Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Missionären

Dela

ADRA Internationals nedskärningar bekräftas

I slutet av februari varslade ADRA Internationals nye direktor, Rudi Maier, personal vid ADRA:s huvudkontor p.g.a. att den ekonomiska krisen i USA slutligen nått också ADRA:s verksamhet. ADRA-styrelsens ordförande Geoffrey Mbwana (bilden) fanns bland dem som ställde sig frågande till beslutet och lovade ompröva det.

Beslutet om nedskärningar och uppsägningar av personal, som slutligen landade vid att 17 heltidsanställda sades upp, väckte stor uppmärksamhet både bland medlemmar och samfundsledare. I slutet av mars antydde ADRA Internationals ledande styrelsemedlemmar, ordförande Geoffrey Mbwana and viceordförande Ella Simmons (båda generalkonferensens viceordförande), att ADRA-ledningens omorganisation skulle omprövas vid ADRA-styrelsens sammanträde den 6 april.

"Efter mycket bön och överläggningar om ADRA:s framtid och arbete, har styrelsen beslutat att godkänna ADRA direktor Rudi Maiers rapport om de förändringar som genomförts och att fortsätta framåt och arbeta med ledningen för att utveckla ADRA:s strategiska uppdrag", står i det uttalande som ADRA International meddelade efter styrelsemötet.

"Administrationen och styrelsen förväntar sig inga fler personalnedskärningar inom överskådlig framtid", säger styrelsens ordförande Mbwana i uttalandet. "Styrelsen tar sitt ansvar på stort allvar att se till att ADRA verkar med yttersta genomsynlighet och integritet i alla frågor. När nu ADRA går vidare, vill vi se till att personalen har alla nödvändiga resurser att möta behoven hos de miljoner sårbara kvinnor, barn och män i världen som vi tjänar."

Rudi Maiers rapport presenterades under ett 8 timmar långt sammanträde där också Adventistsamfundets ledare och ADRA-styrelsemedlemmen Ted Wilson närvarade. ADRA-styrelsens 37 ledamöter består dels av 12 av samfundets 13 regionledare och andra adventistledare med erfarenhet av utvecklingsarbete i världen.

Presentationen tog 90 minuter och resten av tiden användes för att diskutera den och andra styrelsefrågor, sa Mbwana efter mötet. Den ekonomiska rapport som skulle presenteras hann man inte med. Men ADRA:s talesperson John Torres meddelade att ADRA kommer att publicera sin reviderade rapport i juni 2011.

Simmons nämnde att styrelsen tillsatt två utskott: ett arbetsutskott som ska se över vad som är utmärkande för ADRA och ett ständigt utskott som ska göra en översyn av ADRA:s stadgar. Ett sådant ständigt utskott, menar Mbwana, är lämpligt med tanke på att ADRA är en mycket dynamisk organisation.

Styrelsemötet följdes av ett möte mellan Mbwana och Simmons och ett 40-tal av ADRA Internationals medarbetare. Mötet var stängt för jornalister, men medarbetarna hade alla stora gula knappar med texten "I am ADRA. Committed to our agency" ("Jag är ADRA. Engagerad för vår organisation").

Läs vår tidigare rapportering om ADRA:s nedskärningar här.

ADRA Sveriges verksamhet påverkas inte av vad som sker i ADRA International eller dess styrelses beslut. ADRA Sveriges samarbete med f.n. 10 ADRA-kontor i  världen berörs inte av nedskärningarna i den internationella paraplyorganisationen ADRA International. Läs mer om ADRA Sverige här.

Ansel Oliver/ANN/Rainer Refsbäck