Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Adventistsamfundets nya världsstrategi: ”I will go”
Dela

Adventistsamfundets nya världsstrategi: ”I will go”

I samband med att Adventistsamfundet generalkonferens håller sin generalförsamling vart femte år presenteras en ny strategisk plan för samfundets världsvida arbete. Men eftersom generalförsamlingen flyttades fram till juni 2021, presenterades planen för nästa femåriga verksamhetsperiod digitalt och globalt under sabbaten den 4 juli istället för som en del av generalförsamlingen.

Den 3–4 juli hölls livesändningar på samfundets internationella Hope Channel och via samfundets sociala kanaler för att presentera strategin ”I will go” – som anspelar på Guds kallelse och vårt gensvar i Jes. 6:8 och Matt. 28:19. Strategin bygger på de föregående verksamhetsperiodernas strategier som kallades ”Reach the world” och innehåller därför inte några omvälvande nyheter eller förändringar.

Strategin ”I will go” innehåller tio huvudmål som är indelade i tre sedan tidigare välkända målområden: mission, andligt tillväxt och ledarskap. I Adventistsamfundets svenska målbild och strategi under den innevarande verksamhetsperioden har områdena sammanfattats med temat ”Med Jesus i hjärtat, församlingen och samhället”. Där ”samhället” handlat om vårt missionsuppdrag, ”hjärtat” om andlig tillväxt och ”församling” om ledarskap (där vi växer i vårt uppdrag och utvecklas som ledare på olika nivåer).

Ett fjärde målområde har lagts till som man kallar ”Holy Spirit objectives” och vars innehåll endast beskrivs med ”kommer att definieras vartefter den heliga Anden leder”.

Det som är nytt är att man för varje huvudmål presenterar ett antal mätbara delmål i form av s.k. KPI (Key Performance Indicators) som kan hjälpa samfundet att utvärdera insatserna man gör inom de olika områdena. Huvudmålen och de mätbara målen är ägnade i första hand generalkonferensens verksamhets- och ansvarsområden, men kommer med tiden att spilla över och märkas av på unions-, församlings- och medlemsnivå. På hemsidan iwillgo2020.org kan man läsa mer om dessa mål och vilka avdelningar inom generalkonferensen som berörs av de olika målen. Där kan du också se presentationen som sändes ut 3–4 juli.

I Sverige påbörjades arbetet med en ny strategisk samfundsplan innan sommarsemestern inför vår nästa verksamhetsperiod, 2021-2025. Den kommer att behandlas av samfundsstyrelsen under hösten och sedan tas upp för beslut vid unionsmötet 2021. Du kan läsa mer om den nuvarande strategin här.

Rainer Refsbäck missionssekreterare