfundets barnavdelning med 30 % medan Carina Lillbäck Larsson går ner från 50 % till 30 % tjänst. Karolina är medlem i Borås Adventkyrka, gift med Sean, är mor till tre barn och är utbildad lärare med en stor passion för barn och deras familjer. Hon har under många år varit aktivt engagerad i församlingens barnverksamheter både i Borås, men också i USA under de år hon bodde där. Karolina kommer att börja sin tjänst den 1 september, men kommer redan i sommar att vara med på många av våra läger. Passa på att lära känna henne och uppleva hennes passion för barn på nära håll!

Vi vill välkomna Karolina Poland till ungdomsavdelningen och ser fram emot ett gott samarbete. Samtidigt vill vi tacka Carina Lillbäck Larsson som har gjort ett fantastiskt arbete och som har satt barnverksamheten på agendan igen i många församlingar. Vi önskar er båda och era familjer Guds rikaste välsignelser!

Johanna Petrovic har arbetat som pastorspraktikant i Stockholms adventistförsamling sedan september 2010. Styrelsen har tagit emot Johanna Petrovics önskan om att inte fortsätta som pastorskandidat i Stockholm. Johanna har sökt och fått nytt arbete. Vi vill tacka Johanna för den här tiden som medarbetare inom samfundet och önska henne Guds ledning i framtiden.

ADRA:s utskott

Adventistsamfundets biståndsorgan (ADRA) har ett utskott som består av samfundets ämbetsmän, ADRA ledaren och lekmän. Eftersom en av lekmännen har lämnat sin plats till förfogande valde styrelsen Joyce Kay Sulusi-Sjö till ny ledamot i ADRA:s utskott. Joyce är medlem i Stockholms församling och har arbetat med biståndsfrågor i Sverige och Östafrika i många år.

Daniel Hailemariam missionssekreterare