Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Adventist förlorade i Højesteret
Dela

Adventist förlorade i Højesteret

Den danska högsta domstolen gick på arbetsgivarens linje och godkände en uppsägning som skett på grund av att den anställde tackat nej till att gå till arbetet en lördag då han firade sabbat.

Den 6 september 2022 fällde Højesteret i Köpenhamn sitt avgörande i ett rättsfall som pågått i fem år och som rörde en gymnasielärare i idrott som på grund av sin religiösa övertygelse inte ville medverka under sin skolas öppna hus en lördag, under sabbatstid. Domen konstaterar att idrottsläraren missgynnades på arbetsmarknaden när skolledningen bad honom att närvara på arbetet på hans vilodag.

Högsta domstolen ger dock skolledningen rätt i deras beslut om att närvaron på arbetsplatsen var nödvändig och att uppsägningen därför inte strider mot bestämmelserna i diskrimineringslagen. Samtidigt fastställer domen att adventisten behandlades sämre än andra på grund av sin religiösa övertygelse. Lagen om likabehandling tillåter dock diskriminering om den är objektivt motiverad av ett mål och om medlen för att uppnå målet är lämpliga och nödvändiga. I det här fallet ansåg Högsta domstolen att det var tillräckligt viktigt för skolan att just denna lärare dök upp och att det inte fanns några andra som kunde utföra samma uppgift.

Adventistkirken i Danmark har naturligtvis följt fallet med intresse, eftersom det är en av dess medlemmar som diskriminerats och att domslutet kan få konsekvenser för andra adventister. Målet väcktes av Kammeradvokaten (motsvarande Justitiekanslern i Sverige) på uppdrag av den danska Diskrimineringsombudsmannen. Därför är det på sätt och vis den danska staten som har drivit målet och förlorat.

Beslutet är naturligtvis en besvikelse ur Adventistkirkens perspektiv som anser att ett avskedande utan att först söka alternativa lösningar är en onödigt hård hantering av läraren.

Det är dock viktigt att komma ihåg att detta inte innebär att adventister kan tvingas delta i uppdrag på arbetet på en lördag (sabbat) när som helst och i vilken situation som helst. Tvärtom sägs det att om ett sådant krav ställs så måste arbetsgivaren kunna visa på att det är nödvändigt. Vad som dock upplevs som rättsosäkert är att arbetsgivaren ensam tycks ha rätt att avgöra om kravet är nödvändigt. I det aktuella fallet hade skolan endast en idrottslärare och ämnet idrott var mycket viktigt för skolan att främja. Slutsatsen måste därför bli att om det finns ersättare på en arbetsplats, eller om det inte är nödvändigt att utföra uppgiften, kan arbetsgivaren inte tvinga en adventist att närvara på arbetsplatsen under sabbatstid.

Lasse Bech, missionssekreterare i Adventistkirken i Danmark (originalartikeln finns här)

Du kan läsa mer om fallet i Danmark här (engelska) eller här (danska).

Du kan läsa mer om sabbatsfirande i relation till diskriminering i svensk skola och högskola här (liknande lagstiftning gäller i Sverige för arbetstagare).