Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Adventister uppmanas studera ordinationsfrågan

Samfundsledaren Ted Wilson och studiekommitténs ordförande Artur Stele önskar medlemmarnas förbön om den heliga Andens ledning i den fortsatta processen. ”Den avgörande frågan för samfundet är inte om kvinnor ska ordineras utan om de samfundsmedlemmar som inte håller med om det slutliga beslutet om ordination, oavsett vad det blir, kommer att vara villiga att sätta åt sidan sina åsiktsskillnader och fokusera på samfundets uppdrag.”

Adventistsamfundets världsledare Ted N.C. Wilson vädjar till samfundets medlemmar över hela världen att på allvar läsa vad Bibeln säger om ordination av kvinnor och att de ber att han och övriga samfundsledare ödmjukt ska följa den heliga Andens vägledning i frågan.

Adventister som vill fördjupa sig i och förstå Bibelns undervisning om ordination har ingen anledning att oroa sig för var man ska börja, säger Artur A. Stele, som ledde en aldrig tidigare skådad tvåårig studie om ordination som ordförande i Studiekommittén för ordinationsteologi.

Stele, som upprepar Wilsons uppmaning till samfundsmedlemmarna att läsa Bibeln och be över frågan, rekommenderar att man läser studiekommitténs tre korta "Uttalanden om vägen framåt". I dessa citeras bibeltexter och Adventistsamfundets medgrundare Ellen White till stöd för tre alternativa ståndpunkter om ordination av kvinnor som framträtt under studiekommitténs arbete.

Studiekommitténs tre resultat kommer att diskuteras i oktober under Generalkonferensensstyrelsens årsmöte, då alla samfundsledare från unionsnivå och upppåt samlas till styrelsesammanträde. Årsmötet kommer att besluta om ett slutgiltigt beslut i frågan om ordination av kvinnor ska fattas av de nästan 2 600 delegaterna som väntas till GC:s generalförsamling i juli nästa år.

Wilson uppmanar i en intervju var och en av Adventistsamfundets 18 miljoner medlemmar att under bön studera studiematerialet som finns på samfundets arkiv-, statistik- och forskningsavdelnings hemsida.

"Försök förstå på vilket sätt uppsatserna och presentationerna bygger på en klar tolkning av Bibeln", säger Wilson i sitt kontor på Generalkonferensens huvudkontor i Silver Spring, Maryland.

"Ellen White säger att vi ska läsa Bibeln så som den lyder", säger han. "Och jag vill uppmuntra varje medlem, och i synnerhet varje styrelseledamot vid årsmötet och de som kommer att vara delegater vid generalförsamlingens möten nästa sommar, att studera dessa presentationer under bön och be den heliga Anden att hjälpa dem att känna Guds vilja."

Ellen White skriver om hur man bör läsa Bibeln bl.a. i Den stora striden (s. 544 (598 eng. utg.)): "Bibelns språk skall tolkas i överensstämmelse med dess uppenbara innebörd, om det inte är en symbol eller en bild som används."

"Vi har inte fördelen av att ha urim och tummim", sa Wilson med hänvisning till de stenar som den israelitiska översteprästen använde i Gamla testamentet för att ta reda på Guds vilja. "Inte heller vi har en levande profet bland oss. Så vi måste lita på den heliga Andens ledning i vårt studium av Bibeln när vi granskar dess klara undervisning."

Han säger att samfundets internationella ledarskap har beslutat sig för "en mycket öppen, rättvis och noggrann process" i frågan om ordination av kvinnor.

Wilson tillade att den avgörande frågan för samfundet inte är om kvinnor ska ordineras utan om de samfundsmedlemmar som inte håller med om det slutliga beslutet om ordination, oavsett vad det blir, kommer att vara villiga att sätta åt sidan sina åsiktsskillnader och fokusera på samfundets 151-åriga uppdrag: att förkunna de tre änglarnas budskap om att Jesus kommer snart i Upp. 14.

3 synsätt på ordination av kvinnor

I ett försök att bättre förstå Bibelns undervisning om ordination, tillsatte samfundet en Studiekommitté för ordinationsteologi, en grupp bestående av 106 medlemmar och som av samfundsledningen kallas TOSC ("Theology of Ordination Study Committee"). Den organiserades inte för att proportionellt representera det världsvida Adventistsamfundet utan helt enkelt för att genomföra den tvååriga studien. Som ett första steg bidrog särskilda bibelforskningskommittéer i vart och ett av samfundets 13 världsregioner till studieprocessen och fanns representerade i TOSC.

Ett huvudmål för TOSC (som avslutade sitt arbete i juni) var att fastställa om det går att finna en samsyn om ordination av kvinnor, vilket inte gick att finna. Kommittémedlemmarna delade upp sig i tre läger, som vi kallar position nr 1, 2 och 3.:

Position 1 betonar de bibliska kvalifikationer för ordination som finns i 1 Tim. 3 och Titus 1 och det faktum att kvinnor aldrig ordinerades som präster, apostlar eller församlingsledare i Bibeln. Man säger att Adventistsamfundet därför inte har någon biblisk grund för att ordinera kvinnor.

