Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Årsmöte om styrning, enhet och avvikelser från regelverket

Generalkonferensens årsmöte som inleds på söndag har fått stor uppmärksamhet bland adventister sedan Generalkonferensens sekretariat för ovanlighetens skull offentliggjort två dokument innan innehållet diskuterats och beslutats av generalkonferensstyrelsen. Dokumenten handlar om Adventistsamfundets styrning och enhet. De är ett gensvar på de unioner och samfundsinstitutioner som före och efter Generalkonferensens generalförsamling sommaren 2015 uttalat eller beslutat sig för att likställa män och kvinnor som pastorer.

”Under årsmötet detta år planerar vi att diskutera hur vi på bästa sätt kan hantera avvikelser från nuvarande regelverk”, skrev Generalkonferensens generalsekreterare G.T. Ng när dokumenten sändes ut till generalkonferensstyrelsens ledamöter fredagen den 23 september.

Dokumenten offentliggjordes den 25 september (det sammanfattande dokumentet har uppdaterats den 4 oktober). Dokumenten har diskuterats under divisionsledarnas förmöten och spekulationsvågorna har gått höga på sociala medier kring vilka konsekvenser dokumentet kan få om det antas.

Adventistsamfundets internationella regelverk tillåter idag inte att kvinnor ordineras till pastorer, utan endast att de invigs till pastorstjänst. Frågan om kvinnans roll i Adventistsamfundet har studerats och diskuterats i över 40 år vilket lett till att regelverket idag tillåter att kvinnor ordineras till församlingsföreståndare och kan verka som pastorer genom invigning. Kvinnor kan dock inte ordineras till pastorer och får därmed inte leda Adventistsamfundet som t.ex. missionsföreståndare. Inför senaste generalförsamlingen sommaren 2015 studerades ordinationsteologin, men samfundet kunde inte nå samsyn i frågan om kvinnor och ordination. I besvikelsen över att generalförsamlingen inte beslutade sig för en förändring har flera unioner, däribland den svenska, valt att tillämpa regelverket på ett annat sätt än tidigare. Några unioner har valt att börja ordinera kvinnor, andra har upphört att ordinera och valt att istället inviga både kvinnor och män. Det senare gäller för Adventistsamfundet i Tyskland, Danmark, Norge och Sverige.

I de delar av Adventistsamfundet i världen som inte accepterar kvinnors pastorala ledarskap har röster höjts för att Generalkonferensen måste stoppa vad man betecknar som ett uppror mot regelverket och splittrande. Mycket tyder på att Generalkonferensledningen tagit fasta på dessa argument i de dokument som tagits fram inför årsmötet.

Det ledande teologiska seminariet i Adventistsamfundet, Seventh-day Adventist Theological Seminary vid Andrews University, har uttalat stark oro för Generalkonferensens ”beskrivning av kyrkans beskaffenhet och enhet. Ytterligare diskussioner av samfundet i sin helhet behövs i denna viktiga ecklesiastiska fråga innan ett sådant dokument godkänns.” Den teologiska fakulteten vid Loma Linda University har enhälligt ställt sig bakom detta uttalande. Båda dessa teologiska högskolor står under Generalkonferensens ledning.

Den norska unionen är hittills den enda union som gett offentligt uttryck för sin kritik mot dokumenten så som de har presenterats i sin nuvarande form. Den norska samfundsledningen är orolig för att Generalkonferensens dokument ger ”en för ensidig bild av grunden till enhet”. Läs den norska unionens svar till Generalkonferensen här. I den danska unionen har missionsföreståndare Thomas Müller riktat sig till medlemmarna i Danmark för att förklara situationen

Den svenska unionen avvaktar med att uttala sig till dess generalkonferensstyrelsen fått diskutera och fatta beslut i frågan. Först då har samfundet något konkret att förhålla sig till.

Sen onsdag kväll svensk tid inleds generalkonferensstyrelsens årsmöte som samlar 375 ledamöter från hela världen (inklusive 163 unionsledare, ledare och medlemmar från de 13 divisionerna och generalkonferensens institutionsledare och ledare). De första dagarna är utbildningsdagar då George R. Knight kommer att föreläsa om adventisternas utbildningsfilosofi. På söndag börjar förhandlingarna i generalkonferensstyrelsen. Mellan Generalkonferensens generalförsamlingar vart femte år är generalkonferensstyrelsens årsmöte och dess mindre vårmöte varje år Adventistsamfundets högsta beslutande församling.

Den närmaste veckan kan ha avgörande betydelse för enhet i mångfald bland adventister i världen och för samfundets förmåga att effektivt sprida det eviga evangeliet till alla nationer, språk och folk. Missionsföreståndare Göran Hansen som är den svenska unionens ledamot i generalkonferensstyrelsen behöver bäras i bön, liksom hela årsmötet som pågår fram till den 12 oktober.

Rainer Refsbäck