Position 2 betonar de ledarroller som kvinnor som Debora, Hulda och Junia hade i Gamla och Nya testamentet och bibelställen som 1 Mos 1, 2 och Galaterbrevet 3:26–28 som betonar att alla människor är jämställda i Guds ögon. Man säger att den bibliska principen om jämställdhet kräver att Adventistsamfundet ordinerar kvinnor till positioner av ledarskap i samfundet där det är möjligt.

Position 3 stöder Position 1 i det att den erkänner det bibliska mönstret av manligt ledarskap i Israel och den tidiga kristna kyrkan. Men den understryker också att Gud gjort undantag, till exempel då han tillmötesgick Israels önskan om en kung. Man säger att ordination av kvinnor är en fråga om samfundsregler och inte ett moraliskt imperativ, och därför bör Adventistsamfundet låta varje fält själva avgöra om kvinnor ska ordineras eller inte.

Wilson uppmanar samfundets medlemmar att undersöka alla tre positioner som presenterats i den slutliga TOSC-rapporten.

"Glöm inte att titta på alla presentationer och försök förstå hur Gud talar till dig genom sitt Ord och i din dagliga vandring med honom", säger han.

Även om TOSC inte nådde någon samsyn om ordination av kvinnor, godkände dess medlemmar ett konsensusuttalande om ordinationsteologin och, i en separat uttalande, intygade att de förblir "engagerade i Sjundedags Adventistsamfundets budskap och uppdrag så som det uttrycks genom de 28 punkterna i samfundets tro och lära."

Wilson säger att han hoppas att alla samfundsmedlemmar vill anamma en liknande villighet.

"Om vi inte är försiktiga, kommer djävulen att leda oss in på ett sidospår av konflikter som avleder oss från det som Gud har för avsikt att hans återstod ska åstadkomma, vilket är att förkunna de tre änglarnas budskap och med glädje dela med sig om Jesus snara återkomst", säger han. "Den större frågan är hur vi ska förhålla oss till församlingens pågående uppdrag."

Vad medlemmarna bör läsa

Artur Stele, ordförande för TOSC och ledare för Adventistsamfundets bibelforskningsinstitut, säger att om medlemmarna inte läser något annat bör de åtminstone läsa studiekommitténs tre korta "Uttalanden om vägen framåt".

"Om man vill ha en mycket snabb överblick kan man börja med 'Uttalanden om vägen framåt', säger han i en intervju. "Blir man mer intresserad kan man gå vidare till 'Sammanfattningar av positionerna' " ["Section V" i den fullständiga rapporten nedan].

De längre sammanfattningarna är en del av den 127 sidor långa slutrapporten, som även omfattar den av TOSC godkända definitionen av ordinationsteologin på en sida, TOSC:s historia och en lista över de många teologiska uppsatser som skrivits för studien.

Studien inleddes på begäran av en delegat vid den senaste generalförsamlingen sommaren 2010, och dess nödvändighet har styrkts av en växande skara röster för ordination av kvinnor från samfundsledare i en del regioner. Frågan har komplicerats ytterligare av att tre av samfundets 124 unioner – två i USA och en i Tyskland – under 2012 har godkänt att kvinnor ordineras trots att samfundets ledare har vädjat om att man väntar på resultatet av studien och det eventuella beslut som kommer vid generalförsamlingen nästa sommar. Adventistsamfundet internationellt erkänner inte de tre unionsbesluten.

Stele uppmanar medlemmarna att inte låta sig påverkas av andras synpunkter på ordination av kvinnor utan nå sina egna slutsatser genom att under bön studera Bibeln.

"Dessa tre positionsuttalanden kan verkligen vara till hjälp eftersom alla viktiga texter tolkas från olika vinklar här", säger han och håller upp ett exemplar av den slutliga TOSC-rapporten i sin hand.

Stele säger att medlemmarna kan påverka diskussionen om ordination av kvinnor på flera sätt, bland annat genom att tala med de delegater som ska företräda dem vid nästa generalförsamling, som kommer att hållas i San Antonio, Texas.

Wilson säger också att medlemmarna kan dela sina övertygelser med sina pastorer och samfundsledare, men han ber att eventuella samtal eller brev ska vara respektfulla och Kristuslika.

"Men viktigast av allt", säger han, "är att vi vill ha era förböner så att vi ska ödmjuka oss som ledare och lyssna på den heliga Andens medlande röst och Guds vilja som den uppenbaras i Bibeln."

Stele instämmer och säger: "Jag tror att viktigare sättet att medverka är att varje församlingsmedlem ber. Ber för processen och ber för generalförsamlingen så att det inte mänsklig visdom ska råda, utan Guds vilja."

Andrew McChesney / Adventist Review

Dokument & uttalanden:

Nedan finner du de korta sammanfattningarna av de tre positionerna (på engelska och svenska) och TOSC:s fullständiga rapport (på engelska) där de tre positionerna utvecklas fullt ut. Allt material rörande ordinationsstudiet finner du på denna sida!

Här har vi tidigare skrivit om denna process så här:

För övriga notiser och artiklar i ämnet skrivna under 2013 eller tidigare, se här!